Det bästa med mitt jobb är att jag lär känna barnen på ett helt annat sätt än när jag jobbade inom sjukvården. Här får jag möjlighet att följa barnen i deras utveckling. Barn tänker på ett helt annorlunda sätt och ger så mycket tillbaka.

Nina Mellhammar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Utbildningen syftar till att, utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utveckla fördjupade kunskaper om barns utveckling, livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Efter avslutad utbildning ska specialistsjuksköterskan kunna observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier, ansvara för hälsoundersökningar, beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt kunna tillämpa preventiva åtgärder enligt lagar, mål och riktlinjer. Du kan arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, i barnhälsovården eller elevhälsovården.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar fördjupar din kunskap och kompetens att utveckla och leda omvårdnaden av barn, ungdomar och deras familjer. Efter genomförd utbildning med godkänt betyg erhåller du två examina – en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (tidigare barnsjuksköterska) och en magisterexamen i pediatrisk omvårdnad. 

Samverkan mellan utbildning och hälso- och sjukvården 

Under utbildningens gång genomför du verksamhetsförlagda moment inom följande verksamheter;

  • Barnhälsovård
  • Elevhälsans medicinska insats
  • Barnsjukvård

Samläsning med andra specialistutbildningar

Vissa av programmets kurser samläses med studenter från våra andra specialistutbildningar samt med våra mastersstudenter i omvårdnad. Detta sker bland annat för att du ska erhålla möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort

Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och prognoser visar på ett fortsatt ökat behov vilket tidvis leder till ett reducerat antal vårdplatser i slutenvården. När fler konkurrerar om antalet vårdplatser tenderar vårdtider att kortas och vård förflyttas till primärvård och/eller barnet eller ungdomens egna hem. Således är specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar en eftertraktad yrkesgrupp med tillgång till en bred arbetsmarknad. 

Efter examen

Efter din examen har du fördjupad kunskap och kompetens inom såväl huvudområdet omvårdnad som medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och sjukvård av barn och ungdomar som ger dig möjlighet att verka självständigt såväl som i team. Du har verktyg för att driva utvecklings-, förändrings- och säkerhetsarbete men också för att agera kritisk forskningskonsument. Efter genomförd utbildning med godkänt betyg är du behörig till det tvååriga masterprogrammet i omvårdnad som erbjuds vid Institutionen för vårdvetenskap och till en forskarutbildning.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
VASSB version 3
Engelsk benämning:
Master’s Programme (One-Year) - Specialist Nurse in Pediatric Care
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
02 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
02 januari 2017

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Specialistsjuksköterskeprogrammet mot inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Malmö universitet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad. Programmet omfattar 60 högskolepoäng. Programmet är fördelat på sex obligatoriska kurser varav en kurs omfattande 7.5 högskolepoäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till kursen SB722A Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen, 15hp krävs genomgången kurs, d.v.s. närvaro vid obligatoriska moment i kurs: SB713A Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5hp eller motsvarande.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifter i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18 §§ Högskoleförordningen.

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
Förutom de generella och yrkesspecifika nationella examensmålen som anges i svensk högskoleförordning för specialistutbildade sjuksköterskor så ska utbildning på avancerad nivå, enligt 1 kapitlet 9§ i högskolelagen, innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (SFS 2006:173).

Mål för specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
– visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
– visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
– visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten också:
– visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
– visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
– visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Mål för magisterexamen Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokal profil
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklings- och forskningsprojekt och/eller driva eget mottaningsarbete. Programmets innehåll med studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning är viktiga inslag som ger förutsättningar för att utveckla den professionella kompetens vilket krävs för ett självständigt yrkesutövande då det är angeläget att det är specialistsjuksköterskan som beslutar om och ansvarar för att säkerställa en barn- och/eller familjecentrerad omvårdnad och en sammanhållen vårdkedja. Kulturkompetent omvårdnad genomsyrar programmet vilket innebär att den specialistutbildade sjuksköterskan har kunskap och medvetenhet om att faktorer som till exempel ålder, kön och socialgrupp är av lika stor vikt för individens möjlighet till jämlik hälsa som kulturtillhörighet. Detta leder till att studenten efter genomfört program förstår vilka olika förutsättningar och utmaningar ett mångkulturellt samhälle kan innebära för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen med särskilt fokus på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Den omvårdnad och vård som erbjuds omfattar allt från högspecialiserad rikssjukvård till en befolkningsnära primärvård, inklusive vårdcentraler och privat vård. Det som utmärker dagens, och i än högre grad morgondagens, omvårdnad är att den blir alltmer avancerad och komplex. Morgondagens specialistsjuksköterskor med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kommer därmed att behöva fördjupade kunskaper i såväl avancerad omvårdnad som medicinsk vetenskap. Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Malmö högskola syftar därför till att studenten efter avslutad utbildning ska kunna leda det interprofessionella teamet och utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering med syfte att kunna säkerställa en kunskapsbaserad, trygg och säker omvårdnad.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och verksamhetsförlagda studier som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Inom programmet eftersträvas arbetsformer för ökat kunskapsinhämtande och kollaborativt lärande. Detta kräver studentaktivt lärande där problemlösning, beslutsfattande, kritisk analys och reflektion är centrala för att utveckla professionen och skapa en brygga mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa.

Internationalisering
I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka en kulturkompetent omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder fram till följande examina på avancerad nivå; Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Engelsk översättning av examen; Post Graduate Diploma in Specialist Nursing – Pediatric Care .
Magisterexamen med huvudområde omvårdnad. Engelsk översättning av examen; Degree of Master of Science (60 credits) with a Major in Nursing.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Vedrana Vejzovic, programansvarig
Telefon: 040-6657446
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-95750

Öppen för sen anmälan

Ansök