Receptarieprogrammet

Sammanfattning

Som receptarie är du expert på rådgivning om läkemedelsanvändning och hantering av läkemedel, vilket är viktigt för att förhindra skador och problem med felanvändning. Under utbildningen ges du goda kunskaper inom hälsovetenskap, naturvetenskap och människans fysiologi. Du studerar hur läkemedel utvecklas, verkar och används samt hur det kommuniceras till patienter och kunder. Som receptarie kan du jobba på apotek, sjukhus, inom landsting och myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 11/A11

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
VGREP version 2
Engelsk benämning:
Receptarieprogram
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
26 januari 2016
Fastställandedatum:
18 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.

Upplägg

Utbildningens två första terminer innehåller basvetenskapliga kurser i kemi, om cellen och med övergång till fysiologi och med delkurser i professionell utveckling. Termin tre fokuseras på patobiologisk bakgrund till farmakologiska verkningsmekanismer och behandling med läkemedel samt forskningsmetodik. Sjukdomar och behandling med läkemedel läses med veckovisa teman. Därefter följer under termin 4 de specifika farmaceutiska kurserna baserat på profilen läkemedel i vården med fokus på läkemedelsomsättning i människokroppen och inledning till klinisk farmaci. Under denna termin behandlas också grundläggande och tillämpad kompetens om egenskaper hos olika beredningsformer. Modeller och arbetssätt för att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem tränas först under verksamhetsförlagd utbildning i vården (klinisk farmaci) under termin 5 och senare på apotek under sista terminen. På termin 5 görs dessutom en sammanfattning och tillämpning av kemikunskaperna (läkemedelskemi) och stort fokus läggs på egenvård och rådgivning. Sista terminen genomförs ett självständigt arbete samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek där kunskaperna i egenvård och rådgivning på apotek tillämpas. Vissa kurser och kursmoment, särskilt vad gäller verksamhetsförlagd utbildning, är förlagda till andra orter inom regionen. Verksamhetsförlagd utbildning på apotek kan även ske på orter utanför regionen.

Tillträde till efterföljande studieår
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser och delkurser omfattande minst 45 högskolepoäng under termin 1 och 2 eller motsvarande kunskaper. För tillträde till tredje läsåret krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4 inom programmet eller motsvarande kunskaper.

Tillgodoräknande av kurs
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§. Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från 070701.

Examination
Examination genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat för respektive kurs. Student som underkänts i den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds ytterligare en (1) ny utbildningsplats som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter, vårdtagare eller kunder riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt/kursansvarig besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placering i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd, eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101. Undantag Verksamhetsförlagd utbildning där uttrycken Underkänd och Godkänd används.

Examensbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
  • -
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Mål för receptarieexamen
För receptarieexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som receptarie.

Kunskap och förståelse
För receptarieexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,
- visa kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För receptarieexamen skall studenten
- visa förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För receptarieexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för kandidatexamen i farmaci
Högskoleförordningen (1993:100)

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i farmaci skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet farmaci, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom det farmaceutiska området, fördjupning inom någon del av området samt orientering omaktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i farmaci skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar
och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det farmaceutiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i farmaci skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet farmaci göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om den farmaceutiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det farmaceutiska området och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för farmaci.

Lokal profil
Receptarieprogrammet anordnas vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Vid fakulteten finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Ambitionen är även att utveckla studentens interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning ska förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.
Receptarieprogrammet utgår från en naturvetenskaplig och humanistisk bas och syftar i huvudsak till att utbilda receptarier som kan identifiera, lösa och förebygga patienters och apotekskundens läkemedelsrelaterade problem på ett etiskt, professionellt, och effektivt sätt i samklang med sjukvårdens och samhällets behov.
Receptarieprogrammet vid Malmö högskola har en profil som fokuserar på läkemedelsrådgivning. För att kunna ge rådgivning om läkemedel behövs kunskaper om produkten (läkemedelsutveckling) och användningen hos patienten och i vården (klinisk farmaci) Behov av läkemedelsrådgivning finns på olika ställen i samhället såsom på apotek och i vården och innefattar egenvårdsrådgivning och rådgivning för att optimera patientens nytta av ordinerade läkemedel. Förutsättningen för denna profil är grundläggande kunskaper i kemi och biomedicin samt fysiologi och patologi. Dessutom krävs goda och ibland mycket goda kunskaper inom farmaciområdet inklusive farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi och läkemedelsteknologier liksom inom kommunikation, pedagogik, ledarskap och sjukvårdens processer inklusive klinisk farmaci.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för undervisningen är att studier, utvecklingsarbete, forskning och framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar denna förmåga genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning.
Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska/metodiska moment. Studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska och metodologiska moment såväl som studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna.

Examen

Kandidatexamen, Receptarieexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl receptarieexamen som kandidatexamen i farmaci uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. För Receptarieexamen anges den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Pharmacy. För Kandidatexamen med huvudområde farmaci anges den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science with a Major in Pharmaceutical Science.

För behörighet att utöva receptarieyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Biomedicinsk vetenskap.

Mer information om utbildningen

Sandra Lindell, studievägledare
Telefon: 0406657713
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452
Tommy Westerlund, programansvarig
Telefon: 040-6658216

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema