Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning

Detta är en programinriktning av Byggingenjör

Sammanfattning

Att skapa byggnadsverk – byggnader, vägar och broar – utgör en central del i samhällets utveckling. Som byggingenjör arbetar du nära många andra yrkesgrupper och är med i processer som ger tydliga avtryck i framtiden.
Utbildningen betonar förståelsen för helheten av byggprocessen. Du utvecklar en gedigen kunskap i byggandets planering, teknik och produktion. Du får ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap, matematik och lär dig lagstiftning, ekonomi och miljöaspekter som rör byggandet. Du kommer även att utveckla din förmåga att lösa problem och lära dig hur olika IT-verktyg används i byggprocessen. Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Om programmet

Utbildningen Byggingenjör, som har utvecklats i nära samverkan med branschen, har tre inriktningar som speglar aktörer i byggprocessen: Teknik och arkitektur (arkitektkonsulten), Byggteknik (teknikkonsulten), och Projekt- och produktionsledning (entreprenören). Samtliga inriktningar ger högskoleingenjörsexamen i byggteknik. Programmet är det samma under de två första åren och inriktningskurser läses under det tredje året.
 
 • Inriktningen Byggteknik vänder sig till dig som vill en fördjupad kunskap inom modellering och analys av byggtekniska problem. Det kan till exempel vara beräkning av byggnadsdelar såsom fackverk, ramar, väggar, tak och grunder för funktionell utformning och hållbarhet.
 • Inriktningen Teknik och arkitektur vänder sig till dig som är särskilt intresserad av att utveckla din förståelse för relationen mellan arkitektonisk form och estetik och tekniska möjligheter och begränsningar. Det kan till exempel vara om hur byggteknik påverkar arkitektur men även hur man använder digital modellering och visualisering.
 • Inriktningen Projekt- och produktionsledning vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om produktionsledning i utförandeskedet, främst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljöarbete. Du ges även möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik innefattande de delar som är tillämpliga vid avtals- och kontraktsskrivningar i främst utförandeskedet.

Vad lär jag mig?

Hela byggprocessen

Du utvecklar kunskap om styrmedel för byggandet, såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter och får med dig ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap och matematik och icke minst en gedigen grund i byggandets planering, teknik och produktion. 

Identifiera och lösa problem

Om du är på byggarbetsplatsen eller på kontoret så är förmågan att identifiera och lösa problem en viktig egenskap, liksom att kunna arbeta tillsammans med andra och att kunna kommunicera information. Detta är därför något som du kommer att arbeta löpande med under hela utbildningen. 

Samarbeta med olika yrkesgrupper

I byggprocessen medverkar ett stort antal olika intressenter; byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, myndigheter med flera. I utbildningen utvecklar du kompetenser för att, du i samverkan med andra, ska kunna vara med och lösa uppgifter inom samtliga faser i byggprocessen – detta oavsett inriktning.

IT-verktyg, hållbart byggande mm

Någonting som också sätter sin prägel på utbildningen, tillsammans med användning av olika IT-verktyg och tanken kring ett hållbart byggande, är synen på bygg- och fastighetsprocessen som en integrerad helhet, men bestående av projekterings- produktions- och förvaltningsprocesser där det sker produktion och flöden av information (BIM).

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Du har möjlighet att arbeta i många olika roller med att till exempel projektera, konstruera, arbeta som arbetsledare och förvalta. Din yrkesroll som ingenjör beror mycket på dig och dina intressen. Våra färdiga ingenjörer arbetar idag inom såväl små företag som större, på arkitektkontor och entreprenadföretag, hos tekniska konsulter och inom kommuner. Några exempel är Centerlöv & Holmberg, Fojab Arkitekter, JM, NCC, Peab, Rambøll, Skanska, SydArk Konstruera, Sweco, Tegelmästar'n, Tetra Pak och Tyréns.

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av projektarbeten och gästföreläsningar. Utbildningen har ett branschnätverk som bollplank för att utvecklas i takt med omvärlden.

Erbjuder förberedande kurs för repetition av gymnasiematten

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta studierna. 

Ett alternativ för dig som saknar behörighet

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet. Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
THBYB version 2
Engelsk benämning:
Bachelor of Science in Building Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
28 februari 2018
Fastställandedatum:
11 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
18 september 2018

Förkunskapskrav

 • Projekt- och produktionsledning 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)
 • Byggteknik 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)
 • Teknik och arkitektur 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av byggprocessen - från utveckling av en idé, färdigställande och underhåll, till en omfattande ombyggnad eller slutlig rivning. Under de två första åren läses gemensamma kurser varvid studenten utvecklar dels en allmän kunskap om styrmedel såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter dels kunskaper om och färdigheter i byggandets planering, teknik och produktion kompletterat med en ändamålsenlig bas av naturvetenskap och matematik. Utbildningen tar sin utgångspunkt i helheter och övergripande kurser, med en allt mer differentierad och förfinad förståelse för helheter och deras delar. Användning av IT-teknik för hantera, generera och kommunicera information är liksom tanken kring ett hållbart byggande något som följer studenten under utbildningen.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar. Ett branschnätverk finns med representanter från en bred avnämarkrets, bland andra arkitekter, teknikkonsulter, projektledningskonsulter, fastighetsbolag och entreprenörer.

Under det tredje året kan kurser inom tre områden väljas: byggteknik, projekt- och produktionsledning samt arkitektur och teknik. De valbara kurserna läses termin 5. En kurs ges under förutsättning att tillräckligt många sökande finns. Under det tredje året görs även ett examensarbete.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Lärandemål

Högskolelagen
Utbildning ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom utbildningsområdet ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskoleförordningens examensbeskrivning
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för utbildningen vid Malmö universitet
Allmänna
Utöver de nationella målen inom teknikområdet (byggteknik) ska studenten
 • visa ett brett kunnande om och förståelse för byggandet som en samhällsprocess - från idé, utredning, planering, utformning och produktion av den fysiska miljön till drift och förvaltning
 • visa medvetenhet om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang med behov av såväl helhetstänkande som ämneskunskaper med djup och bredd
 • visa kunskap om den informationsproduktion och de informationsflöden som äger rum i byggprocessens olika skeden
 • kunna redogöra för byggnadsverks uppbyggnad och analysera funktioner, krav och frågeställningar som styr valet av lösningar
 • ha goda kunskaper om och färdigheter i datorbaserade hjälpmedel och andra förekommande verktyg för stöd i ingenjörsarbetet
 • kunna söka och värdera information samt använda facklitteratur och begrepp på även andra språk än svenska, företrädesvis engelska
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom området för de valda kurserna

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Science in Building Engineering.

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan på respektive inriktning ska ingå.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rolf Andersson, programansvarig
Telefon: 040-6658181

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-98406

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema