I framtiden vill jag med stöd av min utbildning som specialistsjuksköterska vara en viktig del i patientvården och kunna handleda mindre erfarna kollegor på ett bra sätt.

Elin Nilsson, tidigare student

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård

Sammanfattning

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård är en utbildning som ges på halvfart under två år och omfattar 60 högskolepoäng. Programmet genomförs i samverkan mellan Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Vissa av programmets kurser ges endast i Malmö respektive i Kristianstad. Programmet syftar till att utbilda legitimerade sjuksköterskor för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, för forskning samt för utveckling av ämnet omvårdnad med inriktning mot medicinsk vård, såväl till offentlig som till privat verksamhet, nationellt och internationellt, och är en meritering för vidare forskarkarriär. Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård samt en magisterexamen i huvudområdet omvårdnad.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är du väl förberedd att arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
VASME version 4,1
Engelsk benämning:
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Medical Care
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
28 maj 2012
Fastställandedatum:
14 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 mars 2013

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till kursen Omvårdnad med inriktning medicinsk vård (magisteruppsats, 15hp) krävs godkänd kurs i forskningsmetodik 7,5hp på avancerad nivå. För tillträde till kursen klinisk omvårdnad inom medicinsk vård, 7,5hp krävs att kurs Medicinsk vård I ( 7,5hp), Medicinsk vård II (7,5hp) samt Avancerad medicinsk omvårdnad (15hp) är godkända.
Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).
Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.
Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och enhetschef besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.
Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).
Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
  • Medicinsk vård I, (ges av högskolan i Kristianstad), 7.5 hp (ME8111) obligatorisk
  • Avancerad medicinsk omvårdnad (ges av högskolan i Kristianstad), 15 hp (ME8131) obligatorisk
Vår 2020 - Termin 2
  • Avancerad medicinsk omvårdnad (ges av högskolan i Kristianstad), 15 hp (ME8131) obligatorisk
  • Medicinsk vård II, 7.5 hp (OM811A) obligatorisk
    Huvudområde: Omvårdnad
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4

Lärandemål

Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. Målet är att erbjuda studenter en fördjupning av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt relaterat till huvudområdet omvårdnad. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Programmet omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav verksamhetsförlagd utbildning (VfU) utgör 7,5 hp och vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp.
Programmets profil speglas av områdets lokala forskningsprofil som utgår från den patientnära forskningen där patientens delaktighet i vård och beslutsfattande är centralt.
Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064
För magisterexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård
Högskoleförordningen SFS 1993:100 i dess lydelse 070101
Specialistsjuksköterskeexamen med angiven inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på att Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård skall studenten också
- visa förmåga att hos patienter inom medicinsk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov
Lokala mål
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård skall studenten dessutom
Kunskap och förståelse
- visa förmåga att sammanfatta, förklara och kontrastera kunskaper i epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av medicinska sjukdomstillstånd, och
- visa förmåga att jämföra olika pedagogiska insatser för patienter, närstående och vårdpersonal samt om hur olika didaktiska modeller kan främja lärandet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att hantera komplexa vårdbehov subjektivt uttryckta som symtom och objektiva tecken på ohälsa och sjukdom hos patienter med behov av medicinsk vård,
- visa förmåga att initiera, motivera och tillämpa åtgärder för att främja hälsa samt förebygga ohälsa och komplikationer hos enskilda eller grupper av individer inom området för medicinsk vård, och
- visa förmåga att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten inom medicinsk omvårdnad.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att resonera kritiskt och självständigt kring hur attityder och värderingar angående genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och hur diskriminering inom vården kan motverkas, och
- visa förmåga att värdera och argumentera för patienters och närståendes sårbarhet i relation till vårdmiljö.
Lokal profil
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård genomförs som ett program i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, (HKr) och Malmö högskola (Mah)
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö högskola, Fakulteten hälsa och samhälle har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.
Vid fakulteten utgör huvudområdet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd specialistsjuksköterskeutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.
Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sådant sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras (t.ex. genom egen portfolio). I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård.
Magisterexamen i omvårdnad.
Efter genomfört utbildningsprogram med godkända resultat är examensfordringarna för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. Efter examina anges den engelska översättningen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Care respektive Degree of Master (60 credits) of Science in Nursing. Ett genomgånget specialistsjuksköterskeprogram kan ingå som del av en masterexamen (120 hp).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, programansvarig
Telefon: 040-6657455
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452
Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-6657817

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-95753

Öppen för sen anmälan

Ansök