Kriminologiprogrammet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Kriminologiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med frågor som rör kriminalitet, utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och ger grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper för att förstå orsakerna till varför individer begår brott och utsätts för brott. Utbildningen är i huvudsak teoretisk och studenterna läser och diskuterar kriminologisk forskning. Inom utbildningen kopplas den teoretiska kunskapen tydligt till olika praktiska tillämpningsområden som exempelvis brottförebyggande- och trygghetsskapande arbete. På så sätt ger utbildningen en konkret förberedelse för arbetslivet.

Som student lär du dig att kartlägga och studera kriminologiska problem, att analysera orsaker till problemen samt identifiera kunskapsbaserade lösningar och åtgärder. Förutom grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i kriminologi, ingår ytterligare tre terminer med kurser som är särskilt utvecklade för kriminologiprogrammet.

Dessa tre terminer innehåller exempelvis kurser som handlar om brottsutveckling, straffrätt, ungdomsbrottslighet, utvärderingsmetodik, alkohol och narkotika, riskbedömning för våld och nätverksanalys.

Dessutom innehåller programmet en kurs som genomförs i samverkan med olika samhällsaktörer, till exempel Polisen. Studenterna får i uppdrag att arbeta med en kriminologiskt relevant fråga som uppdragsgivaren behöver hjälp att undersöka. Samverkan leder till att studenternas arbete kan bidra till uppdragsgivarens verksamhet samtidigt som de får kontakt med framtida potentiella arbetsgivare.

Undervisningen på kriminologiprogrammet bedrivs i nära samarbete med institutionens starka forskning inom området. 

 

Arbetsmarknaden för kriminologer

På arbetsmarknaden finns idag efterfrågan på kunskap inom det kriminologiska området. Som kriminolog kan du vara verksam som till exempel utredare, rådgivare eller analytiker inom områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Det finns även möjligheter att arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor.

Tänkbara arbetsplatser

Polisen, universitet/högskolor, kommuner, länsstyrelser, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), lokala brottsförebyggande råd, Tullverket, Kriminalvården och Socialtjänsten.

Internationalisering

Som student på kriminologiprogrammet har du möjlighet att läsa en del av utbildningen utomlands. Dessutom kan du som student delta i andra internationella aktiviteter som anordnas av universitetet, som kan leda till CIM (Certificate of International Merits). Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
VGKRK version 7
Engelsk benämning:
Criminology, Bachelor´s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 oktober 2009
Fastställandedatum:
15 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
21 januari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen leder till kandidatexamen i kriminologi efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6.

Tillträde till efterföljande termin
För tillträde till termin 3 krävs kurs KG111B. För tillträde till termin 5 krävs kurs KG111B och KG131C. För tillträde till termin 6 krävs kurs KG111B, KG131C samt ytterligare kurser omfattande minst 60 hp inom kriminologiprogrammet (VGKRK).

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examination
Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§
Högskoleförordningen (1993:100).
Examen
Kandidatexamen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
1 kap 8 § Högskolelagen (1992:1434)
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i kriminologi
Högskoleförordningen (1993:100)

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kriminologi, inbegripet kunskap om
kriminologins vetenskapliga grund,
- visa kunskap om kriminologiska och andra tillämpliga metoder,
- visa fördjupad kunskap inom det brottspreventiva området samt orientering om aktuella kriminologiska forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i kriminologiska problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för utveckling av kriminologi som teoretiskt och praktiskt fält,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom det kriminologiska området samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom det kriminologiska området i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom kriminologiskt relevanta verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa förmåga att inom det kriminologiska området göra bedömningar och utredningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om den kriminologiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det kriminologiska området och att utveckla sin kompetens inom detta område.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Kandidatprogrammet i kriminologi vid Malmö högskola är profilerat mot utbildning av analytiker, rådgivare i brottspreventiva frågor, utredare och utvärderare inom områden där kriminologisk kunskap är relevant. Det gäller exempelvis verksamhetsområden inom kriminalvården, socialtjänsten, psykiatrin och rättsväsendet – områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Ett uttalat mål är att teoretisk och empirisk kunskap ska kopplas till verksamheternas behov. Kriminologin vid Malmö högskola är en vetenskap där individ och samhällsnivå – och därmed olika kunskapsområden integreras. Programkonstruktionen främjar därmed studenternas förmåga att utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens med en flervetenskaplig och flerprofessionell profil.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenten utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det kriminologiska verksamhetsfältet.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.
ante

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.
I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen med huvudområdet kriminologi. I den engelska översättningen anges Degree of Bachelor of Science with a Major in Criminology.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Kriminologi.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Klara Svalin, programansvarig
Telefon: 040-6657786
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema