Arkitektur, visualisering och kommunikation

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Programkod:
TGAVC version 1,1
Engelsk benämning:
Architecture, Visualization and Communication
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
08 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter utbildningsplan fastställd:
16 december 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen utgår principiellt från ett studentaktivt lärande och utgörs av handledda övningar och projekt. Som teoretiskt stöd hålls föreläsningar och seminarier. Den teoretiska kunskapsbildningen sker i samverkan med forskning och utveckling. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.
Progressionen i huvudområdet Byggd miljö i programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation byggs upp under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp. Kursernas kunskapsinnehåll byggs på successivt så att problemställningar och projektuppgifter blir allt mer komplexa.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Studier i projektform ökar i den senare delen av utbildningen, för att efterlikna framtida yrkesroller. I projekten vävs erfarenheter från tidigare kurser samman och placeras i konkreta sammanhang, ibland i samverkan med näringslivet. I denna senare del av programmet avser den lärarledda undervisningen primärt att stödja studentens självstudier och tyngdpunkten läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Ett utvecklingsråd bestående av näringslivsrepresentanter finns knutet till utbildningsprogrammet. I utvecklingsrådet diskuteras kursinnehåll och programupplägg, som ett led i ett kontinuerligt kvalitetsarbete.
Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:
Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2
Höst 2016 - Termin 3
Vår 2017 - Termin 4
Höst 2017 - Termin 5
Vår 2018 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, visuell kultur och kommunikation inbegripet områdets vetenskapliga grund
 • visa kunskap om och förståelse av olika visualiserings- och kommunikationsstrategier och de förutsättningar dessa skapar för arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser
 • visa kunskap om och förståelse av byggprocessens organisation, dess aktörer samt olika dokument och handlingars betydelse
 • visa kunskap om och förståelse av tillämpliga metoder inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot arkitektur och kommunikation
 • visa kunskap om och förståelse av aktuella forskningsfrågor rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att såväl muntligt som i text och bild, redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande arkitektur, stadsbyggnad och stadsutveckling, i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva kommunikations- och visualiseringsfrågor inom arkitektur- eller stadsutvecklingsprocesser
 • kunna kritiskt reflektera över arkitektur, kommunikation och relationen mellan den byggda miljön och människans levnadsvillkor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används samt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö.
Bachelor of Science with a Major in Built Environment.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.