Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGSTA version 6,1
Engelsk benämning:
Urban Development and Planning
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
06 december 2007
Fastställandedatum:
12 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
05 november 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Studenten arbetar såväl individuellt som i grupp.
Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att integrativt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker progression i förmågan att arbeta med verktyg för gestaltning samt i förmågan att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser. Den tvärvetenskapliga ansatsen gör att nya aspekter tillkommer under utbildningens gång vilket också utgör en progression genom att frågeställningarna belyses ur fler infallsvinklar.
Progressionen i huvudområdet byggd miljö sker under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Under hela programmet utvecklas konkreta projekt i samarbete med det omgivande samhället, vilket inte bara är viktigt för framtida anställningsmöjligheter utan också för att skapa en yrkesmässig identitet under utbildningens gång.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning visa kunskap om och förståelse av:

 • centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och förstå deras vetenskapliga grund
 • sambanden mellan samhälls- respektive urban utveckling och de planeringsteorier och planeringsmetoder
 • tillämpliga metoder inom detaljplaneverksamheter
 • den lagstiftning och de regelverk som utvecklats för att hantera städers och urbana områdens utveckling
 • aktuell forskning inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering inom givna tidsramar
 • visa förmåga att använda verktyg för gestaltning
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva planeringsprocesser och stadsutvecklingsprojekt
 • kritiskt och reflekterande kunna analysera städers och urbana områdens utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa förmåga att utifrån grundläggande demokratiska samhällsvärden kunna värdera olika problem rörande städer och urbana områden
 • visa förmåga att inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att inom stadsbyggnad, stadsutveckling och planering identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö (Bachelor of Science with a Major in Built Environment). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav kurser från kurslistan ovan om minst 120 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.