Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
SAHSL version 9,1
Engelsk benämning:
Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
15 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
15 december 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Upplägg

Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att studenten läser två kurser parallellt.
Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
  • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
  • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder för att skapa en hållbar utveckling,
  • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
  • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
  • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
  • visa förståelse av komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
  • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
  • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem i dialog med olika grupper.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Byggd miljö (Master of Science (60 credits) with a Major in Built Environment).
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå varav minst 30 med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, d.v.s uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning som är ett samarbete mellan SLU-Alnarp och Malmö universitet. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.