Produktionsledare: Media

Sammanfattning

Är du intresserad av medieproduktion, projektledning och modern medieteknik? Rollen som produktionsledare är fylld med utvecklande arbetsuppgifter.
En produktionsledare leder på ett kreativt, organiserat och självständigt sätt projekt inom medieproduktion, från idé till färdig produkt. På den här utbildningen lär du dig att starta, planera och leda produktionsprojekt, knyta kontakter och ta ansvar för projektets resultat. Som produktionsledare är det viktigt att kunna ta ansvar och få saker gjorda, men även att fungera i grupp. Därför lär du dig både att ta individuellt ansvar och att arbeta effektivt i team.
Programmet innehåller bland annat kurser i grafisk design, projektledning och processledning, och du lär dig effektiv produktion av tryckbara original och digital publicering. Både utbildningsprojekt och examensarbeten sker i samarbete med medieproducerande företag i regionen, vilket ger dig möjlighet att redan under studietiden knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Förmågan att strukturera, motivera och få saker och ting att hända är utmärkande för en produktionsledare. Viktigt är även förmågan att göra många saker samtidigt, planera sin egen och andras tid samt att vara en engagerad ledare. Rollen som produktionsledare är varierande. 

Under utbildningen lär du dig grunderna i alla delar som ingår i en medieproduktion - från idé till färdigt resultat. Du löser dina uppgifter både självständigt och i team. I din framtida yrkesroll ska du kunna leda en produktionsprocess.

Första året

Under första året lär du dig grunderna kring produktionsledning, originalproduktion, digital marknadsföring och grafisk design. Du arbetar både praktiskt och teoretiskt och får en helhetsförståelse för medieproduktionsprocessen samt grundläggande förståelse för kommunikation och marknadsföring i digitala kanaler. Du utför olika projekt och lär dig principerna för att planera, genomföra och följa upp ett projekt. Genom uppgifter, gästföreläsningar och företagsbesök får du inblick i mediebranschen och rollen som produktionsledare.

Andra året

Med kurser inom webbproduktion och processledning samt organisation och ledarskap fördjupas dina kunskaper under det andra året. De studenter som önskar en annan inriktning än organisation och ledarskap har möjlighet att läsa valbara kurser under termin fyra.

Tredje året

Under det sista året skriver du ditt examensarbete och går en kurs i affärsverksamhet inom medieindustrin. Parallellt med de obligatoriska momenten läser du valbara kurser, vilket ger möjlighet till specialisering. Många studenter väljer att fördjupa sig ytterligare inom exempelvis marknadsföring, ekonomi, rörlig bild, organisation och ledarskap eller medie- och kommunikationsvetenskap med mera. Det är även möjligt att studera utomlands under denna period av utbildningen.

Högsta betyg för utbildningen

Examen i medieteknik på Malmö universitet håller högsta betyget "Mycket hög kvalitet" enligt senaste utvärderingen från Universitetskanslersämbetet, 2013.

Efter examen

Du förbereds för en yrkesroll som produktionsledare eller projektledare på medieföretag. Efter utbildningen kan du arbeta både operativt och strategiskt med projekt inom medieindustrin. Examinerade studenter arbetar till exempel som produktionsledare på medieföretag (reklambyrå, tryckeri, webbyrå, dagstidning, förlag, informationsavdelning och marknadsavdelning etc), projektledare på medieföretag, projektledare och sakkunniga på leverantörsföretag, producenter på medieföretag (originalare, designers, bildretuschörer och webbkonstruktörer etc), art director, marknadschef och försäljare.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
SGPRM version 11
Engelsk benämning:
Project Management within Publishing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
03 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och realiseras genom att Fakulteten för teknik och samhälle erbjuder ett kursutbud som, om det följs, leder till att detta krav uppfylls. Som en följd av kontinuerligt kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle uppdateras kursförteckningen årligen. Detta innebär att vissa förändringar i kursutbudet kan ske inom ramen för denna utbildningsplan.

Utbildningen bygger på ett studentaktivt lärande och är i huvudsak projektbaserad. Lärandet är målinriktat och understöds av föreläsningar, seminarier, datorövningar och gruppdiskussioner kombinerat med projektarbeten - teori och praktik är inte motsatser - de förutsätter tvärtom varandra!

Med utgångspunkt från helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Kurserna inom medieteknik är upplagda så att studenten ska fördjupa och utveckla sin förmåga att självständigt och kreativt identifiera, analysera, diskutera och systematisera medieproduktionslösningar av ökande komplexitet.

Genom ett samarbete med de medieproducerande företagen i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 och 6 ska studenten läsa 15 hp valbara kurser per termin.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för delprocesserna inom medieteknik och medieproduktion samt hur dessa samverkar i ett helhetsperspektiv
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund: tillämpliga metoder inom medieteknik med fördjupning inom produktionsledning samt kännedom om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt söka, värdera och kritiskt tolka ämnesrelaterad information för att kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknik och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom medieproduktion i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att tillämpa metoder för att initiera, planera och leda genomförandet av projekt
 • kunna tillämpa metoder för att analysera och föreslå lösningar till gruppdynamiska frågeställningar
 • kunna rekommendera lämplig medieproduktionsmetod med hänsyn tagen till teknik, kvalitet, organisation och ekonomi
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna kartlägga och analysera en medieproduktionsprocess - ur produktionsteknisk, kvalitetsteknisk, organisatorisk och ekonomisk synvinkel - med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, kulturella och etiska aspekter - samt ge förslag till förbättring
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att kunna utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Kandidatexamen i medieteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Övrigt

Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

Kvällsundervisning kan förekomma.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carina Ström Hylén, programansvarig
Telefon: 040-6657572
Henriette Lucander, programansvarig
Telefon: 040-6657241

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema