Visuell kommunikation I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD312C version 2
Engelsk benämning:
Visual Communication I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen introducerar grafisk design som vetenskapligt kunskapsområde. Fokus ligger på kognition, perception och semiotik som grundlag för att förstå och resonera kring visuell kommunikation. Utöver det får studenterna träning i bildanalys, informationssökning och akademiskt skrivande.

Innehåll

Kursen introducerar grafisk design som vetenskapligt kunskapsområde. Fokus ligger på strategisk kommunikation som grundlag för att förstå och resonera kring grafisk design och visuell kommunikation. Utöver det tar studenterna del av moment i informationssökning och akademiskt skrivande.

Kursmoment 1: grafisk design och strategisk kommunikation. En grafisk designer arbetar med att förmedla information och påverka betraktare. Denna delkurs tar upp den strategiska grunden bakom beslut avseende färg och form: vad ska designen uppnå, och vilka modeller kan användas för att koppla gestaltning och utseende till kommunikativa intentioner?

Kursmoment 2: Forskningsöversikt. Studenterna introduceras till bibliotekets resurser för att hitta texter med relevans för forskning i grafisk design, både vetenskapliga och andra typer av texter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
redogöra översiktligt för kunskapsområdet grafisk design, och beskriva hur olika ämnesområden formar grafisk design som yrke och som vetenskapligt ämne (1),

redogöra för några olika kommunikationsmodeller som tillämpas inom strategisk kommunikation, och använda dessa för att analysera exempel på grafisk design (2),

diskutera strategisk kommunikation ur olika perspektiv: avsändarperspektiv, användar/mottagarperspektiv, samhällsperspektiv (3),

söka litteratur och forskningsartiklar inom huvudområdet grafisk design (4),

ta rollen som konstruktiv kritiker i relation till en medstudents arbete, och diskutera ett utkast i relation till uppgiftsbeskrivningen (5),

producera en enkel forskningsöversikt kring ett problemområde inom grafisk design (6),

jämföra och analysera olika typer av texter om grafisk design och diskutera deras vetenskapliga status (7).

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (lärandemål 1,2 och 3) och genom en individuell uppsats. Temat för uppsatsen är en forskningsöversikt och jämförelse mellan några texter (vetenskapliga studier och uppsatser) kring någon del av huvudområdet grafisk design.

  • Tentamen grafisk design och strategisk kommunikation, lärandemål 1 och 2 (2,5 hp)

  • Opponering och seminariebehandling, lärandemål 4, 5 och 7 (1 hp)

  • Individuell skriftlig uppgift, lärandemål 1, 4, 6 och 7 (4 hp)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Holsanova, Jana (2010) Myter och sanningar om läsning. Stockholm: Norstedts

Larsson, L.-Å. (2008, eller senare upplagor) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., Ericson, Å. (2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.

Studenterna rekommenderas att använda en bok om akademiskt skrivande som passar deras nivå (här graderade från enkel till avancerad).

Ask, S. (2011) Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor) Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Denscombe, M. (2016, eller tidigare upplagor) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,