Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård: Helfart

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
VASPS version 1
Engelsk benämning:
Nurse Specialist Programme: Psychiatric Care
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
08 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Förkunskapskrav

  • Halvfart 60 hp
    SvB och EnA samt legitimerad sjuksköterska med sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.
  • Helfart 60 hp
    SvB och EnA samt legitimerad sjuksköterska med sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 60 högskolepoäng fördelade på fem kurser. Programmet anordnas på hel- eller halvfart. Studenten väljer att genomföra a) ett examensarbete omfattande 15 hp (vilket leder till magisterexamen och förutsätter att studenten i sin grundläggande examen har skrivit ett examensarbete omfattande minst 15 hp) eller b) ett mindre examensarbete (7 hp) inom ramen för en avslutande fördjupningskurs.

Kurs 1. Psykiatrisk vård vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp (inkl verksamhetsförlagd utbildning, 8 hp), SP812B

Kurs 2. Psykiatrisk omvårdnad med socialpsykiatrisk inriktning: individ och familj i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp, SP811B

Kurs 3. Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp HS621C

Kurs 4. Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård, 7,5 hp (inkl verksamhetsförlagd utbildning 2 hp), SP822B

Kurs 5a. Psykiatrisk omvårdnad - examensarbete, 15 hp, SP823B

alternativt

Kurs 5b. Fördjupningskurs i psykiatrisk omvårdnad, 15 hp (inkl Ledarskap och organisation med inriktning mot människobehandlande organisationer, 7,5 hp, och examensarbete, 7,5 hp)SP824B

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (2006:1053).

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i
6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9§ Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För magisterexamen i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information i frågor som rör psykiatrisk omvårdnad,
- visa förmåga att med fokus på psykiatrisk omvårdnad självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med patienten och dennes närstående samt de olika professionella grupper som är delaktiga i den psykiatriska vården, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete kring de frågor som rör psykiatrisk omvårdnad eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet inom området psykiatrisk vård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.
Specialistsjuksköterskeexamen med angiven inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på att Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera komplexa vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten också
- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
- visa förmåga att möta människor i kris, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i prevention, behandling, habilitering, rehabilitering och sekundärpreventivt arbete inom psykiatrisk vård och omsorg.

Självständigt arbete (Examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

Lokal profil
Specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk vård anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, socionomer, sjuksköterskor, kriminologer och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser.

Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Blivande specialistsjuksköterskor skall förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom psykiatrisk vård i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen i specialistsjuksköterskeprogrammet är flervetenskaplig och syftar till att uppnå fördjupade kunskaper i psykiatrisk omvårdnad, socialpsykiatri, medicinsk vetenskap, vetenskaplig metod, vårdpedagogik, hälsa samt ledarskap, och där integration mellan teori, vetenskaplig metod samt verksamhetsförlagd utbildning har stor betydelse. Vidare syftar utbildningen till utveckling av personlig mognad som grund för fortsatt yrkesverksamhet

Utbildningen vid enheten för omvårdnad genomsyras av att undervisningen stärker studenten i det livslånga lärandet i relation till den fortsatta yrkesverksamheten.
Detta innebär att undervisningen stöttar studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga.
De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens utveckling av professionell kompetens stimuleras. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som stimulerar motivation och främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens.

Internationalisering
I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och lärare samt stärka den transkulturella kompetensen i omvårdnadsvetenskap.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.
Magisterexamen i omvårdnad (förutsätter examensarbete omfattande 15 hp).

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.

För examina anges den engelska översättningen Graduate Diploma in Specialist Nursing – Psychiatric Care respektive Master of Science (One Year) in Nursing.