Förändringsledarskap i skolan

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sin förmåga att analysera och kritiskt värdera arbete i skolor och förskolor utifrån teorier kring ledarskap, skolutveckling och organisat-ion. Vidare syftar kursen till att studenterna fördjupar sina kunskaper om hur man kan leda förändringsarbete i förskola och skola i riktning mot ökad professionell och vetenskaplig kompetens.

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
SO677F version 1,1
Engelsk benämning:
Change Management in School
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 september 2017

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om förändringsstrategier i ett ledarskapsperspektiv inom förskola och skola. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar förtrogenhet med vetenskapliga förhållningssätt till förändringsarbete.

Innehåll

Kursen utformas som en sammanhållen process, där förändrings-, ledarskaps- och organisationsteorier samt vetenskapliga kartläggnings- och analysmetoder studeras och prövas.
Studenternas egna erfarenheter används och empiriska fall bearbetas och relateras till aktuella teorier och relevanta forskningsresultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för, problematisera och kritiskt värdera teoretiska perspektiv avseende ledarskap och organisation i relation till skolutveckling.
  • använda och värdera vetenskapliga metoder för identifiering och analys av föränd-ringsinsatser och förändringsbehov.
  • utforma och motivera en strategisk plan för utvecklingsarbete, samt värdera de konsekvenser en implementerad plan kan få på individ-, grupp- och förskole/skolnivå.
Formerna för att bedöma studenternas prestationer
Examinationen består i att studenten självständigt författar ett dokument, där en förändringsstrategi med bevekelsegrunder, teoretiska perspektiv, etiska aspekter och metoder för strategins utformning, genomförande och utvärdering redovisas.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, fältstudier, enskilda uppgifter grupparbeten och kollegial respons.

Bedömningsformer

Examinationen sker genom att studenten självständigt författar ett dokument, där en förändringsstrategi med bevekelsegrunder, teoretiska perspektiv och metoder för strategins utformning och genomförande redovisas (lärandemål 1-3).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Evans, L. (2014). Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop, Cambridge Journal of Education, 44:2, s. 179-198. [Tillhandahålls via lärplattformen.]
Henningsson-Yousif, A. (2012). Utmaningen att ta vara på medarbetarnas analyser i Skolledarens utmaning. Att leda pedagogisk verksamhet framgångsrikt. Rapporter från Tankesmedjan. Rapport 6, s. 76-93. [Tillhandahålls via lärplattformen.]

Jacobsen, D. I. (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur (347 s).
Leo, U. & Wickenberg, P. (2013). Professional norms in school leadership: Change efforts in implementation of education for sustainable development, i Journal of Educational Change 14:403–422. [Tillhandahålls via lärplattformen.]

Nehez, J. (2015). Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Möjligheter och hinder för planerad förändring, avhandling, Göteborgs universitet. Göteborg studies in Educational sciences 377 (186 s.). [Tillhandahålls via lärplattformen.]

Riddersporre, B & Erlandsson, M. (2016). Upplyftande ledarskap i skola och förskola, Stockholm: Natur & Kultur (180 s).
Referenslitteratur
Bryman, A. (2005). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber (502 s.).

Lindkvist, L; Frode Bakka, J och Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori: struktur, kultur, processer, Malmö: Liber (344 s.).

Svenningsson, S. och Alvesson, M. (2010). Ledarskap, Malmö: Liber (128 s.).

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Magnus Erlandsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658058
Kristian Sjövik, Kursansvarig
Telefon: 040-6657177
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16008

Öppen för sen anmälan

Ansök