Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning

Sammanfattning

Detta är en ingenjörsutbildning inom maskin-teknik, med profilering mot materials egenskaper, materialval, ekodesign och användning.
Utbildningen bygger på en plattform av matematik och tekniska ämnen samt kurser inom maskin- och materialteknikområdet. Programmet innehåller grundläggande ingenjörskurser i bland annat matematik, fysik, kemi, mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och 3D-CAD.
Du får extra kunskap om material och deras uppbyggnad samt förståelse för hur denna uppbyggnad påverkar ett materials egenskaper. Du lär dig också att använda datorn som konstruktions- och beräkningshjälpmedel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som vanligtvis sker i samarbete med ett företag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Maskin- och materialteknik är en ingenjörsutbildning, som ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet är maskinteknik, som handlar om egenskaperna hos olika typer av material, vad som är möjligt att tillverka med olika tillverkningsmetoder, samt hur produkter håller för de mekaniska belastningar de utsätts för. Ekonomi och hållbar utveckling ingår också i utbildningen - aspekter som är nödvändiga för att kunna skapa goda produkter. En viktig del i undervisningen är att lära sig använda datorn som konstruktions- och beräkningshjälpmedel. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att studera vidare på magisternivå.

Programmets upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat. Det första året inleds med kurser i matematik samt i skiss- och ritteknik. I skiss- och ritteknik ingår att presentera och förmedla egna produkt- och konstruktionsidéer. I kursen termodynamik och experimentella metoder ges en introduktion i grundläggande fysikaliska begrepp. Andra kurser är matematik, materialteknik och mekanik som är grundläggande ämnen för en ingenjör.

Under det andra året ingår det fler maskintekniska kurser såsom; hållfasthetslära, maskinelement och mekanisk provning, men även designinriktade kurser; CAD och CAM, materialval, tillämpad konstruktion och produktionsteknik. Det blir också en fördjupning i material och hållfasthet. Du får nu också tillämpa dina kunskaper praktiskt i ett projektarbete.

Det tredje året ger ännu fler beräkningsverktyg, som du har användning för som färdig ingenjör. Vårterminen består av valbara kurser samt ett examensarbete som avslutar utbildningen. Examensarbetet sker ofta i samarbete med organisationer eller företag utanför universitetet. Utbildningen ger titeln "högskoleingenjör i maskin- och materialteknik".

Efter examen

Som ingenjör i maskin- och materialteknik kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning samt olika typer av produktutvecklingstjänster. Ingenjörer inom maskin- och materialteknik finns inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden som t ex utveckling av hjälpmedel inom vården. En del högskoleingenjörer i maskin- och materialteknik väljer att arbeta som egenföretagare. 

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
THMMA version 2,1
Engelsk benämning:
Mechanical and Materials Engineering: Bachelor of Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 november 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stödjande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom maskinteknik, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och hitta lösningar. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till projektarbeten. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22,5 hp valfritt och den obligatoriska kursen MT162A Finita elementmetoden ersätts med likvärdig numerisk modelleringskurs.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap inom området maskinteknik, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom maskin- och materialteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • kunna beräkna, konstruera och realisera produkter inom maskinteknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av maskin- och materialteknik
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.
Bachelor of Science in Mechanical Engineering.

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska momentet Analys A i kursen MA209A - Analys A och linjär algebra samt Statik i kursen MT106A - Mekanik vara godkända.
Tillträdeskrav till kurserna MT162A - Finita elementmetoden samt MT165A - Examensarbete i maskinteknik framgår av respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, programansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema