Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Sammanfattning

Målgrupp
Lärare som är:
• anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem1, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt2, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola3,
• undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar utbildningen med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen är inriktad på undervisning i årskurs 1-6 och ger en introduktion till svenska som andraspråk samt syftar till en ökad medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer. Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet, identitet, religion och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Här behandlas särskilt migrationsprocessen och flyktingskap i socialt och psykolo- giskt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar vidare externa faktorer som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och utveckling såsom skolans organisation, lärarkompetens samt en tidig studie-och yrkesvägledning. Dessa studier leder vidare in i en analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö, där flerspråkighet ses som en resurs. Kursdeltagarna diskuterar såväl olika förhållningssätt som olika klassrumsaktiviteters betydelse och potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö som främjar flerspråkiga elevers lärande och skolframgång. Här behandlas olika kommunikativa uttrycksformer, såsom ord, bild, drama och IT, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och litteracitetsutveckling. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor och verktyg samt frågor om bedömning och kartläggning till forskning, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen är en kombination av distans och campus (C/D) och har fyra campusförlagda utbildningsdagar. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen startar augusti 2020 och avslutas januari 2021.

Behörighetskrav

Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordning 2016:709
Behörigheten styrks av blanketten Huvudmannens godkännande.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
RC382U version 1,1
Engelsk benämning:
The Global Classroom - Introduction to Swedish as a second language, for teaching in Schoolyear 1-6
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
17 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2019

Förkunskapskrav

Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordning 2016:709
Behörigheten styrks av blanketten Huvudmannens godkännande.

Syfte

Kursdeltagaren ska utveckla grundläggande kunskaper om undervisning i svenska som andraspråk för årskurs 1 – 6 samt utveckla sin medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Innehåll

Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt avseende utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet, identitet, religion och etnocentriska mönster. Här behandlas särskilt migrationsprocessen och flyktingskap i socialt och psykologiskt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar vidare externa faktorer som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och utveckling såsom skolans organisation, lärarkompetens samt en tidig studie-och yrkesvägledning. Dessa studier leder vidare in i en analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö, där flerspråkighet ses som en resurs. Kursdeltagarna diskuterar såväl olika förhållningssätt som olika klassrumsaktiviteters betydelse och potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö som främjar flerspråkiga elevers lärande och skolframgång. Här behandlas olika kommunikativa uttrycksformer, såsom ord, bild, drama och IT, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och litteracitetsutveckling. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor och verktyg samt frågor om bedömning och kartläggning till forskning, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • beskriva och problematisera hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Delkursens genomförande bygger på att kursdeltagarna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras skriftligen genom ett paper och muntligen genom ett seminarium som utgår från kursdeltagarnas texter.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur (s 547–578) (31 s)
Bunar, Nihad (red) (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur (s. 9-138) (129 s.)
Bakhtiari, Marjaneh (2005). Kalla det vad fan du vill. Ordfront förlag (298 s)
Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur (300 s)
Gibbons, Pauline (2016). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 4., uppdaterade uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren (260 s)
Sheki, Karin (2016). Läsförståelse och läsförståelsestrategier: Förutsättningar för andraspråkselever. I: Lahdenperä, Pirjo och Sundgren, Eva (red.), (2016). Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber (s. 162-181) (19 s.)
Pettersson, Karin (2017). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3; Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT. Hallgren & Fallgren (233 s.)
Rosén, Jenny och Wedin, Åsa (2015). Flerspråkig undervisning. I: Rosén, Jenny och Wedin, Åsa (2015), Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt perspektiv. Stockholm: Liber (s 182–196) (14 s)
Skolinspektionen 2010. Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. Skolinspektionens rapport 2010:16. Stockholm: Skolinspektionen (46 s)
Svensson, Gudrun (2016). Translanguaging för utveckling av elevers ämneskunskaper, språk och identitet. I: Kindenberg, Björn (red.) (2016), Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholm: Liber (s 31–43) (31 s)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, rev. 2017: Kapitel 3 Förskoleklassen
Kursplaner i svenska som andraspråk
Material från relevanta webbsidor (Skolverket, UR) kan tillkomma

Kursvärdering

Universitetet ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Hanna Sandgaard-Ekdahl, Kursansvarig
Telefon: 040-6657143
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319

Anmälan

27 augusti 2020 - 11 januari 2021 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4