Stadsutveckling måste ses i sitt sammanhang i staden och utbildningen har gett mig stor förståelse i hur olika yrkesgrupper arbetar med samhällsplanering. Vi som studerat det här programmet är experter på att kunna lite om mycket, och på så sätt innehar vi det holistiska perspektivet – det är det viktigaste i mitt arbete.

Christoffer Hernestig, tidigare student

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Sammanfattning

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets. Utveckling av infrastrukturer, transporter, bebyggelse eller förändringar i livsmönster i staden påverkar kraftigt och långsiktigt förutsättningar för en hållbar utveckling. Eftersom olika aspekter av hållbarhet är sammanvävda, ställs höga krav på kompetensen hos de som driver utvecklingen, vare sig det är inom forskning eller olika organisationer och företag.
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som organisering och ledning av långsiktiga utvecklingsprocesser, konkreta projekt eller arbeta som utredare inom området hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och de avvägningar som ingår i detta. I programmet kommer du också att utveckla din förmåga att förstå ledning av utvecklingsprocesser med flera och olikartade intressenter. Utbildningen riktar sig till personer med olika akademiska bakgrunder och är anpassad så att yrkesverksamma har möjlighet att läsa på halvfart.
Magisterprogrammet är ett samarbete mellan Malmö universitet och SLU i Alnarp. Efter en avslutad magister, som motsvarar ett års heltidsstudier, har du även möjlighet att i mån av plats läsa vidare direkt på ett andra år vid SLU och därmed fullfölja en två-årig mastersutbildning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Urval:

Urval sker på bas av det kompletterande dokument som insändes i samband med ansökan.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Utbildningen ges av Malmö universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Det innebär att du får ta del av forskning och utbildningsresurser vid båda lärosäten.

Olika upplägg för studenter och yrkesverksamma

Eftersom utbildningen riktar sig både till studenter och yrkesverksamma har vi skapat en utbildning med en mycket flexibel struktur.

Du kan välja mellan att:

 • Ta en magisterexamen i byggd miljö.
 • Efter avslutad examen på Malmö universitet söka till senare del, och i mån av plats, fortsätta på mastersprogrammet på SLU.
 • Läsa på hel- eller halvfart.
 • Läsa en eller flera fristående kurser på halvfart med koncentrerad undervisning på eftermiddagen.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta både inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som arbetar med fastighetsutveckling, byggande, trafik, miljö, energi och samhällsbyggnad.

 

Intervjuer

Urval

100 % av platserna tillsättes genom så kallat alternativt urval. För att delta i det alternativa urvalet ska sökande ladda upp ett kompletterande dokument.

Så här ansöker du genom alternativt urval

Ansök till utbildningen via Antagning.se.

Fyll i det kompletterande dokumentet, ladda upp och bifoga det till din ansökan via Antagning.se.

Det kompletterande dokumentet måste vara uppladdat till Antagning.se senast sista ansökningsdagen.

Ladda ner dokumentet här

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
SAHSL version 11
Engelsk benämning:
Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
05 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Upplägg

Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att studenten läser två kurser parallellt.
Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska studenten

 • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
 • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
 • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder för att skapa en hållbar utveckling,
 • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
 • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
 • visa förståelse av komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
 • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
 • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem i dialog med olika grupper.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Byggd miljö (Master of Science (60 credits) with a Major in Built Environment).
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå varav minst 30 med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, d.v.s uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning som är ett samarbete mellan SLU-Alnarp och Malmö universitet. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Parker, programansvarig
Telefon: 040-6657607

För information om studievägledning på Urbana studier.

Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 50% Malmö

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 50% Malmö