Kriminologiprogrammet

Sammanfattning

Varför uppstår brottslighet? Det är nödvändigt att förstå för att utveckla strategier som kan förebygga brott. Idag finns därför en stor efterfrågan på kompetens inom kriminologi, utifrån både individens och samhällets perspektiv.
En kriminolog kan arbeta som till exempel utredare, forskare, rådgivare eller analytiker på områden där olika professioner förväntas samverka, exempelvis runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Arbetsplatser där en kriminolog kan vara verksam är till exempel Polisen, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen, Kriminalvården och socialtjänsten. Det finns även möjligheter att arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Kriminologiprogrammet är en flervetenskapligt grundad utbildning som bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser. Utbildningen är i huvudsak teoretisk, har en stark forskningsanknytning, och studenterna lär sig att identifiera och studera problem samt att föreslå lösningar på dessa. Teoretiska och metodologiska kurser ger dig grundläggande kunskap och en nödvändig förståelse för orsakerna till brott och utsatthet för brott. Den teoretiska kunskapen kopplas också tydligt till olika praktiska tillämpningsområden som brottförebyggande- och trygghetsskapande arbete. På så sätt ger utbildningen en konkret förberedelse för arbetslivet. Under fjärde terminen utvecklar du din kunskap om hur kriminologisk teori och metod kan tillämpas inom olika verksamheter och organisationer. Du får då också kontakt med verksamheter där kriminologisk kunskap är efterfrågad.

Undervisningen på kriminologiprogrammet bedrivs i nära samarbete med unversitetens starka forskning på området. 

Samarbete med organisationer utanför lärosätet

– Studenterna har efterfrågat möjligheten att tillämpa sin kunskap ute i verksamheter som också är potentiella arbetsgivare, berättar Caroline Mellgren, programansvarig.

Inom ramen för kursen i tillämpad kriminologi får de möjlighet att göra just detta. Det kan handla om att kartlägga problemnivån i ett område, att göra en fördjupad trygghetsundersökning eller planera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Allt i nära samarbete med och på uppdrag av olika verksamheter som kommun, polis, företag eller organisationer.

– Arbetsgivare börjar nu känna till våra kriminologistudenter och därför ville vi ta detta ett steg längre och ytterligare stärka samarbetet med aktörer utanför högskolan. Vi har även tecknat en samverkansöverenskommelse med Polisområde Malmö som innebär möjligheter för polisen att ta del av aktuell forskning och en chans för kriminologistudenter att omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt, särskilt inom ramen för examensarbetet som skrivs på termin 6. 

Stor efterfrågan på kunskaper inom kriminologi

På arbetsmarknaden finns idag en växande efterfrågan på kunskap inom det kriminologiska området. Som kriminolog kan man vara verksam som till exempel utredare, rådgivare eller analytiker på områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Det finns även möjligheter att arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor.

Tänkbara arbetsplatser

Polisen, universitet/högskolor, kommuner, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), lokala brottsförebyggande råd, Kriminalvården och Socialtjänsten.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
VGKRK version 5,1
Engelsk benämning:
Criminology, Bachelor´s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 oktober 2009
Fastställandedatum:
21 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
21 januari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen leder till kandidatexamen i kriminologi efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6.

Tillträde till efterföljande termin

För tillträde till termin 3 krävs kurs KG111B. För tillträde till termin 5 krävs kurs KG131B. För tillträde till termin 6 krävs kurs KG131B samt kurser omfattande minst 60 hp inom det samhälls-, beteende- eller medicinska området.

Tillgodoräknande av kurser

Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examination

Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betyg

Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examens- och kursbevis

Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§

Högskoleförordningen (1993:100).

Examen

Kandidatexamen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå

1 kap 8 § Högskolelagen (1992:1434)

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

- följa kunskapsutvecklingen, och

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i kriminologi

Högskoleförordningen (1993:100)

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen i kriminologi skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kriminologi, inbegripet kunskap om

kriminologins vetenskapliga grund,

- visa kunskap om kriminologiska och andra tillämpliga metoder,

- visa fördjupad kunskap inom det brottspreventiva området samt orientering om aktuella kriminologiska forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen i kriminologi skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i kriminologiska problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för utveckling av kriminologi som teoretiskt och praktiskt fält,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom det kriminologiska området samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom det kriminologiska området i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom kriminologiskt relevanta verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i kriminologi skall studenten

- visa förmåga att inom det kriminologiska området göra bedömningar och utredningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt om den kriminologiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det kriminologiska området och att utveckla sin kompetens inom detta område.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen i kriminologi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Lokal profil

Kandidatprogrammet i kriminologi vid Malmö högskola är profilerat mot utbildning av analytiker, rådgivare i brottspreventiva frågor, utredare och utvärderare inom områden där kriminologisk kunskap är relevant. Det gäller exempelvis verksamhetsområden inom kriminalvården, socialtjänsten, psykiatrin och rättsväsendet – områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Ett uttalat mål är att teoretisk och empirisk kunskap ska kopplas till verksamheternas behov. Kriminologin vid Malmö högskola är en vetenskap där individ och samhällsnivå – och därmed olika kunskapsområden integreras. Programkonstruktionen främjar därmed studenternas förmåga att utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens med en flervetenskaplig och flerprofessionell profil.

Pedagogisk grundsyn

Utbildningen syftar till en integration mellan kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenten utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det kriminologiska verksamhetsfältet.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

ante

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.

I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen med huvudområdet kriminologi. I den engelska översättningen anges Degree of Bachelor of Science with a Major in Criminology.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Kriminologi.

Mer information om utbildningen

Klara Svalin, programansvarig
Telefon: 040-6657786
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968
Sandra Lindell, studievägledare
Telefon: 0406657713

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema