Interaktionsdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2009

Programkod:
TGIND version 3,1
Engelsk benämning:
Interaction Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
10 december 2006
Fastställandedatum:
08 april 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
06 mars 2008

Förkunskapskrav

Engelska B och Grundläggande behörighet.

Upplägg

Programmets obligatoriska kurser inom huvudämnet interaktionsdesign:
120 högskolepoäng

-Metoder för interaktionsdesign, (Mi, 15 hp)
-Mediadesign (Md, 22.5 hp)
-Programmering för interaktionsdesign (Pi, 22.5 hp)
-Physical prototyping (Pp, 15 hp)
-Forskning i interaktionsdesign (Fiid, 15 hp)
-Examensarbete (30 hp)

Termin 1
Mi1: Introduktion till interaktionsdesign(7.5 hp)
Md1: Visuell kommunikation(7.5 hp)
Pi1: Grundläggande programmering (7.5 hp)
Pi2: Objektorienterad programmering(7.5 hp)

Termin 2
Mi2: Kontext (7.5 hp)
Pi3: Interaktiva prototyper (7.5 hp)
Pp1: Tangible interfaces (7.5 hp)
Fiid1: Vetenskapsteori (7.5 hp)

Termin 3
Md2: 3D modelling and digital environments (7,5 hp)
Pp2: Personal technologies (7.5 hp)
Valbar kurs (7.5 hp)
Valbar kurs (7.5 hp)

Termin 4
Md2: Speldesign (15 hp)
Fiid2: Samtida forskningsinriktningar (7.5 hp)
Mi3: Tjänstedesign (7,5 hp)

Termin 5
Utbytesstudier om (30 hp) eller två valbara kurser à 15 hp (30 hp)

Termin 6
Examensarbete (30 hp)

GENERELLA RIKTLINJER FÖR PROGRESSION:

- utveckling av allt större insikt om olika perspektiv och genrer inom området

- utveckling från enklare designprinciper och designmetoder till mera avancerade i allt mer komplexa designprojekt med ökad grad av individuellt ansvar

- utveckling från enklare till mer avancerade, funktionella och verklighetstrogna prototyper

- utveckling från enklare till mer komplex media och en utveckling från traditionell media till interaktiv media med allt större betoning på hur olika media samverkar

- utveckling från sekventiell till objektorienterad programmering och ett skifte från generella programmeringskunskaper till förmågan att skapa specifika applikationer

- utveckling från grundläggande förståelse av elektronik och sensorer för framtagandet av fysiska interaktiva gränssnitt till mera avancerad förståelse samt framtagande av fysiska gränssnitt

- progression från allmänna akademiska tillvägagångssätt till specifika tillämpningar inom området för interaktionsdesign.

- utveckling från enklare former för att kommunicera och diskutera (visuellt, muntligt, skriftligt) andras och egna designarbeten till mera komplexa presentationer som når sin kulmen i examensutställningen och examensrapporten

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2009:
Höst 2009 - Termin 1
Vår 2010 - Termin 2
Höst 2010 - Termin 3
Vår 2011 - Termin 4
Höst 2011 - Termin 5
  • -
Vår 2012 - Termin 6

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad utbildning ska studenten demonstrera kunskap i och förståelse för:

- olika perspektiv inom ämnet interaktionsdesign

- olika perspektiv på visuell kommunikation inom äldre och nyare medier

- vilka brukskvaliteter och vilket socialt handlingsutrymme olika interaktiva designlösningar kan medföra

- designmetoder för att förstå brukskontexter samt för att skapa och utvärdera interaktiva produkter, tjänster, och upplevelser

- grundläggande programmering och skriptspråk för skärmbaserade och fysiska prototyper samt grundläggande orientering om elektronik, sensorer för skapandet av fysiska prototyper

- vetenskapliga perspektiv och metoder relevanta för ämnet samt en orientering om existerande forskningsområden inom ämnet

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad utbildning ska studenten ha färdigheter i och förmågan att:

- designa interaktiva system, artefakter, tjänster och upplevelser för nytta och nöje som bygger på så väl fysiska som grafiska användargränssnitt

- nyttja och anpassa olika designmetoder för att förstå och designa för olika brukskontexter samt för att utvärdera framtagen design

- kunna använda både traditionella och interaktiva mediaformer för designarbete

- kunna uppvisa god förmåga att välja sitt uttrycksmedel från befintliga mediaformer beroende på den specifika designkontexten

- designa interaktiva prototyper på programmerings- och skriptnivå som inkluderar såväl skärmbaserade som fysiska prototyper

- genomföra ett mindre forskningsinriktat designprojekt samt err självständigt designinriktad examensarbete som knyter an till existerande design- och forskningsarbeten.

- kommunicera och diskutera sina designarbeten visuellt, muntligt, och skriftligt inom såväl akademiska som professionella sammanhang.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter avslutad utbildning ska studenten ha utvecklat följande värderingsförmågor och förhållningssätt:

- kunna reflektera över hur olika designbeslut kan förväntas samspela med olika värderingar och agendor

- visa på förmåga att välja relevanta metoder samt kritiskt reflektera över och värdera sina val av metoder och koncept

- visa på ett kritiskt förhållningssätt till andras och sitt eget designarbete

- visa förståelse för användarens behov

Perspektivområden
Vid Malmö högskola läggs det särskild vikt vid tre perspektivområden: genus, migration och etnicitet samt miljö. För programmet Interaktionsdesign innebär detta att de tre perspektiven läggs i olika stor omfattning på olika kurser. Perspektivet genus är speciellt framträdande i kurserna Mediadesign 2, Speldesign, och Personal technologies. Migration och etnicitet är speciellt framträdande i kursen Personal technologies. Miljöperspektivet är speciellt framträdande i den valbara kursen Global design perspectives: sustainable design.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen

Övrigt

Interaktionsdesign fokuserar på design av interaktiva produkter, tjänster, och miljöer. Genom konceptutveckling, prototyputveckling och utvärdering utvecklar studenterna mobila lösningar såväl som webb- och programbaserad interaktivitet. Det kan vara allt i från webbsidor till smarta kläder, från datorspel till interaktiva miljöer.

Interaktionsdesigners skapar på så vis användbar interaktiv nyttoorienterad design, men även expressiv design för nöje samt kritisk och estetisk orienterad design. Interaktionsdesign är ett nytt och expanderande område som har vuxit fram som svar på det digitala materialets föränderliga egenskaper. Disciplinen lånar teori och metoder från traditionell design, informatik, samhällsvetenskap, humaniora och konst.

Det treåriga programmet i interaktionsdesign har starkt fokus på användarorienterad design av digitala teknologier. Detta har sin grund i den starka skandinaviska design traditionen av att involvera användare i designprocesser vilket är eftertraktat i design- och teknikutvecklingsföretag världen över. Studenter tränas även i att tänka kritiskt och att utmana nuvarande teknikutveckling som ett sätt att kreativt reflektera över möjligheterna för nya interaktionsformer.

Efter avslutade studier ska studenten vara väl förberedd för professionellt arbete inom interaktionsdesign eller för vidareutbildning inom området. Förutom som egenföretagare så arbetar interaktionsdesigners i företag, som konsulter eller på kulturella institutioner med bland annat webb- och underhållningsdesign, produktutveckling, mobila teknologier och användbarhet.