Äldre är en sårbar grupp som lätt hamnar mellan stolarna i samhället. Jag kände att det fanns ett behov och en efterfrågan av specialisering mot äldre.

Nina Jönsson, student

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre

Sammanfattning

Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper och kompetenser i att utveckla och leda omvårdnad för äldre, med kulturkompetens som ett genomsyrande begrepp för att säkerställa en kunskapsbaserad omvårdnad för varje individ.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre fördjupar kunskap och kompetens i att utveckla och leda omvårdnad för äldre. Programmet leder till två examina , en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad.

Upplägg

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre krävs fördjupade kunskaper i att leda, utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering, för att kunna säkerställa en evidensbaserad omvårdnad. Du behöver också i din funktion kunna besluta om och ansvara för en personcentrerad, säker och sammanhållen vård. Programmet erbjuder verktyg och resurser för att kunna arbeta med omvårdnad och vård både i sluten-och öppenvården.

Samverkan mellan utbildningen och sjukvården

Den verksamhetsförlagda utbildning sker i samverkan med både privata och offentliga vårdaktörer, som exempelvis Skånes universitetssjukhus, primärvården, kommunen och vårdföretag. Under hela programmet träffas studenter regelbundet i mentorsgrupper för att kritiskt reflektera och diskutera sina erfarenheter och kunskaper, inhämtad utifrån både teori och de verksamhetsförlagda delarna av programmet.

Samläsning med andra specialistinriktningar

Vissa av programmets kurser samläses med studenter från våra andra specialistutbildningar samt med våra mastersstudenter i omvårdnad. Detta sker bland annat för att du ska erhålla möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort

Det råder en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. I takt med att vårdtiderna inom den slutna vården blir allt kortare och att den komplexa vården och omvårdnaden allt mer äger rum i primärvården och i patienternas egna hem, så kommer behovet av specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre fortsätta öka.

Efter examen

Efter din examen har du fördjupade kunskaper och kompetenser inom omvårdnad av äldre som bland annat omfattar ledning av en evidensbaserad omvårdnad, för att kunna bemöta komplexa mänskliga behov. Du har verktyg för utvecklings-, förändrings-, och säkerhetsarbete och för att agera som kritisk forskningskonsument. Programmets magisterexamen innebär att du är behörig till det tvååriga masterprogrammet i omvårdnad som erbjuds vid Institutionen för vårdvetenskap och även till forskarutbildning.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
VASSV version 3
Engelsk benämning:
Master’s Programme (One-Year) - Specialist Nurse in Elderly Care
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
19 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
19 december 2016

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre vid Malmö universitet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre samt magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad. Programmet omfattar 60 högskolepoäng. Programmet är fördelat på sex obligatoriska kurser varav en kurs omfattande 7.5 högskolepoäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till kursen VA722B Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen, 15hp krävs genomgången kurs, d.v.s. närvaro vid obligatoriska moment i kurs: VA713B Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5hp eller motsvarande.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifter i Högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§.

Examination
Examination genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter VFU leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under VFU att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktikplats endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i Högskoleförordningen 6 kap 18 §§.

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i Högskoleförordningen 6 kap 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2

Lärandemål

Förutom de generella och yrkesspecifika nationella examensmålen som anges i svensk högskoleförordning för specialistutbildade sjuksköterskor så ska utbildning på avancerad nivå, enligt 1 kapitlet 9§ i högskolelagen, innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (SFS 2006:173)

Mål för specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten – visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och – visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
– visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
– visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
– visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning vård av äldre ska studenten också:
– visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
– visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma och åtgärda komplexa behov av vård och rehabilitering.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokal profil
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklings- och forskningsprojekt och/eller driva eget mottagningsarbete. Programmets innehåll med studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning är viktiga inslag som ger förutsättningar för att utveckla den professionella kompetens vilket krävs för ett självständigt yrkesutövande då det är angeläget att det är specialistsjuksköterskan som beslutar om och ansvarar för att säkerställa en personcentrerad omvårdnad och en sammanhållen vårdkedja.

Den omvårdnad och vård som erbjuds omfattar allt från högspecialiserad rikssjukvård till en befolkningsnära primärvård, inklusive vårdcentraler och privat vård. Det som utmärker dagens, och i än högre grad morgondagens, omvårdnad är att den blir alltmer avancerad och komplex. Morgondagens specialistsjuksköterskor med inriktning hälso- och sjukvård för äldre personer kommer därmed att behöva fördjupade kunskaper i såväl avancerad omvårdnad som medicinsk vetenskap. Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för äldre personer vid Malmö högskola syftar därför till att studenten efter avslutad utbildning ska kunna leda det interprofessionella teamet och utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering med syfte att kunna säkerställa en kunskapsbaserad, trygg och säker omvårdnad.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och verksamhetsförlagda studier som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Inom programmet eftersträvas arbetsformer för ökat kunskapsinhämtande och kollaborativt lärande. Detta kräver studentaktivt lärande där problemlösning, beslutsfattande, kritisk analys och reflektion är centrala för att utveckla professionen och skapa en brygga mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa.

Internationalisering
I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka en kulturkompetent omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder fram till följande examina på avancerad nivå; Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning vård av äldre. Engelsk översättning av examen; Post Graduate Diploma in Specialist Nursing – Elderly Care.
Magisterexamen med huvudområde omvårdnad. Engelsk översättning av examen; Degree of Master of Science (60 credits) with a Major in Nursing.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657402
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-95752

Öppen för sen anmälan

Ansök