Geografi och lärande: Staden och dess omgivningar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL215C-Geografi och lärande: Jordens landskap och ekonomiska förhållanden.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
GL216C version 1,3
Engelsk benämning:
Geography and Education: The City and Its Surroundings
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
05 december 2019
Ersätter kursplan fastställd:
29 november 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL215C-Geografi och lärande: Jordens landskap och ekonomiska förhållanden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om staden och dess omgivningar, ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper, färdigheter och förmågor för skolundervisning.

Innehåll

Urbaniseringsprocesser studeras och problematiseras genom att titta närmare på följande: städers uppkomst och lokalisering; relationen mellan stad och land under olika tidsperioder; bebyggelseutveckling och bosättningsmönster i olika delar av världen; tillväxt och stagnation i städers utveckling i relation till människans verksamheter.

Stor vikt läggs vid urbangeografiska uttryck och processer i form av städers lokalisering och funktion, urbanisering, bebyggelseutveckling och stadsplaneringstraditioner under olika perioder samt ekonomiska och sociala processer. Kopplat till detta belyses även hållbar utveckling, intressekonflikter, demokrati och delaktighet.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv läggs även stor vikt vid hur man kan använda ekosystemtjänster och ekosystembaserad klimatanpassning i stadsplanering för att ta vara på de tjänster som ekosystem ger människan och på detta sätt öka människans välfärd och livskvalitet.

Användning av fjärranalys- och kartmaterial för fördjupad analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer studeras. Avsikten är att få en översikt av hur flygbilder, satellitdata, kartor och geografiska informationssystem (GIS) kan användas för sådana analyser och presentationer.

De didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man undervisar om ett visst innehåll studeras på en fördjupad nivå, med utgångspunkt i läroplanen och med fokus på ovanstående innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för och förklara urbaniseringsprocesser på en lokal, regional och global nivå
  • redogöra för och analysera ekonomiska och sociala processer i städerna i ett historiskt perspektiv och idag
  • redogöra för och reflektera över olika stadsplaneringsideal och vilka konsekvenser dessa kan få utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv
  • redogöra för och reflektera över hur man kan använda ekosystemtjänster i stadsplanering för att ta vara på de tjänster som ekosystem ger människan och på detta sätt öka människans välfärd och livskvalitet
  • använda sig av kartmaterial, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för fördjupad analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer
  • redogöra för fördjupad ämnesdidaktisk teori och tillämpa detta i planering för undervisning i grundskolan.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök. Obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell skriftlig salstentamen (Individual Written Exam), 10 hp. I detta prov examineras lärandemålen 1 och 2 samt delar av 3 (redogöra för), 4 (redogöra för) och 6 (redogöra för).

Prov 2: Skriftlig presentation (Written Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 5 samt delar av 3 (reflektera över), 4 (reflektera över) och 6 (tillämpa).

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och 2.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Borén, Thomas (Red.) (2017) Urban utveckling och interaktion (ss. 213–237).
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). (264 s.) (Tillgänglig på internet.)

Holm, Fredrik (2013) Vad är ett miljöproblem? En introduktion med flera perspektiv. Studentlitteratur. 2:a utgåvan (186 s.)

Jonas, Andrew E. G.; McCann, Eugene & Thomas, Mary (2015) Urban geography: A critical introduction. Wiley-Blackwell. (384 s.) (Tillgänglig som E-bok)

Knox, Paul & Marston, Sallie (2014, 2015) Human Geography: Places and Regions in Global Context. Pearson. 6:e eller 7:e utgåvan. (ca 210 s.)

Lambert, David & Morgan, John (2010) Teaching geography 11-18. A conceptual approach. Open University Press. (192 s.) (Tillgänglig som E-bok)

Listerborn, Carina; Grundström, Karin; Claesson, Ragnhild; Delshammar, Tim; Johansson, Magnus & Parker, Peter (Red.) (2014) Strategier för att hela en delad stad. Samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies 16. (136 s.) (Tillgänglig via Malmö University Electronic Publishing.)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Skolverket. (Tillgänglig på internet.)

Olsson, Krister; Nilsson, Daniel; Adolphson, Marcus; Bradley, Karin & Eriksson, Lena (2014) Det förflutna i framtidens stad: tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Nordic Academic Press. (205 s.)

Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Liber. 1:a utgåvan. (206 s.)

Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015) Plats – identitet – lärande: Närområdesstudier i skolan. Studentlitteratur. 2:a utgåvan. (267 s.)

Vetenskapliga artiklar och material tillkommer. (ca 300 s.) (Tillhandahålls vid kursstart.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program