Socialpsykiatri, kandidatprogram

Sammanfattning

Programmet riktar sig till dig som vill förstå och arbeta återhämtningsinriktat med människor med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Du ges en praktisk kompetens i att arbeta utifrån interpersonell förståelse i relation till människors enskilda mål och behov. Du får teoretisk grund kring teman som empati, värdighet, relationer, återhämtning och social delaktighet. Programmet är flervetenskapligt och innehåller perspektiv inom filosofi, psykologi, socialt arbete, sociologi och antropologi. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i verksamheter som på olika sätt möter personer med psykisk ohälsa samt förbereder dig för studier på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Urval:

betyg 42% högskoleprov 33% alternativt urval 25%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
SGSPK version 2
Engelsk benämning:
Social Psychiatry, Bachelor´s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
25 juni 2015
Fastställandedatum:
25 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart och leder till en kandidatexamen i socialpsykiatri efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6. Mötet med personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa utgör en del i utbildningen. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de tider som förekommer i verksamheten, vilket kan innebära kvällar och helger.

Tillträde till efterföljande termin
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i utbildningsplanen. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieåret. För tillträde till tredje studieåret krävs godkända kurser om minst 90 hp varav kurserna SP132A och SP133A skall vara godkända. För studenter med högskoleexamen i Psykiatrisk omvårdnad kan tillträde till termin 5 ges efter individuell prövning och i mån av plats.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 6-8.

Examination
Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt/programansvarig besluta att underkänna och avskilja studenten från VFU placeringen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19 §§.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
Högskolelagen1 kap. 8 § (1992:1434).
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i socialpsykiatri
Högskoleförordningen (1993:100).
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialpsykiatri, inbegripet kunskap om socialpsykiatrins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det socialpsykiatriska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet socialpsykiatri göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokal profil
Kandidatprogrammet i socialpsykiatri vid Malmö högskola är flervetenskapligt och syftar till att studenten utvecklar kunskaper om den psykiska hälsans sociala, organisatoriska och medicinska aspekter i ett livsförlopp, där individ- och återhämtningsperspektivet har en central roll. Vidare fokuserar socialpsykiatri på sociala faktorers och relationers betydelse för prevention och återhämtning från psykisk ohälsa, samt integration mellan teori och praktiskt tillämpbara färdigheter. Programmet vilar på en humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt och utgår från individuella behov och önskemål hos personer med psykisk ohälsa. Socialpsykiatri vid Malmö högskola tar sin utgångspunkt i samverkan mellan olika kunskapsområden där individ- och samhällsnivå integreras. Programmet främjar därmed studentens förmåga att utveckla en gränsöverskridande och flerprofessionell handlingskompetens med betoning på återhämtningsinriktat arbete. Studenten ska efter genomgången utbildning förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och teoretisk koppling till det socialpsykiatriska verksamhetsfältet och dess framtida utveckling.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen med huvudområde socialpsykiatri. I den engelska översättningen anges Degree of Bachelor of Science with a Major in Social Psychiatry.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Carina Nina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-6657783
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Karin Ingvarsdotter, programansvarig
Telefon: 040-6657576

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema