Ledarskap och organisation med inriktning mot människobehandlande organisationer

Sammanfattning

Kursens behandlar de speciella förutsättningar för ledarskap och organisationsutveckling som finns inom människobehandlande organisationer. Syftet med kursen är att ge medvetenhet om grundläggande värderingar för ledarskap inom dessa organisationer samt ge deltagarna möjlighet att inom verksamheten identifiera problem samt skaffa ökad beredskap att som ledare initiera och medverka i förändringsprocesser och implementering av ny kunskap.

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016

Kurskod:
HS619B version 1,1
Engelsk benämning:
Leadership and organisation with focus on Human Service Organisations
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
28 mars 2011

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses som fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten med utgångspunkt från sin egen professionella bakgrund fördjupar sina kunskaper om organisations- organisations - och ledarskapsteoristeori samt hur dessa kan tillämpas och vilka konsekvenser de kan ha för människobehandlande organisationer.

Innehåll

Under kursen fördjupas och problematiseras kunskaperna om organisations- och ledarskapsteori samt om yrkesetiska utgångspunkter. Vetenskapliga och teoretiska texter analyseras och kopplas till egna erfarenheter av praktisk yrkesverksamhet i konkreta organisationer. Förmågan att kritiskt analysera och diskutera teoretiska utgångspunkter och empiriska erfarenheter tränas och utvecklas genom framställningen av en skriftlig examinationsuppgift som också ventileras vid ett seminarium.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva hur olika professioners teoretiska grunder, etiska värderingar och människosyn kan påverka människobehandlande organisationer,
2. identifiera de särdrag som utmärker människobehandlande organisationer samt analysera sociala relationer, strukturer och processer i organisationer och deras betydelse för ledarskapet,
3. förklara hur olika politiska och organisatoriska förutsättningar påverkar människobehandlande organisationer, och
4. förklara vilka konsekvenser olika former av ledarskap kan ha i människobehandlande organisationer.

Arbetsformer

Undervisningen är projektorienterad och formas utifrån tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt tränar aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Lärandemål 1- 4 uppnås genom egna litteraturstudier samt genom föreläsningar. Därutöver uppnås lärandemål 1 genom aktivt deltagande i ett obligatoriskt seminarium kring det egna yrkets människosyn och etiska värderingar samt den egna organisationens mål och värderingar. Även lärandemål 2 uppnås genom deltagande i ett obligatoriskt seminarium där vissa aspekter av gruppdynamiska processer behandlas.
Kursintroduktion, seminarier samt deltagande i det examinationsseminarium där den egna uppgiften ventileras är obligatoriskt.

Bedömningsformer

Examination av lärandemål 1-4 sker i form av löpande hemuppgifter inför seminarier samt färdigställande av ett individuellt paper som seminariebehandlas vid kursens slut. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i kursen samt aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen. För väl godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda med mycket goda resultat. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som vars examinationsuppgift underkänts och eller som ej deltagit i obligatoriskt seminarium görs komplettering /omarbetning enligt examinators anvisningar. Övriga anvisningar ges i studiehandledningen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Christensen, T, Laegreid, P. Roness, P G. Rövik, K A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber. 224 s.

Egidius, H. (2011) Etik och profession: i en tid av ökad privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & Kultur. 180s.

Hinshelwood, R.D.,Skogstad, W. red. (2000) Observing Organisations – anxiety, defence and culture in health care: London: Routledge. 170 s.

Johansson, S., Dellgarn, P., Höjer, S. red (2015) Människobehandlande organisationer. Stockholm: Natur & Kultur. 320 s.

Thylefors, I. (2007) Ledarskap i Human-Service organisationer. Stockholm: Natur och Kultur.274 s.

Därutöver kan vetenskapliga artiklar och annan vetenskaplig litteratur med relevans för studentens inriktning av examinationsuppgiften, vald i samråd med examinator. (ca 300s)

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Dels genom en elektronisk enkät, dels genom muntlig utvärdering i samband med examinationsseminariet. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna genom att publicera en sammanfattning av resultatet på kurshemsidan på It´s Learning. Detta resultat återkopplas även till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Ann-Mari Campbell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657437
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820