Motions- och prestationspsykologi

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IV524G version 1,1
Engelsk benämning:
Exercise and Performance psychology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV523G-Mätmetoder och utvärdering.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för motions- och prestationspsykolgiska aspekter kopplat till motionerande och idrottande och dess relation till beteendeförändring.

Innehåll

I kursen synas och belyses idrott och motion ur ett motionspsykologiskt perspektiv där motions- och hälsopsykologiska teorier värderas, analyseras och kritiskt granskas. I kursen introduceras även prestationspsykologi i idrotten och dess mentala förutsättningar. Inom området stress och anspänning behandlas vad stress och anspänning är och hur man kan hantera den i idrotts- och motionssammanhang. Vidare diskuteras och analyseras motivation i idrott och motion, vad som styr den och hur den influerar aktiva, och hur motivation kan användas i beteendeförändring.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  1. redogöra för relevanta begrepp i motivationspsykologi inom idrotten
  2. förklara relevanta teoretiska begrepp inom motionspsykologin
  3. redogöra för prestationspsykologiska strategier kopplat till idrotten
  4. redogöra för och förklara motions- och hälsopsykologiska fenomen och processer inom motionsidrott samt förklara människans motionsdeltagande utifrån psykologiska bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet och motionsbeteenden

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback, studiebesök och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan med studenter och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras via en individuell skriftlig rapport (lärandemål 1–4).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Henriksen, Kristoffer., Hansen, Jakob, & Hvid Larsen, Carsten (2019). Mindfulness and acceptance in sport. Routledge (252s.).

Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2019). Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7th Ed, Human Kinetics Publishers (680 s.)

Vetenskapliga artiklar. 150 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Sverker Fryklund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658301
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program