Fastighetsföretagande

Sammanfattning

Malmö universitet har i nära samarbete med fastighetsbranschen utvecklat programmet i fastighetsföretagande för att möta branschens efterfrågan på kvalificerade medarbetare med bred kompetens. Utbildningen har ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen och berör hur vi planerar och bygger hus, hur fastigheter bildas, förvaltas, och värderas. Under utbildningen lär du dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Du lär dig också att leda processer på strategisk och operativ nivå och att ta ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, personal, projektutveckling. Efter examen kan du arbeta med uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Varför studera Fastighetsföretagande?

Fastighetsbranschen förändras i takt med att samhället utvecklas och under utbildningen förbereds du för de utmaningar som följer i den hållbara samhällsutvecklingen. Det unika med programmet är att du arbetar utifrån ett kundperspektiv och lär dig att hantera relationer med de som bor, arbetar, använder eller äger fastigheten. Du får kunskap i att leda och delta i processer på strategisk och operativ nivå i fastigheters olika stadier och utvecklar en professionell affärsmässighet.

Programmet är flervetenskapligt med huvudområdet fastighetsvetenskap och innehåller företagsekonomi, nationalekonomi, teknik, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Under utbildningen får du kunskap om det allra senaste inom fastighetsrelaterad forskning.

Branschkontakter och mentorprogram

Programmet samverkar med fastighetsbranschen genom gästföreläsningar och i samband med projektarbeten och studiebesök. Programmet är en aktiv part i olika nätverk och föreningar, vilket skapar ett stort kontaktnät för dig som student. En av dem är Centrum för Fastighetsföretagande, där du på frukostmöten kan ta del av aktuella ämnen inom fastighetsföretagande och stipendier för examensarbeten. Ett annat exempel på samverkan mellan utbildningen och branschen är Samhällsbyggarna.

Under det tredje året kan du ansöka om att delta i ett mentorprogram och få en personlig mentor från fastighetsbranchen. Du möter även tänkbara arbetsgivare under den årliga arbetsmarknadsmässan FastighetsExpo, som drivs av föreningen Urbana studenter.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta inom både offentliga och privata verksamheter. Det kan handla om privata och kommunala bostadsbolag, bolag som äger eller förvaltar kommersiella lokaler som kontor, köpcentrum och lagerlokaler. Även kommunala förvaltningar som driver skolor, vårdboende, bibliotek och kulturinrättningar behöver kompetens inom fastighetsföretagande. Andra aktörer är Svenska kyrkan, stat och landsting som förvaltar muséer, slott, ambassader och sjukhus.

Beroende på ditt intresse kan du till exempel arbeta med:

 • Fastighetsförvaltning
 • Uthyrning
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetsteknik
 • Fastighetsanalys
 • Fastighetsutveckling
 • Affärsstöd
 • Facility management
 • Rådgivning
 • Support vid fastighetstransaktioner, och;
 • Förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretag.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
TGFFF version 9
Engelsk benämning:
Real Estate Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningens utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsföretagare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med fastighetsbranschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många kontakter inom fastighetsbranschen.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsföretagande måste studenten läsa alla kurser inom Fastighetsvetenskap inom samtliga nivåer inom progressionen samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om Fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsföretagande i en sådan omfattning som fordras för att kunna tillämpa dem inom förvaltning av fastigheter och närliggande verksamheter
 • förstå samband mellan brukaren/kundens önskemål, byggnadens användning, konstruktion och ekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • ta ansvar för såväl kundrelationer, fastighetsekonomi som för fastighets- och förvaltningsorganisationen
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • leda förvaltningsprocessen för fastigheter
 • leda facility management processen för fastigheter
 • organisera och stödja samverkan mellan uthyrning, förvaltning, lokalplanering och byggprocessen
 • planera och leda projekt inom fastighetsbranschen och andra närliggande branscher
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av utredningar, upprättande av budget och verksamhetsplaner
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av drift och underhåll, utredningar och projektering av fastighetstekniska installationer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags fastighetsbestånd
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
 • kommunicera tekniska, juridiska och ekonomiska frågeställningar såväl muntligen som skriftligen med kunder, operativa och strategiska funktioner i den egna organisationen, konsulter, myndigheter och allmänheten
 • visa förmåga att fungera som länk mellan personer med specialkunskap, exempelvis inom fastighetsekonomi, och personer utan dessa specialkunskaper
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom förvaltning av fastigheter samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom facility management samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsföretagande (Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 92,5 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 87,5 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig
Telefon: 040-6657746
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-94104

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema