Utbildningen passar dig som vill lära dig mer om kartläggning, analys, planering och gestaltning av urban byggd miljö samt kommunikationsdesign, layout och visualisering av koncept, arkitektur och idéer.

Maria Burén, tidigare student

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Sammanfattning

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att kreativt kommunicera och utforma bild- och textinformation inom områdena arkitektur, stadsplanering och stadsutveckling. Programmet förenar tre kunskapsområden: arkitektur, visualisering och kommunikation. Staden, dess byggnader, gator och torg utforskas och analyseras. Arkitektur- och stadsbyggnadsteori varvas med övningar i visualisering och presentationsteknik. Studierna domineras av projektarbeten som varieras med föreläsningar, övningar, studiebesök och seminarier. I projekten tränas du i både layoutteknik, grafisk profilering och målgruppsanpassning. I praktiska moment får du öva dig i muntlig framställning, kreativ gruppkommunikation och projektledning. Under utbildningen används verktyg som fotografi och film, CAD, 3D-grafik och animation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation, också kallat AVK, vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur och stadsutveckling. Stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt berör allt fler grupper i samhället och engagerar både allmänheten och involverade intressenter. Att kommunicera och beskriva större byggprojekt och andra fysiskt genomgripande förändringar i samhället är en viktig uppgift.

Vilken påverkan har ett byggprojekt på mig, mina barn, miljön, skolan, stadskärnan, näringslivet eller bostadssituationen? Utbildningen ger dig kunskap och förmågor att arbeta med dessa frågor inom olika organisationer och företag.

Vad lär jag mig?

Du får grundläggande kunskaper i arkitektonisk gestaltning och du lär dig behärska olika former av modellerings- och visualiseringstekniker. På så vis lär du dig både analysera och producera ritningar och bilder av arkitektur och stadsmiljö, samtidigt som du får en förståelse för hur enskilda byggnader påverkar och påverkas av sitt stadsmässiga sammanhang.

Utbildningens huvudområde är byggd miljö, vilket handlar om att studera planerade, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Det innefattar allt från enskilda byggnader till större urbana områden, och handlar om både processer och produkter.

Utbildningen avslutas med ett större självständigt kandidatarbete. Där profilerar du dig i förhållande till programmets breda innehåll och får en djupare förståelse för ditt ämne ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Vad är unikt med programmet?

Under utbildningen utmanas du att utveckla kreativa färdigheter samtidigt som du får praktiska och teoretiska kunskaper inom respektive ämne. Det betyder att du får en varierad undervisning med många olika undervisningsformer. I flera av kurserna ges handledning av yrkesverksamma arkitekter, grafiska formgivare och kommunikatörer. Gästföreläsningar är vanligt förekommande.

Samarbeten, utlandsresor och utställningar

Under utbildningen sker samarbeten med såväl privata som kommunala aktörer inom byggbranschen, fastighetsbranschen och stadsutveckling. Under andra och tredje året görs en studieresa till en större europeisk stad. Varje år arrangerar studenter en vårutställning som visar det samlade årets arbeten.

Efter examen

Efter examen kommer du kunna arbeta med att begripliggöra, gestalta och kommunicera information om ett enskilt bygg- eller stadsutvecklingsprojekt utifrån den påverkan den har på den omgivande miljön i stort, men också för de som mer direkt berörs av förändringarna. 

Du har kompetens till att arbeta som samordnare av visuell information på arkitektkontor och stadsbyggnadskontor och arbeta som projektledare inom bildproduktion på visualiseringsbyråer. Du kan även jobba med informationsgestaltning och kommunikationsstrategier inom bygg- och stadsutveckling hos privata fastighetsbolag och i offentliga verksamheter.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGAVC version 6
Engelsk benämning:
Architecture, Visualization and Communication
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
05 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen utgår principiellt från ett studentaktivt lärande och utgörs av handledda övningar och projekt. Som teoretiskt stöd hålls föreläsningar och seminarier. Den teoretiska kunskapsbildningen sker i samverkan med forskning och utveckling. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.
Progressionen i huvudområdet Byggd miljö i programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation byggs upp under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp. Kursernas kunskapsinnehåll byggs på successivt så att problemställningar och projektuppgifter blir allt mer komplexa.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Studier i projektform ökar i den senare delen av utbildningen, för att efterlikna framtida yrkesroller. I projekten vävs erfarenheter från tidigare kurser samman och placeras i konkreta sammanhang, ibland i samverkan med näringslivet. I denna senare del av programmet avser den lärarledda undervisningen primärt att stödja studentens självstudier och tyngdpunkten läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Ett utvecklingsråd bestående av näringslivsrepresentanter finns knutet till utbildningsprogrammet. I utvecklingsrådet diskuteras kursinnehåll och programupplägg, som ett led i ett kontinuerligt kvalitetsarbete.
Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, visuell kultur och kommunikation inbegripet områdets vetenskapliga grund
 • visa kunskap om och förståelse av olika visualiserings- och kommunikationsstrategier och de förutsättningar dessa skapar för arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser
 • visa kunskap om och förståelse av byggprocessens organisation, dess aktörer samt olika dokument och handlingars betydelse
 • visa kunskap om och förståelse av tillämpliga metoder inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot arkitektur och kommunikation
 • visa kunskap om och förståelse av aktuella forskningsfrågor rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att såväl muntligt som i text och bild, redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande arkitektur, stadsbyggnad och stadsutveckling, i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva kommunikations- och visualiseringsfrågor inom arkitektur- eller stadsutvecklingsprocesser
 • kunna kritiskt reflektera över arkitektur, kommunikation och relationen mellan den byggda miljön och människans levnadsvillkor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används samt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö (Bachelor of Science with a Major in Built Environment). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav kurser från kurslistan ovan om minst 120 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Marwa Dabaieh, programansvarig
Telefon: 040-6658070
Jonas Alwall, programansvarig
Telefon: 040-6657984


För information om studievägledning på Urbana studier.
Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema