Omvårdnad: Verksamhetsförlagd utbildning inriktning hälso - och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköerskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
SB723A version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Clinical Placement in Primary- and Hospital Care for Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Sjuksköerskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i pediatrisk omvårdnad samt medicinsk vetenskap för att självständigt kunna leda omvårdnaden utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård.

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning med patientnära barn- och/eller familjecentrerad omvårdnad. Med utgångspunkt i promotion, prevention, och komplexa vårdbehov behandlas, diskuteras och tillämpas systematiskt omvårdnadsprocessens struktur på pediatriska hälso- och sjukdomstillstånd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa och dokumentera omvårdnadsåtgärder i enlighet med omvårdnadsprocessen vid hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet, komplexa vårdbehov och livets slut,
2. ta ställning till hur barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier kan stödjas i syfte att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga sjukdom och olycksfall utifrån riktlinjer och författningar,
3. tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid förberedelse av pediatriska undersökningar och omvårdnadsåtgärder,
4. tillämpa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den egna yrkesutövningen för att utveckla självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, ungdomar och deras familjer samt andra yrkesgrupper som specialistsjuksköterskan samverkar med, och
5. kritisera och sammanfatta aktuell forskning av relevans för kursens innehåll, samt avgöra och ange relevans för implementering av forskning i omvårdnad av barn, ungdomar och deras familj, och medverka till och initiera systematiskt kvalitetsarbete för säker vård.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning (160 timmar). Totalt 96 timmar fördelas lika mellan verksamhetsområdena; barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård. Resterande 64 timmar väljs av student i samråd med kursledning. För att uppnå lärandemål 1-3 tillämpar studenten, självständigt samt under handledning omvårdnadsåtgärder i enlighet med omvårdnadsprocessen. Vidare tränar studenten självständigt samt under handledning att ta ställning till hur barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier kan stödjas i syfte att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga sjukdom och olycksfall. För att uppnå lärandemål 4 och 5 arbetar studenten med ett självvalt patientfall som presenteras skriftligt samt muntligt vid ett campusförlagt seminarium. Av de schemalagda momenten är seminarium och verksamhetsförlagd utbildning obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–3 examineras under den verksamhetsförlagda utbildningen och bedöms utifrån AssCe (Assessment of Clinical Education) för avancerad nivå. Fokus för bedömningen är studentens färdighet och förmåga i kommunikation och undervisning, omvårdnadsprocessen, undersökningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete, samt professionellt förhållningssätt. Lärandemål 4–5 examineras under ett seminarium och bedöms utifrån en individuell presentation. Fokus för bedömningen är studentens förmåga att utifrån lärandemålen tillämpa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den egna yrkesutövningen kopplat till det verklighetsbaserade fall som studenten valt att presentera. Tongivande för bedömningen är innehållet men även kvalitet, form och struktur bedöms.

Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras enligt beslut av examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. Vid frånvaro under verksamhetsförlagd utbildning ska universitetslektor som är ansvarig för bedömning, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildnings, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrott görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänts, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadats, kan examinatorn efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövning görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga ingående obligatoriska moment dvs godkänd verksamhetsförlagd utbildning och individuell presentation vid seminarium.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blennow M, Hagelin E, Sundelin C, (2016) Barnhälsovård. Stockholm, Liber AB. (ca 300 sidor)

Christofferson, R, Läckgren G, Stenberg A, (red) (2015) Grottes barnkirurgi och barnurologi. Lund, Studentlitteratur AB. (ca 200 sidor).

Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur. 264s.

Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)

Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 sidor)

Milerad J, Lindgren C, (2014) Evidensbaserad Elevhälsa, Lund: Studentlitteratur AB. (ca 240 sidor)

Polit D F, Beck C T, (2008) Nursing Research – generating and assessing evidence for nursing practice (upplaga 9). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. (ca 40 sidor)

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen ca 30s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Linda Jensen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657808
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 19 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 18 februari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 17 februari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program