Miljövetenskap: Kandidatkurs

Sammanfattning

Behörighetskrav

 • MV102B Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp alternativt MV102A Miljövetenskap I, 30 hp
 • MV108C Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp alternativt MV108A/MV108B Miljövetenskap II, 30 hp
 • MV101A Miljörätt, 15 hp
 • MV133B Miljöundersökningar, 15 hp alternativt MV133A Naturkunskap med miljöperspektiv, 15 hp
Dessutom krävs ytterligare sammanlagt minst 15 hp godkända kursmoment från kurserna
 • MV104A Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 15 hp alternativt MV104E Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp
 • MV103A Företagsekonomi och miljöledning, 15 hp alternativt MV103B Miljömanagement, 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
MV109C version 1
Engelsk benämning:
Environmental Science: Level 3
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Miljövetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

 • MV102B Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp alternativt MV102A Miljövetenskap I, 30 hp
 • MV108C Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp alternativt MV108A/MV108B Miljövetenskap II, 30 hp
 • MV101A Miljörätt, 15 hp
 • MV133B Miljöundersökningar, 15 hp alternativt MV133A Naturkunskap med miljöperspektiv, 15 hp
Dessutom krävs ytterligare sammanlagt minst 15 hp godkända kursmoment från kurserna
 • MV104A Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 15 hp alternativt MV104E Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp
 • MV103A Företagsekonomi och miljöledning, 15 hp alternativt MV103B Miljömanagement, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet miljövetenskap på nivå 61-90 hp och ingår i examensförordningarna för kandidatexamen i miljövetenskap

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla och fördjupa sina teoretiska och metodologiska färdigheter inom det miljövetenskapliga området. I kursen ingår att planera, genomföra och rapportera ett självständigt examensarbete inom ramen för en kandidatexamen i ämnet miljövetenskap. Kursen utgör därmed en grund såväl för vidare studier på avancerad nivå, som för praktiskt utrednings- och förändringsarbete inom miljöområdet.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delmoment:
Delmoment 1: miljövetenskaplig ämnesteori (7,5 hp)
Delmoment 2: miljövetenskaplig metodologi och forskningsprocess (7,5 hp)
Delmoment 3: Examensarbete (15 hp)

Under kursens två inledande delmoment fördjupar sig den studerande i det miljövetenskapliga forskningsfältet. Med utgångspunkt i aktuella teoretisk och metodologisk litteratur problematiseras ämnet miljövetenskap vad gäller dess tvärvetenskapliga teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt dess relevans för en hållbar utveckling.

Examensarbetets innehåll och upplägg bestäms i samråd mellan den studenterande, handledaren och kursansvarig lärare. Studenten skall utarbeta en plan för sitt examensarbete, vad gäller inriktning, avgränsningar, syfte, metod, litteraturförslag, tidplan och redovisning, vilken ska godkännas av kursansvarig lärare.

Lärandemål

På kandidatnivå ska studenten kunna sammanfoga och använda de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ingått som lärandemål i tidigare kurser i utbildningsplanen. Samtidigt ska dessa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt fördjupas i relation till aktuell miljövetenskaplig teori och metodologi samt i relation till det examensarbete som studenten genomför.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • god kunskap om vetenskapsteoretiska utgångspunkter för en vetenskaplig undersökning
 • god kunskap om uppläggning och planering av en vetenskaplig undersökning (problematisering, syftesformulering, teorianknytning, datainsamling, analys och resultat)
 • fördjupade kunskaper i aktuell empirisk och teoretisk forskning inom ämnet miljövetenskap
 • fördjupade kunskaper i aktuell empirisk och teoretisk forskning inom det valda uppsatsämnet
 • god kunskap om forskningsetiska hänsyn och forskningsetiska förhållningsregler
 • god kunskap om den skriftliga rapportens formalia

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • planera, genomföra och skriftligt och muntligt rapportera en miljövetenskaplig undersökning
 • inom ämnet miljövetenskap behärska ett flervetenskapligt angreppssätt på miljö- och samhällsproblem, dvs. visa färdigheter att i det egna arbetet integrera naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga frågeställningar, teorier, metoder, empiriska faktaunderlag och analysinstrument
 • självständigt söka och inhämta litteratur, källmaterial och annan information som har relevans för papper och examensarbetet
 • strukturera, värdera och kritiskt granska egna och andras arbeten utifrån olika vetenskapliga perspektiv
 • genomföra en vetenskaplig opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över och förhålla sig kritiskt till såväl det egna arbetets som till annan miljövetenskaplig forsknings relevans för en hållbar utveckling i dess ekologiska, ekonomiska samt sociala mening
 • reflektera över och förhålla sig kritiskt till såväl det egna arbetet som annan miljövetenskaplig forsknings forskningsetiska problem
 • reflektera över och förhålla sig kritiskt till såväl det egna arbetet som annan miljövetenskaplig forsknings källmaterial

Arbetsformer

I delkurs ett, miljövetenskaplig ämnesteori, genomförs undervisningen i huvudsak genom ämnesteoretiska föreläsningar samt obligatoriska skriftliga teoripapper. I delkurs två, miljövetenskaplig metodologi och forskningsprocess, genomförs undervisningen i huvudsak genom verkstäder kring metodologi och forskningsprocess, obligatoriska skriftliga metodpapper samt obligatoriska seminarier kring dessa papper. Delkurs tre, examensarbete, bygger på studentens självständiga arbete samt på handledning, opponering, presentation och examinering av studentens examensarbete. Examensarbetet genomförs i grupper om två studenter. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskild handledningskompetens erbjudas inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap.

Sammantaget genomförs hela kursen genom: föreläsningar och verkstäder, obligatoriska metodseminarier, handledning av examensarbete, obligatoriska seminarier för presentation och opposition av eget och andras examensarbete samt självständigt arbete.

Bedömningsformer

Kursens tre delmoment ses som en sammanhängande lärandeprocess, där de olika lärandemålen bearbetas och examineras på olika sätt i alla tre delmomenten.

Krav för godkänt:
Delmoment 1: godkända skriftliga teoripapper (7,5 hp). Alla lärandemål examineras i delmomentet.
Delmoment 2: godkända skriftliga 1- 5 metodpapper samt aktivt deltagande vid obligatoriska metodseminarier kring dessa papper (7,5 hp). Alla lärandemål examineras i delmomentet.
Delmoment 3: godkänd skriftlig rapportering av examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats, godkänd muntlig presentation och aktivt bemötande av muntlig opposition samt godkänd opposition av ett annat examensarbete (15 hp). Alla lärandemål examineras i delmomentet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bonnedahl, K.J. (2012). Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens: En bok om att tänka om. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Greetham, B. (2009). How to Write your Undergraduate Dissertation. Palgrave Macmillan, New York.
 • ‪Haenn‬, N. & Wilk, R.R. (2006). The Environment in Anthropology‬: ‪A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living‬. New York University Press, New York‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • Hannigan, E. (2006). ‪Environmental Sociology‬: ‪A Social Constructionist Perspective‬. Routledge, California‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • Hornborg, A. (2010). Myten om maskinen: essäer om makt, modernitet och miljö. Daidalos, Göteborg.
 • Nygaard, L. P. (2009). Writing for Scholars: a Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Liber, Stockholm.

Referenslitteratur:
 • Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Stockholm.
 • Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik. Natur och kultur, Stockholm.
 • Chalmers, A. (2003). Vad är vetenskap egentligen? Bokförlaget Nya Doxa, Nora.
 • Eriksson, M.G. (2009). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Fangen, K. & Sellberg, A-M. (red.). (2011). Många möjliga metoder. Studentlitteratur, Lund.
 • Hartman, J. (2011). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Svenska Språknämnden. (2000). Svenska skrivregler. Liber, Stockholm.
 • Thurén, T. (2005). Källkritik. Liber, Stockholm.
 • Thurén, T. & Leth, G. (2000). Källkritik för internet. Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar, (finns i fulltext på nätet).

Övrig litteratur:
 • Vetenskapliga artiklar kring aktuella metodologiska frågeställningar i relation till studenternas forskningsprocess och metodologiska val (ca 300 s). (Tillhandahålles av läraren)
 • Individuellt vald litteratur för examensarbetet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jonas Alwall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657984

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program