Svenska för nyanlända akademiker

Sammanfattning

Behörighetskrav

Avslutad utländsk akademisk utbildning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
KB005F version 1
Engelsk benämning:
Swedish for Newly Arrived University Graduates
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Språk och kulturstudier
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
12 februari 2018

Förkunskapskrav

Avslutad utländsk akademisk utbildning

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla färdigheter i hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet i svenska som motsvarar kunskapskraven för SFI, nivå D. Den syftar också till att studenten ska kunna reflektera kring sina individuella karriärvägar på den svenska arbetsmarknaden samt vad olika kompletterande studier kan leda till.

Innehåll

Kursen är indelad i fem moduler om 6 förutbildningspoäng vardera. Modulerna Svenska 1-4 innehåller läraktiviteter där studenten utvecklar sina färdigheter i hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet i svenska. Modul 5, Arbete och utbildning, innehåller moment i vilka studenten får reflektera kring den svenska arbetsmarknadens förutsättningar samt vilken roll högre utbildning har i relation till denna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. kunna förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
2. med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kunna kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
3. kunna läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
4. kunna skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
5. kunna relatera sin egen utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet till relevanta delar av den svenska arbetsmarknaden.
6. kunna skriva professionella ansökningshandlingar samt kunna anpassa och förändra dessa efter en mottagares uttalade kompetensbehov.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av övningar i att interagera muntligt i grupp och hålla presentationer, samt i att förstå och skriva korrekt svenska. Kursen innehåller också seminarier, praktiska övningar, grupparbeten och självständiga arbeten.
Arbetssättet är processorienterat och kamratrespons är en viktig del. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare, och genom aktivt bidragande med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar såväl ett aktivt deltagande i nätbaserade interaktioner som användande av digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-2 prövas genom fyra muntliga tentamina i grupp, där studenten visar sin förmåga att förstå tydligt tal och kommunicera muntligen.
Lärandemål 3-4 prövas genom fyra skriftliga individuella tentamina, där studenten visar sin förmåga att förstå och skriva enkla texter.
Lärandemål 5-6 prövas genom att studenten skriver individuella skriftliga ansökningshandlingar och en individuell skriftlig karriärplan vilka även diskuteras i seminarieform.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bernhardtson, Eva & Tarras, Louise, Träna till test: sfi kurs D, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2013

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita, Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik. Del A och B. Folkuniversitetets förlag, Lund, 2016/2017

Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl, Rivstart: svenska som främmande språk. A1 + A2, Textbok och Övningsbok, Natur och kultur, Stockholm, 2014.

Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin & Stjärnlöf, Sune, Mål Svensk grammatik på respektive språk.

Skönlitterär bok som väljs i samråd med läraren (ca 100 sidor)
Tidningsartiklar (max 50 sidor).

Artiklar om arbetsmarknad, utbildning och karriärplanering (max 100 sidor)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657211