Socionomprogrammet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik. Som ett led i din professionella utveckling tränar du också förmågan att kommunicera med andra människor. Efter sex terminers studier kan du ansöka om en kandidatexamen och efter sju terminer en socionomexamen.Praktik en viktig del av utbildningen. Som praktikant ska du få en ordentlig insyn i verksamheten och möjlighet att följa olika personal i arbetet. 

Arbetsliv

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socialt arbete i privat regi bedrivs för olika målgrupper i både öppna och slutna former. Inom den ideella sektorn arbetar man till exempel med ungdomar, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kriminalitet och hemlöshetsproblematik.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2021

Programkod:
SGSOC version 20
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Social Work
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
18 april 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter utbildningsplan fastställd:
18 april 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningen leder till en socionomexamen med nedanstående examensbenämning.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till termin 3 krävs godkända kurser om minst 30 hp från termin 1 och 2 i programmet. För tillträde till termin 5 krävs godkända kurser om minst 90 hp från termin 1-4 i programmet. Dessa skall inkludera kurs SC131A, 30 hp. För tillträde till termin 6 krävs godkända kurser om minst 110 hp från termin 1-5 i programmet. Dessa skall inkludera delkurs 2, 10 hp, i kurs SC141C. För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen.

Student som underkänts i den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds ytterligare ett tentamenstillfälle, när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19§§. För kursen "Verksamhetsförlagd utbildning" används uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9-11, 20§§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2021:
Vår 2021 - Termin 1
Höst 2021 - Termin 2
Vår 2022 - Termin 3
Höst 2022 - Termin 4
Vår 2023 - Termin 5
Höst 2023 - Termin 6
Vår 2024 - Termin 7

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
1 kap 8 § Högskolelagen 1992:1434

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i socialt arbete
Mål för kandidatexamen i socialt arbete
Högskoleförordningen 1993:100

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete inbegripet kunskap om det sociala arbetets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om tillämpliga metoder inom socialt arbete,
- visa fördjupad kunskap inom någon del av socialt arbete samt orientering om för fördjupningsområdet aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i sociala problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till socialt arbete,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem i socialt arbete samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i socialt arbete i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt bedriva socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa förmåga att inom området för socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om hur vilken roll kunskapen om socialt arbete spelar i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området för socialt arbete och att utveckla sin kompetens inom detta området.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Mål för socionomexamen
Högskoleförordningen 1993:100

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse
För socionomexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
- visa kunskap om ledning av socialt arbete,
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall studenten
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidat- och socionomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Pedagogisk grundsyn
Socionomprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska moment och studenternas tidigare erfarenheter är en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det sociala arbetet.

Personlig professionell utveckling (PPU)
Socionomprogrammet förbereder för professionellt socialt arbete med människor i utsatta livssituationer. Detta arbete kräver en kombination av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personlig mognad. Grunden för den professionella kompetensen läggs under utbildningen. Den innehåller därför såväl teoretiska moment som moment som fokuserar studentens personliga professionella utveckling. Samtliga kurser syftar till att studenten ska kunna integrera det sociala arbetets teori med dess praxis. Redan i den inledande kursen behandlas relationen mellan socionomers personliga egenskaper och kraven i det professionella sociala arbetet. Under terminerna 1,4,5 och 6 tränas den professionella utvecklingen i s.k. PPU grupper.

Internationalisering
Enligt Kvalitetsplan för Malmö högskola 2008–2012 (högskolestyrelsen 24 september 2008) är ett av de strategiska målen ’Internationalisering för alla’. I socionomprogrammet finns möjlighet att förlägga studier från och med termin fyra vid såväl universitet som verksamheter för socialt arbete både inom och utom Europa.

Examen

Kandidatexamen, Socionomexamen.

När terminerna 1-6 i utbildningsprogrammet är genomförda med godkänt resultat är examensfordringarna för kandidatexamen i socialt arbete uppfyllda. Efter sju terminers avslutade studier är även examensfordringarna för socionomexamen uppfyllda.

Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. För kandidat- och socionomexamen anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Social Work.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Charlotta Zettervall, programansvarig
Telefon: 040-6657724
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462

Anmälan

18 januari 2021 Dagtid 100% Malmö

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

20 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

21 januari 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

15 januari 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema