Socialt arbete, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2019

Programkod:
SASOC version 8,1
Engelsk benämning:
Social Work, Master’s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
24 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
24 april 2018

Förkunskapskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Upplägg

Mastersprogrammet inom huvudområdet socialt arbete har två uttalade syften: dels att erbjuda en kvalificerad vidareutbildning för yrkesverksamma socionomer och andra grupper inom näraliggande yrkesområden, dels att bidra till att bredda rekryteringsbasen för forskarstudier i socialt arbete och angränsande ämnen. Målet är att öka studenternas handlingskompetens för kvalificerade arbetsuppgifter och deras kompetens att integrera forskningsresultat i praktiskt arbete. Programmet ger studenten förutsättningar att självständigt analysera och utveckla socialt arbete, som ämne och som praktikområde. Stor vikt läggs vid att träna studenten i kritiskt tänkande, problematisering och argumentationsförmåga vad gäller val av teori och metod för analyser av sociala utsatthet och socialt arbete. Mastersprogrammet har en stark forskningsanknytning där undervisning och examination bedrivs av forskningsaktiva lärare.

Programmet erbjuder stor valfrihet med kurser eller kurspaket på avancerad nivå inom centrala områden för det sociala arbetet. Det varierade utbudet avspeglar institutionens forskningsinriktningar. Kurserna erbjuds med viss regelbundenhet så att studenterna ges möjlighet att själva kombinera kurser mot en specifik inriktning.

Följande kurser är obligatoriska för både masterexamen och magisterexamen i socialt arbete:
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C,15 hp)
Socialt arbete: vetenskapsteori, metod och analys (SOAN55, 15hp), kursen genomförs i Lund av Lunds Universitet, eller en motsvarande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

För magisterexamen i socialt arbete dessutom:
Socialt arbete: Examensarbete (SC621A, 15hp), magisterkurs

För masterexamen i socialt arbete dessutom:
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering, 15 hp (SC614A)
Socialt arbete: Examensarbete (SC623A, 30 hp), masterkurs, eller
Socialt arbete: Examensarbete (SC622A, 15hp), masterkurs

Obligatoriska kurser ska kombineras med valbara kurser. Totalt ska antalet kurser uppgå till 120hp för masterexamen eller 60hp för en magisterexamen. Valbara kurser kan ges dels inom masterprogrammet, dels som fristående kurser eller som valbara kurser i socionomprogrammet. För masterexamen i socialt arbete krävs minst 60 hp inom huvudområdet socialt arbete, för magisterexamen krävs minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete.

Utöver de valbara kurserna vid Malmö universitet är det även möjligt att tillgodoräkna sig relevanta kurser vid andra lärosäten. Malmö universitet har ett samarbete om kurser i socialt arbete på avancerad nivå med Socialhögskolan, Lunds universitet, som innebär att studenterna vid respektive lärosäte har möjlighet att läsa vissa kurser vid det andra lärosätet

Examensarbete
För magisterexamen krävs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. För masterexamen krävs antingen två examensarbeten omfattande 15 högskolepoäng eller ett om 30 högskolepoäng.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till Examensarbete (SC621A, 15 hp magisterkurs) krävs godkänt resultat i kurserna: Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C, 15 hp) och Socialt arbete: vetenskapsteori, metod och analys (SOAN55,15 hp), eller en motsvarande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik. För tillträde till Examensarbete (SC622A, 15 hp masterkurs) krävs godkänt examensarbete på magisternivå i socialt arbete och godkänt resultat i kurserna: Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C, 15 hp), Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering, (SC614A, 15 hp) och Socialt arbete: vetenskapsteori, metod och analys, (SOAN55,15 hp), eller en motsvarande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

För tillträde till Examensarbete (SC623A, 30 hp masterkurs) krävs godkända kurser omfattande minst 60 hp varav kurserna: Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C, 15 hp), Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering, (SC614A, 15 hp) och Socialt arbete: vetenskapsteori, metod och analys, (SOAN55,15 hp), eller en motsvarande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§.

Examination
Examinationen sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19 §§.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2019:
Vår 2019 - Termin 1
Höst 2019 - Termin 2
Vår 2020 - Termin 3
Höst 2020 - Termin 4

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
Högskolelagen (1992:1434) 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Mål för masterexamen
Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Examen
Magisterexamen, Masterexamen.
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng inkluderande ett examensarbete omfattande 15 hp. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i socialt arbete respektive Masterexamen i socialt arbete. I den engelska översättningen anges Master (60 credits) of Science in Social Work respektive Master (120 credits) of Science in Social Work.

Lokal profil
Masterprogrammet i socialt arbete arbetar utifrån en lokal profil. Malmö är en stad i dynamisk förändring där det samtidigt utvecklas olika former av social utsatthet samt ett arbete för att motverka detta. Det finns omfattande skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i befolkningen och mellan olika delar av staden, skillnader som kan studeras ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Sociala fenomen och processer som globalisering, individualisering, urbanisering och internationell migration ställer socialt arbete som vetenskap och profession inför stora utmaningar. Undervisningen i masterprogrammet i socialt arbete har nära koppling till aktuell nationell och internationell forskning om hur social utsatthet i globala, nationella och lokala perspektiv kan förstås och hur dessa kan relateras till frågor om mänskliga rättigheter och social jämlikhet. Undervisningen syftar till att belysa de processer som gör att vissa människor och grupper hamnar i prekära livssituationer som kan innebära att deras framtidsutsikter, deras möjligheter att få en trygg livssituation, och deras hälsa hotas. Genom att integrera forskning och praktik i undervisningen får studenterna möjlighet att utveckla ett kritiskt perspektiv på och fördjupad förståelse av den utsatthet och de möjligheter för socialt arbete som finns i det lokala samhället. Pedagogisk grundsyn Utbildningen eftersträvar att integrera teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna har som mål att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen eftersträvar att integrera teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna har som mål att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng inkluderande ett examensarbete omfattande 15 hp. Malmö universitet utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i socialt arbete respektive Masterexamen i socialt arbete. I den engelska översättningen anges Master (60 credits) of Science in Social Work respektive Master (120 credits) of Science in Social Work.