Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Program - grundnivå - 30/120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
ZGASP version 5
Engelsk benämning:
Education for Employment Candidates: a theoretical & practical programme for students with a foreign academic degree.
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
26 februari 2009
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

  • Allmän inriktning 30/120 hp 0 hp
    Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö universitets utbildningsområden.

Upplägg

Allmän inriktning 30-120hp
Gemensam kurs/kurser:
Karriär och arbete 15hp(KB121S)

Individuella studieplaner upprättas under den inledande kursen Karriär och arbete. Studieplanen utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
  • -
Höst 2021 - Termin 3
  • -
Vår 2022 - Termin 4
  • -

Lärandemål

Utbildningens syfte är att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk akademisk utbildning. Individuella studieplaner upprättas för varje student.

//Efter avslutad utbildning ska studenten://

  • Visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingar och förhållningssätt enligt lärandemålen för ingående kurser.

Examen

Ingen examen.

Kompletterande utbildning. Aspirantutbildningen leder inte till examen men kurserna som lästs inom Aspirantutbildning kan ingå i högskole-, kandidat- eller magister/masterexamen.

Övrigt

Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Observera att för utomeuropeisk student tas anmälningsavgift och terminsavgift ut.