Interaktionsdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
TGIND version 10
Engelsk benämning:
Interaction Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
10 december 2006
Fastställandedatum:
11 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Interaktionsdesign fokuserar på design av interaktiva produkter, tjänster, och miljöer. Genom konceptutveckling, prototyputveckling och utvärdering utvecklar studenterna mobil såväl som webb- och programbaserad interaktivitet. Det kan vara allt i från webbsidor till smarta kläder, från datorspel till interaktiva miljöer.
Interaktionsdesigners skapar på så vis användbar interaktiv nyttoorienterad design, men även expressiv design för nöje samt kritisk och estetisk orienterad design. Interaktionsdesign är ett område som har vuxit fram som svar på det digitala materialets egenskaper. Disciplinen lånar teori och metoder från traditionell design, informatik, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Det treåriga programmet i interaktionsdesign har starkt fokus på användarorienterad design av digitala artefakter. Grunden för utbildningen finns i den starka skandinaviska design-traditionen av att involvera användare i designprocesser vilket är eftertraktat i design- och teknikutvecklingsföretag världen över. Studenter tränas i att tänka kritiskt och att utmana nuvarande teknikutveckling som ett sätt att kreativt reflektera över möjligheterna för nya interaktionsformer.
Efter avslutade studier ska studenten vara väl förberedd för professionellt arbete inom interaktionsdesign eller för vidareutbildning inom området. Förutom som egenföretagare så arbetar interaktionsdesigners i företag, som konsulter eller på kulturella institutioner med bland annat webb- och underhållningsdesign, produktutveckling, mobila teknologier och användbarhet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet interaktionsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten:
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och intressenter, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
  • visa förmåga att inom huvudområdet interaktionsdesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde interaktionsdesign.
Degree of Bachelor of Science with a major in Interaction Design.