Fastighetsföretagande

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
TGFFF version 8,1
Engelsk benämning:
Real Estate Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
15 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
15 december 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningens utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsföretagare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med fastighetsbranschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många kontakter inom fastighetsbranschen.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsföretagande måste studenten läsa alla kurser inom Fastighetsvetenskap inom samtliga nivåer inom progressionen samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om Fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsföretagande i en sådan omfattning som fordras för att kunna tillämpa dem inom förvaltning av fastigheter och närliggande verksamheter
 • förstå samband mellan brukaren/kundens önskemål, byggnadens användning, konstruktion och ekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • ta ansvar för såväl kundrelationer, fastighetsekonomi som för fastighets- och förvaltningsorganisationen
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • leda förvaltningsprocessen för fastigheter
 • leda facility management processen för fastigheter
 • organisera och stödja samverkan mellan uthyrning, förvaltning, lokalplanering och byggprocessen
 • planera och leda projekt inom fastighetsbranschen och andra närliggande branscher
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av utredningar, upprättande av budget och verksamhetsplaner
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av drift och underhåll, utredningar och projektering av fastighetstekniska installationer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags fastighetsbestånd
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
 • kommunicera tekniska, juridiska och ekonomiska frågeställningar såväl muntligen som skriftligen med kunder, operativa och strategiska funktioner i den egna organisationen, konsulter, myndigheter och allmänheten
 • visa förmåga att fungera som länk mellan personer med specialkunskap, exempelvis inom fastighetsekonomi, och personer utan dessa specialkunskaper
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom förvaltning av fastigheter samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom facility management samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsföretagande (Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 92,5 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 87,5 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.