Geografi och lärande: Jordens landskap och ekonomiska förhållanden

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL214C-Geografi och lärande: Resurser, befolkning och hållbar utveckling.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
GL215C version 1,2
Engelsk benämning:
Geography and Education: Earth's Landscape and Economic Conditions
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 november 2019
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL214C-Geografi och lärande: Resurser, befolkning och hållbar utveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i geografi (natur- och kulturgeografi) med fokus på landformande processer och ekonomisk geografi. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper, färdigheter och förmågor för skolundervisning.

Innehåll

Kursen behandlar jordens geologiska utveckling och de exogena och endogena processer som historiskt har format och i nutid formar landskapet samt synliggör sambanden mellan naturförutsättningar och mänsklig verksamhet. Dessa samband exemplifieras med vilka konsekvenser olika landformer får för mänskliga verksamheter.

Kursen behandlar vidare hur olika ekonomiska processer tar sig uttryck i tid och rum. Globaliseringen och dess effekter är en central del i detta. Genom att reda ut produktionsnätverk och handelsmönster problematiseras lokaliserings- och produktionsfaktorer på olika geografiska nivåer. Olika sektorer, däribland livsmedelssektorn, analyseras med hänsyn till produktionsnätverk, lokaliserings- och produktionsfaktorer samt etiska och miljömässiga överväganden.

Livsmedels- och jordbrukspolitik samt jordmån, vegetation och klimat används som grund för analys av vilka förutsättningarna är för livsmedels- och jordbruksproduktionen i Europa.

Användning av fjärranalys- och kartmaterial för utvecklad analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer studeras. Avsikten är att få en översikt av hur flygbilder, satellitdata, kartor och geografiska informationssystem (GIS) kan användas för sådana analyser och presentationer.

De didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man undervisar om ett visst innehåll studeras på en utvecklad nivå, med utgångspunkt i läroplanen och med fokus på ovanstående innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för och diskutera jordens geologiska utveckling och de processer som har format och formar landskapet samt kunna ge exempel på vilka konsekvenser landformerna får för mänsklig verksamhet
  • redogöra för och problematisera olika lokaliserings- och produktionsfaktorer och reflektera över dessa på lokal, regional och global nivå
  • problematisera globala ekonomiska processer, särskilt med fokus på handel av varor och tjänster samt vilka konsekvenser dessa kan få på lokal, regional och global nivå
  • analysera förutsättningarna för livsmedels- och jordbruksproduktionen i Europa utifrån livsmedels- och jordbrukspolitik samt jordmån, vegetation och klimat
  • använda kartmaterial, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för utvecklad analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer
  • redogöra för utvecklad ämnesdidaktisk teori och tillämpa detta i planering för undervisning i grundskolan.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök. Obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell skriftlig salstentamen (Individual Written Exam), 10 hp. I detta prov examineras lärandemålen 1, 2 och 3 samt delar av 6 (redogöra för).

Prov 2: Skriftlig och muntlig presentation (Written and Oral Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemålen 4 och 5 samt delar av 6 (tillämpa)

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och 2.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dicken, Peter (2014) Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. SAGE Publications. 7:e utgåvan. (648 s.)
Hess, Darrel (2013) McKnight’s Physical Geography – A Landscape Appreciation: Pearson New International Edition. Pearson. 11:e utgåvan. (312 s.) (Finns även att köpa som E-bok.)
Knox, Paul & Marston, Sallie (2014, 2015) Human Geography: Places and Regions in Global Context. Pearson. 6:e eller 7:e utgåvan. (ca 210 s.)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Skolverket. (Tillgänglig på internet.)
Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala universitet. (233 s.) (Tillgänglig på internet.)
Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Liber. 1:a utgåvan. (206 s.)
Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015) Plats – identitet – lärande: Närområdesstudier i skolan. Studentlitteratur. 2:a utgåvan. (267 s.)
Sund, Per & Sund, Louise (2017) Hållbar utveckling: Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Liber. 1:a utgåvan. (247 s.)
Vetenskapliga artiklar och material tillkommer. (ca 300 s.) (Tillhandahålls vid kursstart.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652
Sabina Strandberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658408

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program