Det är en väldigt bred utbildning och det finns många områden man kan jobba med. Mångfald och migration är exempelvis väldigt intressant.

Nour Ahmad, student

Mångfaldsstudier

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Utbildningen utvecklas i nära samarbete med det omgivande samhället. Det gör att utbildningen alltid är aktuell och att du ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsplatser.

Inom ramen för programmet kan du även göra en poänggivande praktik. Du kan välja att söka praktik i Sverige eller utomlands. 

Vad kan jag göra efter examen?

Programmet ger dig de professionella kompetenser som krävs för att arbeta nationellt eller internationellt med migrations- och mångfaldsfrågor såväl inom näringslivet som inom den offentliga och ideella sektorn. Det kan exempelvis gälla planerings-, utrednings- och informationsarbete.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
SGMGF version 6,1
Engelsk benämning:
Diversity Studies
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
06 september 2012
Fastställandedatum:
07 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 mars 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.

Upplägg

Termin 1
Termin 1 är en introduktionstermin där programmets övergripande tema presenteras från en bred humanistisk-samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Den inledande kursen, Introduktion till mångfaldsstudier, följs av två kurser som syftar till att utveckla studentens språkliga och analytiska färdigheter.

IM441S Introduktion till mångfaldsstudier, 15 hp
SV230S Akademiskt språkbruk, 7,5 hp
IM230S Omvärldsanalys för mångfaldsarbete, 7,5 hp

Termin 2
Termin 2 består av fyra kurser som, liksom introduktionskursen, syftar till att presentera och problematisera programmets övergripande mångfaldstema, utifrån ämnesteoretiska perspektiv som tydligt knyter an till programmets huvudområde: IMER,

IM234S Social omvandling, 7,5 hp
IM233S Migrationens orsaker och konsekvenser 7,5hp
IM238S Social kategorisering, 7,5 hp
IM239S Rättigheter i samhälls- och arbetslivet, 7,5 hp

Av kurserna på termin 1 och 2 utgör Introduktion till mångfaldsstudier, Migrationens orsaker och konsekvenser samt Social kategorisering huvudområdeskurser inom IMER.

Termin 3
GV225S Från jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik 15 hp
IM228S Arbetsorganisation och ledarskap 15 hp

Termin 4
IM336S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Global migration och lokal arbetsmarknad
IM334S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Mångfaldens utmaningar - utanförskap och tillhörighet
IM335S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Självständigt vetenskapligt arbete

Termin 5
Valfria kurser
Rekommenderade kurser:
Praktik 30 hp
Förvaltningsrätt 30 hp
Projektledning I 30 hp
Utrednings- och utvärderingsarbete i organisationer 15 hp och Omvärldsanalytiska metoder 15 hp.

Termin 6
IM203S Vetenskapsteori och metodologi med tematisk fördjupning 15 hp
IM241S Examensarbete, 15 hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
  • -
Vår 2021 - Termin 6

Lärandemål

Generella mål för kandidatexamen, se Högskoleförordningen, bilaga 2, SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054.

Övergripande mål för kandidatprogrammet Mångfaldsstudier 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa kunskap om och förståelse av olika aspekter av mångfald i samhällslivet,
• visa kunskap om och förståelse av centrala problemställningar och teorier inom området IMER
• visa kunskap om och förståelse av IMER-områdets centrala teorier, metoder och forskningsresultat,
• visa kunskaper om och förståelse av orsakerna till internationell migration och migrationens konsekvenser,
• visa kunskaper om och förståelse av integrations- och segregationsrelaterade frågeställningar, och
• visa förståelse av etniska och sociala identitetsprocesser.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samla, analysera och värdera information kring olika mångfaldsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå,
• visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa förmåga att tillämpa sin kunskap om genus, migration och etnicitet i samhälls- och arbetslivsrelaterade frågeställningar
• visa förmåga att identifiera IMER-relaterade frågor
• visa förmåga självständigt studera mångfaldsfrågor ur ett IMER-perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att behandla mångfaldsrelaterade frågeställningar i en bredare samhällsvetenskaplig kontext och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
• visa förmåga till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling .
• visa förmåga att identifiera och förhålla sig till IMER-relaterade problem och att identifiera behovet av ytterligare kunskaper och kompetens inom området

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i:
Internationell migration och etniska relationer

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Victor Lundberg, programansvarig
Telefon: 040-6657386

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema