Webbutveckling II - Klient

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot klientsidan. Studenten ska självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder och webbteknologier.

Behörighetskrav

Kurser om minst 7,5 hp webbutveckling.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA281A version 1
Engelsk benämning:
Web Development II - Client
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kurser om minst 7,5 hp webbutveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot klientsidan. Studenten ska självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder och webbteknologier.

Innehåll

  • Webbprogrammering med JavaScript
  • Implementation av en webbapplikation
  • Webbteknologier och verktyg
  • Praktisk tillämpning av ett tredjeparts bibliotek
  • Praktiskt användning av öppna programmeringsgränssnitt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om aktuella webbteknologier och verktyg, samt en förståelse i hur dessa används för att implementera webbapplikationer
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • konstruera webbapplikationer utifrån aktuella webbteknologier och verktyg genom JavaScript
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • uppvisa kunskap inom utveckling av webbapplikationer genom att praktiskt tillämpa och förhålla sig till aktuella standarder och webbteknologier

Arbetsformer

Undervisningen baseras helt kring kursmaterial som är tillgängligt via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till dator med internetanslutning. Inga schemalagda sammanträden eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter som progressivt examinerar lärandemålen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursmaterial kommer vara internetbaserat och presenteras på kurssidan vid kursstart.
Referenslitteratur
  • Haverbeke, Marijn (2015). Eloquent JavaScript: a modern introduction to programming. 2 ed. San Francisco: No Starch Press

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Zahra Ghaffari, Kursansvarig
Telefon: 040-6657243

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 25% Distans (Malmö)