Socialt arbete, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
SASOC version 5
Engelsk benämning:
Social Work, Master’s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
28 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Upplägg

Programmet erbjuder stor valfrihet med kurser eller kurspaket på avancerad nivå inom centrala områden för det sociala arbetet. Det varierade utbudet avspeglar institutionens forskningsinriktningar. Kurserna erbjuds med viss regelbundenhet så att studenterna ges möjlighet att själva kombinera kurser mot en specifik inriktning. De båda inledande kurserna är obligatoriska och kan kombineras med andra kurser. De nedan förtecknade kurserna ges dels inom masterprogrammet, dels som fristående kurser eller som valbara kurser i socionomprogrammet. För att erhålla en magister krävs minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete. För masterexamen i socialt arbete krävs minst 60 hp inom huvudområdet socialt arbete.

Följande kurser är obligatoriska för både magisterexamen och masterexamen i socialt arbete

- Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp
- Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

För magisterexamen i socialt arbete dessutom

- Socialt arbete: examensarbete15 hp (magisterkurs)

För masterexamen i socialt arbete dessutom

- Socialt arbete: examensarbete 30 hp (masterkurs)

eller

- Socialt arbete: examensarbete15 hp (masterkurs)

Inom huvudområdet socialt arbete erbjuds varje år ett utbud av valbara kurser, exempelvis:

• Missbruk och missbrukarvård, 15hp
• Åldrande och socialt arbete, 15 hp
• Barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer, 15hp
• Kön, sexualitet och socialt arbete, 15hp
• HS626A Socialt arbete med inriktning funktionshinder och rehabilitering, 15hp
• Migration och socialt arbete, 15hp
• Verksamhetsutveckling och utvärdering av socialt arbete, 15hp
• Socialt förändringsarbete, 15 hp
• Barn, ungdomar och familjer med fokus på utredning och intervention, 15 hp (För tillträde till kursen krävs Barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer, 15hp)
• Aktörskap, motstånd och makt i socialt arbete, 15 hp (För tillträde till kursen krävs Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp)

Examensarbete

För magisterexamen krävs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. För masterexamen krävs antingen två examensarbeten omfattande 15 högskolepoäng eller ett om 30 högskolepoäng.

Tillträde till efterföljande kurs

För tillträde till Examensarbete 15 hp (magisterkurs) krävs godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

För tillträde till Examensarbete 15 hp (masterkurs) krävs godkänt examensarbete på magisternivå i socialt arbete och godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

För tillträde till Examensarbete 30 hp (masterkurs) krävs godkända kurser omfattande minst 60 hp varav kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp ska vara godkända.


Tillgodoräknande av kurser

Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examination

Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen.

Betyg

Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis

Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, såväl generellt som specifikt, samt fördjupad insikt i det samhällsvetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbetet, och
- fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder i det sociala arbetets forskning samt därtill stödjande forskningsområden.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det sociala arbetet,
- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar relevanta för socialt arbete samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom det sociala området, och
- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- förmåga att inom det sociala området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom det sociala området.

Mål för masterexamen i socialt arbete
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, inbegripet såväl brett kunnande inom socialt arbete som väsentligt fördjupad kunskap och förståelse om sociala interventioner och preventivt arbete, samt fördjupad insikt i forsknings- och utvecklingsarbetet inom socialt arbete, och
- fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder inom socialt arbete och annan samhällsvetenskaplig forskning.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det sociala området,
- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar relevanta för det sociala arbetet samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom det sociala arbetets områden, och
- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i socialt arbete skall studenten visa
- förmåga att inom det sociala området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokal profil

Malmö är en stad i dynamisk förändring där det samtidigt utvecklas olika former av social utsatthet samt ett arbete för att motverka detta. Det finns omfattande skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i befolkningen och mellan olika delar av staden, skillnader som kan studeras ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Sociala fenomen och processer som globalisering, individualisering, urbanisering och internationell migration ställer socialt arbete som vetenskap och profession inför stora utmaningar. Undervisningen i masterprogrammet i socialt arbete har nära koppling till aktuell nationell och internationell forskning om hur social utsatthet i globala, nationella och lokala perspektiv kan förstås och hur dessa kan relateras till frågor om mänskliga rättigheter och social jämlikhet. I de fall det är relevant tar undervisningen avstamp i pågående forskning inom institutionens forskningsplattform Social utsatthet och i förhållandena i Malmö.
Undervisningen syftar till att belysa de processer som gör att vissa människor och grupper hamnar i prekära livssituationer som kan innebära att deras framtidsutsikter, deras möjligheter att få en trygg livssituation, och deras hälsa hotas. Några områden är av särskilt central betydelse, vilka inte är ömsesidigt uteslutande utan ofta sammankopplade med varandra. Genom att integrera forskning och praktik i undervisningen får studenterna möjlighet att utveckla ett kritiskt perspektiv på och fördjupad förståelse av den utsatthet och de möjligheter för socialt arbete som finns i det lokala samhället.


Pedagogisk grundsyn

Programmet har två uttalade syften: dels att erbjuda en kvalificerad vidareutbildning för yrkesverksamma socionomer och andra grupper inom näraliggande yrkesområden, dels att bidra till att bredda rekryteringsbasen för forskarstudier i socialt arbete och angränsande ämnen. Målet är att öka studenternas handlingskompetens för kvalificerade arbetsuppgifter och deras kompetens att integrera forskningsresultat i praktiskt arbete.

Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling. Utbildningen bygger på samverkan med lokala aktörer i Malmö stad.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng inkluderande ett examensarbete omfattande 15 hp. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i socialt arbete respektive Masterexamen i socialt arbete. I den engelska översättningen anges Master (60 credits) of Science in Social Work respektive Master (120 credits) of Science in Social Work.