Fastighetsvetenskap: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

100 högskolepoäng inom något av de fastighetsvetenskapliga programmen TGFFF eller TGFFM varav 50 högskolepoäng skall vara inom huvudområdet fastighetsvetenskap.
Genomförd Projektplan 1301 3,0 hp i kursen FF320F Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare, 7,5 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021

Kurskod:
FF321F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
17 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
21 augusti 2013

Förkunskapskrav

100 högskolepoäng inom något av de fastighetsvetenskapliga programmen TGFFF eller TGFFM varav 50 högskolepoäng skall vara inom huvudområdet fastighetsvetenskap.
Genomförd Projektplan 1301 3,0 hp i kursen FF320F Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare, 7,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 61-90 hp.

Syfte

Studenten ska genom ett examensarbete inom valt forskningsfält fördjupa sina kunskaper inom fastighetsvetenskap och självständigt tillämpa de kunskaper som inhämtats under studietiden utifrån en formulerad problemställning.

Innehåll

Studenten författar självständigt en uppsats inom fastighetsvetenskap utifrån vedertagna akademiska krav.

Inom ramen för uppsatsarbetet skall studenten identifiera och formulera ett problem inom fastighetsvetenskap samt utifrån det självständigt planera och genomföra en studie. Uppsatsarbetet skall vila på vetenskaplig grund, och ge bidrag till områdets kunskapsfält. Det skall redovisas i en rapport som presenteras och försvaras offentligt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av utformning och rapportering av en vetenskaplig undersökning
 • visa kunskap om och förståelse av vald vetenskaplig metod
 • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av det fastighetsvetenskapliga området samt aktuell forskning inom området

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för vetenskaplig problemlösning, genomföra litteratursökning och granskning
 • självständigt kunna analysera, sammanställa och dra slutsatser utifrån ett teoretiskt och/eller empiriskt material
 • visa förmåga att värdera, kritiskt tolka och diskutera relevant information i en problemställning
 • författa en rapport inom givna tidsramar i enlighet med vedertagna akademiska krav på språk och form samt presentera denna rapport i seminarieform
 • visa förmåga att utifrån vetenskapsteoretisk och metodologisk kunskap och reflektion kunna kritiskt granska fastighetsvetenskapliga uppsatser och visa förmåga att ge konstruktiv kritik samt att kommunicera detta i såväl muntlig som skriftlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att bedöma behovet av empiriskt material (typ och mängd av empiriskt material) och utifrån detta välja lämplig undersökningsmetod
 • kunna kritiskt värdera sambandet mellan metod och resultat
 • kunna genomföra en formell opponering utifrån ett kritiskt förhållningssätt

Arbetsformer

Handledning (inom kursens start och slutpunkt), obligatoriska seminarier (presentation och opposition) , samt självstudietid (inkluderande självständig undersökning och skriftligt arbete).
Riktlinjen är att uppsatsen skrivs i par.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom skrivandet, presentation, försvar och opposition av en akademisk uppsats.

Uppsats omfattar 14 hp (UV).
Presentationen och försvaret av den egna uppsatsen samt kritisk granskning av annan students uppsats omfattar 1 hp (UG).

För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd uppsats 14 hp.

Antalet examinationer begränsas till de tre examinationer som hör till kurstillfället samt till de därefter närmast kommande två tillfällena (dvs. till totalt fem på varandra följande examinationstillfällen).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur inom det specifika problemområdet för examensarbetet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Birgitta Vitestam, Kursansvarig
Telefon: 040-6657613

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program