Socialt arbete: Migration och socialt arbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021, höst 2020

Kurskod:
SC713B version 1,2
Engelsk benämning:
Social Work: Migration and Social Work
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
29 oktober 2018

Förkunskapskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en valbar huvudområdeskurs på avancerad nivå inom mastersprogrammet i socialt arbete, kursen ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om globala migrationsprocesser, hur dessa påverkar förutsättningarna för människors livsvillkor och processernas konsekvenser för praktiskt socialt arbete. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla dessa kunskaper med hänsyn till centrala begrepp inom fältet så som medborgarskap, reguljär och irreguljär migration, samt de utmaningar som välfärdsmodellen och offentliga institutioner står inför. Studenten ska även utveckla kunskap om hur personer som rör sig över geografiska gränser konstrueras olika och vad dessa konstruktioner får för konsekvenser för individen i olika kontexter och i större strukturella sammanhang. Dessutom ska studenten tillägna sig översiktlig kunskap om gräns- och medborgarskapsteorier samt socialarbetares handlingsutrymme i arbetet med nyanlända.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till aktuell forskning och teorier inom migrationsfältet. Ett transnationellt perspektiv på migration diskuteras och sätts i en samtida kontext. Studenten analyserar postkoloniala och intersektionella perspektiv kopplade till gräns- och medborgarsskapsteorier. Såväl svensk som internationell migrationspolitik analyseras, och det sociala arbetets roll sett ur ett etiskt perspektiv i den svenska välfärdsstaten undersöks. Slutligen diskuteras praktiska erfarenheter som rör socialt arbete och migration.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för ett transnationellt perspektiv på migration i förhållande till socialt arbete,
2. analysera konstruktioner av migration och migranter med fokus på medborgarskap, kön, klass, ”ras” och ålder med hänsyn till migrationsteorier på ett individuellt såväl som strukturellt plan,
3. självständigt reflektera över och redogöra för det sociala arbetets roll relaterat till den svenska välfärdsstaten och migrationspolitiken, och
4. resonera kring möjliga insatser, metoder och etiska dilemman inom det praktiska sociala arbetet i mötet med nyanlända migranter.

Arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, skriftlig samt muntlig medverkan på obligatoriska seminarier och genom en individuell skriftlig uppgift. Lärandemål 1-4 tas upp var för sig på seminarier samt bedöms sammanvägt i den individuella skriftliga uppgiften.

Bedömningsformer

I kursen uppmuntras ett kritiskt förhållningssätt som ställer krav på studentens självständiga reflektioner och analyser. Lärandemålen 1-4 examineras genom delaktighet via analys och reflektion på seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter på seminarierna. Studentens prestation vid samtliga moment bedöms individuellt. Vid eventuell frånvaro skall efter beslut av examinator en skriftlig ersättningsuppgift göras.
Avgörande för bedömningen är en skriftlig individuell tentamen som omfattar lärandemål 1-4. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar, samt godkänt betyg på tentamen. För betyget väl godkänt på kursen krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga tentamen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dahlstedt M, Neergaard A, (red. 2013) Migrationens och etnicitetens epok. Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier. Stockholm: Liber. (324 s.)
Djampour P, (2018) Borders Crossing Bodies. The stories of eight youth with experience of migrating. Malmö: Holmbergs (150 av 322 s.)
Herz M, Lalander P (2019) Rörelser, gränser och liv – att lyssna till de unga som kom. Lund: Studentlitteratur (295 s.)
Montesino N, Righard E, (2015) Socialt arbete och migration. Malmö: Gleerup (223 s.)
Nordling V, (2017) Destabilising Citizenship Practices. Social work and Undocumented migrants in Sweden. Lund: Media-Tryck Lunds universitet (150 av 356 s.)
Sager M, Holgersson H, Öberg K, (2016) Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos (250 av 462 s.)
Utöver angiven litteratur tillkommer cirka 500 sidor vetenskapliga artiklar och rapporter.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Vanna Nordling, Kursansvarig
Telefon: 040-6657540
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-15445 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

08 november 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 03 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 02 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema