Digitala medier och kanaler som inte fanns för tio år sedan får en allt större vikt, medan traditionella kanaler ser sin betydelse minska.

Medieproduktion och processdesign

Sammanfattning

Medielandskapet är i ständig förändring. Digitala medier och kanaler som inte fanns för tio år sedan får en allt större vikt, medan traditionella kanaler ser sin betydelse minska. Organisationer måste anpassa sig till det medieklimatet som råder och till en omvärld där saker förändras snabbt. Vår dynamiska och digitaliserade tid innebär att företag och organisationer har ett stort behov av kompetent arbetskraft som förstår de nya medierna, kan producera material till dem och kan tillföra nya insiktsfulla och kreativa lösningar.
Medieproduktion och processdesign är en treårig kandidatutbildning med fokus på medieproduktion. Utbildningen är bred och innehåller fördjupning inom valbart område. Inom den gemensamma utbildningen får du lära dig att skapa dina egna kanaler (med fokus på webben) och att ta fram original till både tryck, webb och mobilen. De teoretiska grunderna du får inom design, programmering, ledning, marknadsföring och storytelling omsätts i olika aspekter av medieutveckling, till exempel front-end, reklam och trycksaksproduktion.
Genom hela utbildningen finns goda möjligheter för dig att knyta kontakter med människor i branschen då ett flertal projekt och examinationstillfällen sker på uppdrag av och i samarbete med aktörer från näringslivet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Det vanliga är att man läser två 15-poängskurser parallellt per termin. Utbildningen är indelad i; webbprogrammering, originalproduktion, produktionsledning och design och konceptutveckling.

Första året lär du dig webbdesign, där fokus ligger på design och HTML/CSS. Du kommer att få lära dig att producera korrekt anpassade original för tryck och digitala medier. Under termin två påbörjas arbetet med webbprogrammering. Här ingår även en grundkurs i digital marknadsföring. 

Andra året är en fördjupning inom interaktiva och dynamiska webbsidor (JavaScript, PHP och WordPress). Detta kombineras med teoretiska och praktiska studier inom crossmedia och transmedia. Kunskap om och förståelse för styrning, ledning och processutveckling ges i kursen produktionsledning. Under termin fyra har du möjlighet att välja en kurs som passar det du vill inrikta dig mot.

Tredje året innehåller valbara kurser, du väljer själv inom vilket område du vill specialisera dig. Genom att välja valbara kurser bygger du också din egen utbildningsprofil. Du kan välja kurser inom till exempel grafisk design, programmering och tryckmetoder. Under det sista året gör du också examensarbetet.

Efter examen

En avslutad utbildning kan du arbeta välja att arbeta inom reklam och webbutveckling eller för större företag på deras egna kommunikationsavdelningar. Andra vanliga arbetsplatser är; kommunikationsbyråer, in-housebyråer, produktionsbyråer, design- och produktbyråer samt företag inom förpackningsindustrin och tryckeribranschen.

Efter din kandidatexamen kan du välja att fördjupa dina studier på en avancerad nivå genom vår ettåriga magisterexamen, Strategic Media Development.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
TGMPP version 10
Engelsk benämning:
Media Production and Process Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
08 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Lärandet är upplagt så att studenten parallellt läser en kurs med huvudinriktning mot medieteknik och en kurs med fördjupning i datatekniska appliceringar inom medieteknik. Progression sker genom en ökad komplexitet med avseende på teknikdjup, antal medier/plattformar, branschspecialicering och interaktion med användaren.

I samtliga kurser ingår moment av reflektion över lärandet. Kursernas inbördes förhållande kan studeras i progressionsmatris med utgångspunkt från utbildningens lärandemål. Inom varje kurs sker en avpassning av läraktiviteter, examination, återkoppling till studenten till lärandemålen. Såväl inom generella färdigheter och förmågor som ämneskompetens sker en progression under utbildningens tre år.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 4-6 ska studenten läsa 45 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta med medieteknik
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • uppvisa en helhetssyn grundad på processkunskaper inom tryck och digital publicering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom medieproduktion
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga, att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, formulera, diskutera och hantera frågeställningar inom medieteknik samt föreslå, analysera och utvärdera olika lösningar i kortare och längre perspektiv
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden samt kunna arbeta effektivt i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning samt ha tränat problemlösning på vetenskaplig grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i medieteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Kandidatexamen i medieteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet.

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Erik Pineiro, programansvarig
Telefon: 040-6657734

Läs mer på Medietekniks blogg

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema