Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
SALOO version 6
Engelsk benämning:
Leadership and Public Organization: One-year master programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.

Upplägg

Lokal profil
Utbildningen riktar sig till studenter som planerar att arbeta inom den offentliga sektorn med frågor som rör ledarskap och medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan med aktörer från offentliga verksamheter (kommun, region, departement, länsstyrelse), ideella verksamheter och olika former av privat/offentligt partnerskap. Det handlar om att förstå och verka i politiskt styrda organisationer, som ställer höga krav på öppenhet i beslutsprocesser. Ledarskap och offentlig organisation vid Malmö Högskola har en flervetenskaplig bas med fokus på att utveckla hållbara lednings- och organiseringsprocesser.
Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom området ledarskap och organisation.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101:
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • kunskap och förståelse inom området ledarskap och offentlig organisation, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området såsom det offentliga ledarskapets förutsättningar i organisationer som ständigt har att hantera krav på förändring och samverkan samt insikt i aktuella forskningsfrågor,
 • fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder såsom, casemetodik inom området ledarskap och offentlig organisation
Färdighet och förmåga
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa organisatoriska och samhälleliga företeelser, frågeställningar och situationer inom området ledarskap och offentlig organisation,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom områden såsom, ledarskap, offentlig organisering, samverkan och förändringsarbete samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom området för ledarskap och offentlig organisation, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom området ledarskap och offentlig organisation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att inom området ledarskap och offentlig organisation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom områdena offentlig organisation, ledarskap, samverkan och förändringsarbete.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Ledarskap och organisation.
Master of Arts (60 credits) with a Major in Leadership and Organization.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.