Fastighetsförmedling

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
TGFFM version 11
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och uppfyller dessutom de krav som fastighetsmäklarinspektionen ställer för registrering till fastighetsmäklare. Kraven för registrering uppfylls efter fem terminer. Om fastighetsmäklarinspektionen justerar sina krav kommer utbildningen att justeras i förhållande till dem.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsförmedlare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med branschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många branschkontakter.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsförmedling måste studenten läsa alla kurser inom huvudområdet Fastighetsvetenskap på samtliga nivåer inom progressionen, samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om att självständigt arbeta med fastighetsförmedling
 • visa kunskap om området fastighetsvetenskaps vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet med fördjupning inom fastighetsförmedling
 • visa kunskap om och förståelse av god fastighetsmäklarsed
 • ha orienterat sig om internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt i andra länder samt visa på kunskap om och förståelse av EG-rättens struktur och fastighetsmäklarrollen i ett internationellt perspektiv
 • känna till generella olikheter i internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt
 • visa kunskap om att leda ett företag i fastighetsbranschen
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • tillämpa de lagar och seder som styr en fastighetsmäklares verksamhet
 • förklara innebörden av oberoende mellanman samt kunna agera därefter
 • behärska EG-rättens struktur samt fastighetsmäklarrollen ur ett internationellt perspektiv
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • kunna uppvisa ett ansvarsfullt förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen i enlighet med gällande lagstiftning och god fastighetsmäklarsed
 • kunna identifiera psykologiska, juridiska, ekonomiska och tekniska problem och finna lösningar som är anpassade till köparens och säljarens individuella behov och önskemål
 • kunna agera som rådgivare i sin relation till köpare, säljare och spekulanter
 • genom att förstå säljarens, köparens eller spekulantens informationsbehov kunna vara rådgivande i gränsöverskridande fastighetsförmedling

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsförmedling (Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Brokerage). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 92,5 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 87,5 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
För att kunna registreras som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarinspektionens krav krävs förutom av fastighetsmäklarinspektionen fastställda 120 högskolepoäng teoretiska kurser även 10 veckors handledd praktik hos en i Sverige fullständigt registrerad fastighetsmäklare. Denna praktik ska göras under eller efter den teoretiska utbildningen. Det är studenten själv som ordnar denna praktik.