Produktionsledare: Media

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
SGPRM version 9,1
Engelsk benämning:
Project Management within Publishing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
28 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och realiseras genom att Fakulteten för teknik och samhälle erbjuder ett kursutbud som, om det följs, leder till att detta krav uppfylls. Som en följd av kontinuerligt kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle uppdateras kursförteckningen årligen. Detta innebär att vissa förändringar i kursutbudet kan ske inom ramen för denna utbildningsplan.

Utbildningen bygger på ett studentaktivt lärande och är i huvudsak projektbaserad. Lärandet är målinriktat och understöds av föreläsningar, seminarier, datorövningar och gruppdiskussioner kombinerat med projektarbeten - teori och praktik är inte motsatser - de förutsätter tvärtom varandra!

Med utgångspunkt från helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Kurserna inom medieteknik är upplagda så att studenten ska fördjupa och utveckla sin förmåga att självständigt och kreativt identifiera, analysera, diskutera och systematisera medieproduktionslösningar av ökande komplexitet.

Genom ett samarbete med de medieproducerande företagen i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 och 6 ska studenten läsa 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för delprocesserna inom medieteknik och medieproduktion samt hur dessa samverkar i ett helhetsperspektiv
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund: tillämpliga metoder inom medieteknik med fördjupning inom produktionsledning samt kännedom om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt söka, värdera och kritiskt tolka ämnesrelaterad information för att kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknik och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom medieproduktion i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att tillämpa metoder för att initiera, planera och leda genomförandet av projekt
 • kunna tillämpa metoder för att analysera och föreslå lösningar till gruppdynamiska frågeställningar
 • kunna rekommendera lämplig medieproduktionsmetod med hänsyn tagen till teknik, kvalitet, organisation och ekonomi
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna kartlägga och analysera en medieproduktionsprocess - ur produktionsteknisk, kvalitetsteknisk, organisatorisk och ekonomisk synvinkel - med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, kulturella och etiska aspekter - samt ge förslag till förbättring
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att kunna utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Kandidatexamen i medieteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet.

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.