Jag fastnade för blandningen av ekonomi, juridik och teknik. Det är ett intressant program för att det är så brett, men ändå inriktat på en bransch och med bra kontakt med näringslivet, precis vad jag var ute efter.

Nesme Jari, tidigare student

Fastighetsföretagande

Sammanfattning

Malmö universitet har i nära samarbete med fastighetsbranschen utvecklat programmet i fastighetsföretagande för att möta branschens efterfrågan på kvalificerade medarbetare med bred kompetens. Utbildningen har ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen och berör hur vi planerar och bygger hus, hur fastigheter bildas, förvaltas, och värderas. Under utbildningen lär du dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Du lär dig också att leda processer på strategisk och operativ nivå och att ta ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, personal, projektutveckling. Efter examen kan du arbeta med uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Varför studera Fastighetsföretagande?

Programmet ger dig som student kunskaper om fastigheters roll i samhällsbyggandet och hur du tillämpar dessa kunskaper utifrån ett kundperspektiv. Fastighetsbranschen är en av de branscher som påverkas mest av det som sker i Sverige och i världen och under utbildningen utvecklar du en professionell affärsmässighet och förbereds för framtida utmaningar inom hållbar utveckling i fastighetsrelaterade frågor.

Det flervetenskapliga huvudämnet är fastighetsvetenskap, som kombinerar teknik, företags- och nationalekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Du lär dig att leda och delta i processer på strategisk och operativ nivå i en fastighets olika stadier från det att en fastighet planeras, byggs och sedan brukas till dess att beslut behöver fattas om vidareutveckling eller avveckling. Det innebär att du kan arbeta med bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och med fastighetsanalys, men yrkesrollerna är många och skiftande inom fastighetsbranschen. Gemensamt är att du lär dig att hantera relationer med alla som ska bo, arbeta, bruka eller äga fastigheten.

På Malmö universitet möter du engagerade och välmeriterade lärare och får kunskap om det allra senaste i branschen tack vare våra forskare, som är aktiva i undervisningen. Under utbildningen träffar du dina blivande kollegor och bygger redan där ditt framtida nätverk i branschen.

Branschkontakter och mentorprogram

Programmet samverkar med och är utvecklat tillsammans med fastighetsbranschen och ger dig kunskaper och kompetens kring olika aspekter av fastighetsföretagande, som efterfrågas i en bransch som ständigt utvecklas. Som student möter du representanter för fastighetsbranschen i programmets olika kurser i form av gästföreläsare, men också då du genomför projekt och studiebesök.

Programmet är en aktiv part i olika nätverk och föreningar, vilket skapar ett stort kontaktnät, som kommer utbildningen och studenterna tillgodo. En av dem är Centrum för fastighetsföretagande (CFFF), som består av representanter för branschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola. Du bjuds in att delta i CFFF:s frukostmöten där aktuella ämnesområden tas upp och samtidigt utveckla ditt eget nätverk och knyta kontakter. Föreningen utlyser årligen stipendier för de bästa examensarbetena inom fastighetsvetenskap.

Studenter på det tredje året har möjlighet att ansöka om att delta programmets mentorprogram och få en personlig mentor yrkesverksam inom fastighetsbranschen. FastighetsExpo är en årlig arbetsmarknadsmässa, som studenter i föreningen Urbana studenter arrangerar. Mässan är ett sätt för dig som student att möta fastighetsbranschen och tänkbara arbetsgivare redan under utbildningen. Det finns gott om exempel på studenter som har hittat sina framtida arbetsgivare på mässan.

Arbetsområden och arbetsplatser

När du arbetar med fastigheter har du en aktiv roll i samhällsbyggandet och programmet ger dig en bred kompetens, som är intressant för dina framtida arbetsgivare inom både privat och offentlig verksamhet. Det kan handla om privata och kommunala bostadsbolag, bolag som äger eller förvaltar kommersiella lokaler som kontor, köpcentrum och lagerlokaler. Det är också förvaltningar inom kommunen som driver skolor, vårdboende, bibliotek och kulturinrättningar. Andra aktörer är staten med bland annat fastigheter som museer, slott och ambassader, och landstingen, som handhar  sjukhus och andra vårdlokaler.

Beroende på ditt intresse kan du efter examen välja att arbeta med fastighetsförvaltning, uthyrning, ekonomi, fastighetsteknik, fastighetsanalys eller fastighetsutveckling. Yrkesrollerna är många och andra exempel är affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretag. Centralt är de relationer som du som fastighetsföretagare har med kunder, brukare och ägare av fastigheterna. Det är vanligt att man arbetar parallellt med flera av de nämnda områdena.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
TGFFF version 8,1
Engelsk benämning:
Real Estate Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
15 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
15 december 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningens utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsföretagare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med fastighetsbranschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många kontakter inom fastighetsbranschen.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsföretagande måste studenten läsa alla kurser inom Fastighetsvetenskap inom samtliga nivåer inom progressionen samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om Fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsföretagande i en sådan omfattning som fordras för att kunna tillämpa dem inom förvaltning av fastigheter och närliggande verksamheter
 • förstå samband mellan brukaren/kundens önskemål, byggnadens användning, konstruktion och ekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • ta ansvar för såväl kundrelationer, fastighetsekonomi som för fastighets- och förvaltningsorganisationen
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • leda förvaltningsprocessen för fastigheter
 • leda facility management processen för fastigheter
 • organisera och stödja samverkan mellan uthyrning, förvaltning, lokalplanering och byggprocessen
 • planera och leda projekt inom fastighetsbranschen och andra närliggande branscher
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av utredningar, upprättande av budget och verksamhetsplaner
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
 • visa ett analytiskt förhållningssätt vid genomförande av drift och underhåll, utredningar och projektering av fastighetstekniska installationer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags fastighetsbestånd
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
 • kommunicera tekniska, juridiska och ekonomiska frågeställningar såväl muntligen som skriftligen med kunder, operativa och strategiska funktioner i den egna organisationen, konsulter, myndigheter och allmänheten
 • visa förmåga att fungera som länk mellan personer med specialkunskap, exempelvis inom fastighetsekonomi, och personer utan dessa specialkunskaper
 • följa och utvärdera utvecklingen inom Fastighetsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom förvaltning av fastigheter samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar
 • identifiera och analysera problemställningar och behov inom facility management samt kunna utvärdera och kritiskt diskutera möjliga lösningar

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsföretagande (Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 92,5 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 87,5 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig
Telefon: 040-6657746
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2019.

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema