Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning

Sammanfattning

Maskiningenjörerna spelar en central roll i utvecklingen av nya tekniska och hållbara lösningar till produkter och olika samhällsutmaningar. Tillämpningsområdena spänner långt bortom de fält som traditionellt förknippas med yrket. Det kan röra sig om allt från konstruktion och tillverkning av intelligenta medicintekniska produkter och självgående lastbilar till utformning av moderna tillverkningsprocesser för industrin.
Programmet ger dig kunskaper och färdigheter för att utveckla smarta och hållbara produkter samt tekniska lösningar som kan spela en avgörande roll för samhällets utveckling. Speciell vikt läggs vid hur man gör kloka materialval utifrån funktionella och miljömässiga aspekter. Det finns en ständigt växande efterfrågan på duktiga maskiningenjörer med denna kompetens. Programmet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i vår region. Utbildningen är därför väl anpassad till arbetsmarknadens behov.
För att trivas bör du ha ett intresse för matematik och fysik. Utbildningen bygger vidare på dina gymnasiekunskaper i dessa ämnen. Programmet ger dig en stabil och bred kunskapsbas som gör dig redo att arbeta som ingenjör.
Det finns möjligheter att studera utomlands den femte terminen. Om man vill fördjupa sig, finns olika mastersprogram att läsa vidare på efter avslutad examen antingen vid Malmö universitet eller vid andra lärosäten i Sverige eller internationellt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Maskin- och materialteknik är en ingenjörsutbildning, som ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet är maskinteknik, som handlar om egenskaperna hos olika typer av material, vad som är möjligt att tillverka med olika tillverkningsmetoder, samt hur produkter håller för de mekaniska belastningar de utsätts för. Ekonomi och hållbar utveckling ingår också i utbildningen - aspekter som är nödvändiga för att kunna skapa goda produkter. En viktig del i undervisningen är att lära sig använda datorn som konstruktions- och beräkningshjälpmedel. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att studera vidare på magisternivå.

Programmets upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat. Det första året inleds med kurser i matematik samt i skiss- och ritteknik. I skiss- och ritteknik ingår att presentera och förmedla egna produkt- och konstruktionsidéer. I kursen termodynamik och experimentella metoder ges en introduktion i grundläggande fysikaliska begrepp. Andra kurser är matematik, materialteknik och mekanik som är grundläggande ämnen för en ingenjör.

Under det andra året ingår det fler maskintekniska kurser såsom; hållfasthetslära, maskinelement och mekanisk provning, men även designinriktade kurser; CAD och CAM, materialval, tillämpad konstruktion och produktionsteknik. Det blir också en fördjupning i material och hållfasthet. Du får nu också tillämpa dina kunskaper praktiskt i ett projektarbete.

Det tredje året ger ännu fler beräkningsverktyg, som du har användning för som färdig ingenjör. Vårterminen består av valbara kurser samt ett examensarbete som avslutar utbildningen. Examensarbetet sker ofta i samarbete med organisationer eller företag utanför universitetet. Utbildningen ger titeln "högskoleingenjör i maskin- och materialteknik".

Efter examen

Som ingenjör i maskin- och materialteknik kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning samt olika typer av produktutvecklingstjänster. Ingenjörer inom maskin- och materialteknik finns inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden som t ex utveckling av hjälpmedel inom vården. En del högskoleingenjörer i maskin- och materialteknik väljer att arbeta som egenföretagare.

Erbjuder förberedande kurs för repetition av gymnasiematten

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta studierna. 

Ett alternativ för dig som saknar behörighet

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet. Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
THMMA version 4
Engelsk benämning:
Mechanical and Materials Engineering: Bachelor of Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 november 2012
Fastställandedatum:
28 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
11 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stödjande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom maskinteknik, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och hitta lösningar. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till projektarbeten. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22.5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22.5 hp valfritt och den obligatoriska kursen MT169A Finita elementmetoden ersätts med likvärdig numerisk modelleringskurs som ska godkännas av programledare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa kunskap inom området maskinteknik, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom maskin- och materialteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • kunna beräkna, konstruera och realisera produkter inom maskinteknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av maskin- och materialteknik
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.
Bachelor of Science in Mechanical Engineering.

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt

Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, programansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema