Geografi och lärande: Resurser, befolkning och hållbar utveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
eller
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
GL214C version 1,1
Engelsk benämning:
Geography and Education: Resources, Population, and Sustainable Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
11 juni 2019
Ersätter kursplan fastställd:
09 november 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
eller
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i geografi (natur- och kulturgeografi) utifrån ett resursperspektiv med fokus på befolkning och hållbar utveckling. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper, färdigheter och förmågor för skolundervisning.

Innehåll

Litosfärens, hydrosfärens, biosfärens och atmosfärens grundläggande uppbyggnader och processer samt hur dessa processer är sammankopplade studeras. Detta relateras till aktuella miljöproblem såsom globala klimatförändringar. Vidare behandlas bl.a. klimatklassificering och sambanden mellan klimat, vegetation och jordmån samt klimatsystemens konsekvenser för mänsklig verksamhet.

Utvecklingsbegreppet och olika sätt att mäta utveckling problematiseras. Till detta kopplas befolkningsgeografiska teorier, begrepp och processer. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, ekonomiska och ekologiska – studeras och problematiseras på olika geografiska nivåer.

Människans utnyttjande av naturresurser och vilka konsekvenser detta får för miljön studeras och problematiseras. Bland annat behandlas människans påverkan på klimatet genom användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Vattnets kretslopp behandlas utifrån geologiska, hydrologiska, biologiska och atmosfäriska förhållanden.

Tillgång till rent vatten problematiseras utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på människors hälsa, fortlevnad och utveckling av verksamheter. Sambanden mellan stora avrinningsområdens hydrologiska förhållanden och befolkningsstruktur, bosättningsmönster och försörjning studeras. Mänsklig verksamhet studeras utifrån hur avrinningsområden befolkas och exploateras och vilka konsekvenser detta får ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Användning av fjärranalys- och kartmaterial för grundläggande analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer studeras. Avsikten är att få en översikt av hur flygbilder, satellitdata, kartor och geografiska informationssystem (GIS) kan användas för sådana analyser och presentationer.

De didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man undervisar om ett visst innehåll studeras på en grundläggande nivå, med utgångspunkt i läroplanen och med fokus på ovanstående innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för den grundläggande uppbyggnaden av litosfären, hydrosfären, biosfären och atmosfären, samt dessas processer, och koppla processerna till aktuella miljöproblem, bl.a. globala klimatförändringar
  • redogöra för och diskutera grundläggande befolkningsgeografiska teorier, begrepp och processer
  • analysera och problematisera begreppet hållbar utveckling, med avseende på de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna
  • analysera och problematisera människans utnyttjande av naturresurser, med visst fokus på vatten, samt vilka konsekvenser detta får för miljö, människors hälsa och försörjning
  • redogöra för och använda kartmaterial, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för grundläggande analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer
  • redogöra för grundläggande ämnesdidaktisk teori och tillämpa detta i planering för undervisning i grundskolan.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök. Obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell skriftlig salstentamen (Individual Written Exam), 10 hp. I detta prov examineras lärandemålen 1, 2 och 3 samt delar av 5 (redogöra för) och 6 (redogöra för).

Prov 2: Skriftlig och muntlig presentation (Written and Oral Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 4 samt delar av 5 (använda) och 6 (tillämpa).

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

För att erhålla kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och 2.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

FN:s globala mål för hållbar utveckling. (Tillgängliga på internet.)
FN:s konvention om barnets rättigheter/barnkonventionen. (Tillgänglig på internet.)
Hess, Darrel (2013). McKnight’s Physical Geography – A Landscape Appreciation: Pearson New International Edition. Pearson. 11:e utgåvan. (321 s.) (Finns även att köpa som E-bok.)
Knox, Paul & Marston, Sallie (2014, 2015). Human Geography: Places and Regions in Global Context. Pearson. 6:e eller 7:e utgåvan. (ca 210 s.)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Skolverket. (Tillgänglig på internet.)
Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala universitet. (233 s.) (Tillgänglig på internet.)
Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Liber. 1:a utgåvan. (206 s.)
Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015) Plats – identitet – lärande: Närområdesstudier i skolan. Studentlitteratur. 2:a utgåvan. (267 s.)
Sund, Per & Sund, Louise (2017) Hållbar utveckling: Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Liber. 1:a utgåvan. (247 s.)
United Nations Development Programme. Senaste versionen av Human Development. FN. (Tillgänglig på internet.)
Vetenskapliga artiklar och material tillkommer (ca 300 s.) (Tillhandahålls vid kursstart.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652
Sabina Strandberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658408

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-L1204 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program