Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Program - grundnivå - 30/120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009

Programkod:
ZGASP version 1
Engelsk benämning:
Education for Employment Candidates: a theoretical & practical programme for students with a foreign academic degree.
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
26 februari 2009
Fastställandedatum:
26 februari 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009

Förkunskapskrav

 • Allmän inriktning 30/120 hp 0 hp
  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

  För lärarinriktning krävs därutöver att ämneskompletteringen för behörighet till Lärarutbildning 90 hp omfattar maximalt 45 hp.
 • Förvaltningsinriktning 30/120 hp 0 hp
  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

  För lärarinriktning krävs därutöver att ämneskompletteringen för behörighet till Lärarutbildning 90 hp omfattar maximalt 45 hp.
 • Lärarinriktning 60 hp 60 hp
  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

  För lärarinriktning krävs därutöver att ämneskompletteringen för behörighet till Lärarutbildning 90 hp omfattar maximalt 45 hp.

Upplägg

Utbildningen har tre huvudsakliga inriktningar

 1. Allmän inriktning (30-120hp)
 2. Förvaltningsinriktning (30-120hp)
 3. Lärarinriktning (60hp)
Samtliga inriktningar består av en gemensam del och en individuell del.

Allmän inriktning 30-120hp
Gemensam kurs/kurser:
Karriär och arbete 15hp(KB121S)

Individuella studieplaner upprättas under den inledande kursen Karriär och arbete. Studieplanen utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Förvaltningsinriktning 30-120hp
Gemensam kurs/kurser:
Karriär och arbete 15hp (KB121S)
Förvaltningsrätt 15hp (IM418S)

Individuella studieplaner upprättas under den inledande kursen Karriär och arbete. Studieplanen utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Lärarinriktning 60hp
Gemensam kurs/kurser:
Att vara lärare i Sverige, 15 hp (LL230G)

Teoretisk komplettering genom valbara ämnesstudier 7-45 hp som syftar till att bredda, fördjupa eller komplettera den egna kompetensen. Studierna kan bestå av delar ur Malmö högskolas ordinarie kursutbud eller av kurser som anordnas specifikt för aspirantutbildningen. Även kurser anordnade av annat lärosäte kan i särskilda fall ingå.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utbildningens syfte är att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk akademisk utbildning. Individuella studieplaner upprättas för varje student.

//Efter avslutad utbildning ska studenten://

 • Visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingar och förhållningssätt enligt lärandemålen för ingående kurser.

Kompletterande utbildning. Aspirantutbildningen leder inte till examen men kurserna som lästs inom Aspirantutbildning kan ingå i högskole-, kandidat- eller magister/masterexamen.

Övrigt

Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.