Geografi och lärande: Undervisning med geografiska projekt

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
GL217C version 1,2
Engelsk benämning:
Geography and Education: Teaching with Geographical Projects
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 november 2019
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL216C-Geografi och lärande: Staden och dess omgivningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenten integrerar kultur- och naturgeografiska kunskaper genom planering av undervisning med geografiska projekt. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar och fördjupar både geografiska och ämnesdidaktiska kunskaper, färdigheter och förmågor.

Innehåll

Olika metoder för att samla in, systematisera, kritiskt granska, analysera och kommunicera geografiska datamaterial studeras för att utveckla en fördjupad förståelse för hur dessa metoder kan användas i geografisk och ämnesövergripande projektbaserad undervisning.

Användning av geografiska informationssystem (GIS) för analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer. På detta sätt utvecklas kunskaper och färdigheter om hur GIS kan användas för analys av flygbilder, satellitdata och kartdata.

Med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan och kursplanen för geografi utvecklas ämnesövergripande projektbaserad undervisning om komplexa problemområden där ovanstående metoder ingår. Denna undervisning kommuniceras sedan genom inspelning av film med framtida lärarkollegor som målgrupp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • använda olika metoder för att samla in, systematisera, kritiskt granska, analysera och kommunicera geografiska datamaterial
  • redogöra för hur dessa metoder kan användas i geografisk och ämnesövergripande projektbaserad undervisning
  • analysera och presentera spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer med hjälp av GIS
  • utveckla geografisk och ämnesövergripande projektbaserad undervisning om komplexa problemområden utifrån läroplanen för grundskolan
  • kommunicera kollegial information om geografisk och ämnesövergripande projektbaserad undervisning.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök. Obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell portfolio (Individual Portfolio), 5 hp. I detta prov examineras lärandemålen 1 och 2.

Prov 2: Individuell portfolio (Individual Portfolio), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3.

Prov 3: Film med tillhörande muntlig presentation (Film with Oral Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemålen 4 och 5.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på prov 1, 2 och 3.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hay, Iain (2016) Qualitative research methods in human geography. Oxford University Press Canada. 4:e utgåvan. (536 s.)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Skolverket. (Tillgänglig på internet.)
Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala universitet. (233 s.) (Tillgänglig på internet.)
Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Liber. 1:a utgåvan. (206 s.)
Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015) Plats – identitet – lärande: Närområdesstudier i skolan. Studentlitteratur. 2:a utgåvan. (267 s.)
Sund, Per & Sund, Louise (2017) Hållbar utveckling: Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Liber. 1:a utgåvan. (247 s.)
Vetenskapliga artiklar och material tillkommer. (ca 600 s.) (Tillhandahålls vid kursstart.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program