Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext

Sammanfattning

Psykisk ohälsa blir allt vanligare i vårt samhälle och professionella som arbetar med människor möter ofta individer som är drabbade eller någon gång i livet har drabbats. Denna flervetenskapliga kurs syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper kring fenomenet psykisk ohälsa samt sociala och kulturella faktorers betydelse för prevention och återhämtning. Mer specifikt fokuserar kursen på meningen med empati, relationer och betydelsen av en social kontext inklusive kultur, makt, etik och empowerment.

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande minst 180 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021

Kurskod:
HS625B version 1,2
Engelsk benämning:
Social Work: Mental illness in a social context
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
19 september 2019

Förkunskapskrav

Godkända kurser motsvarande minst 180 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs som kan ingå i examensfordringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper inom fältet psykisk ohälsa utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och dess anknytning till forskning inom kunskapsområdet socialpsykiatri i relation till det sociala arbetet.

Innehåll

Kursen är en fördjupning inom kunskapsområdet socialt arbete med utgångspunkt från ämnen såsom socialpsykiatri, filosofi, sociologi, psykologi och antropologi. Denna flervetenskapliga kurs syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper kring fenomenet psykisk ohälsa samt sociala och kulturella faktorers betydelse för prevention och återhämtning. Mer specifikt fokuserar kursen på meningen med interpersonell förståelse, relationer och betydelsen av kultur, makt, etik och empowerment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för hur psykisk ohälsa framträder i en social och kulturell kontext,
2. reflektera kring betydelsen av kulturell kontext för kategorisering, upplevelse och hantering av psykisk ohälsa,
3. analysera psykisk ohälsa och dess relation till social återhämtning och socialt arbete,
4. kritisk granska psykisk ohälsa i relation till makt, empowerment och etik,
5. analysera psykisk ohälsa såsom detta relaterar till interpersonell förståelse och interpersonella relationer som en del av det sociala arbetet, och
6. identifiera kopplingen mellan människans villkor och en social psykiatri.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier som en pedagogisk arbetsprocess vilken leder fram till en individuell skriftlig examination. För att uppnå lärandemål 1- 6 presenteras först kursinnehållet vid föreläsningar för att bidra med en överblick av varje specifikt moment i kursen och där studenten tillägnar sig kunskaper i relation till de sex lärandemålen. Föreläsningarna följs sedan av seminarier där varje lärandemål i relation till förberedande läsning bearbetas muntligt.

Bedömningsformer

Lärandemål 1- 6 examineras genom en individuell skriftlig tentamen. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att reflektera kring olika kontexterna betydelse för kategorisering, upplevelse och hantering av psykisk ohälsa samt hur detta relateras till det sociala arbetet. Vidare bedöms studenternas förmåga att analysera forskning kring psykisk ohälsa i relation till interpersonell förståelse, interpersonella relationer och praktiskt socialt arbete.

För att bli godkänd i kursen krävs betyget godkänt på den individuella tentamen. För betyget väl godkänt i kursen krävs väl godkänt på den individuella tentamen. Specifika kriterier för godkänt respektive väl godkänt betyg specificeras i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Davidson L, (2003) Living outside mental illness: qualitative studies of recovery in schizophrenia. New York,
Davidson L, (2003) Living outside mental illness: qualitative studies of recovery in schizophrenia. New York, NY: New York University Press. 227 s.
Englander M, (Ed.) (2018) Phenomenology and the social context of psychiatry. London: Bloomsbury. 204 s.
Englander M, Ingvarsdotter K, (2017) Socialpsykiatrins grunder. Människans villkor. Malmö: Glerups. (158 s.)
Halling S, (2009) Intimacy, transcendence, and psychology: closeness and openness in everyday life. New York: NY. Palgrave. 248 s.
Herlofson J, (2014) Minipsykiatri. Stockholm: Natur & Kultur.150 s.
Zahavi D, (2018) Phenomenology: the basics. London: Routledge. 158 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer om ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Magnus Englander, Kursansvarig
Telefon: -
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-15338

Öppen för sen anmälan

Ansök

08 november 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 100% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

28 mars 2022 - 29 april 2022 Dagtid 100% Distans (Malmö)

07 november 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 100% Distans (Malmö)

28 april 2023 - 02 juni 2023 Dagtid 100% Distans (Malmö)

06 november 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 100% Distans (Malmö)

09 november 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema