Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
SAHSL version 7,1
Engelsk benämning:
Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter utbildningsplan fastställd:
29 februari 2016

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Upplägg

Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att studenten läser två kurser parallellt.
Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.
I magisterutbildningen ingår följande kurser
Stadens utmaningar (15 hp) presenterar de problem som dagens städer står inför och olika perspektiv på hållbar stadsutveckling. Här diskuteras också olika synsätt på vad hållbar stadsutveckling kan innebära för den konkreta stadsutvecklingen. Kursen ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Hållbar utveckling i teori och praktik (15 hp) utgår från ett antal fallstudier som analyseras för att bygga upp en förståelse av vilka faktorer som skapar framgångsrika stadsutvecklingsprojekt som främjar hållbar utveckling. Kursen ges vid Malmö högskola och är en avancerad kurs inom byggd miljö.
Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling (15 hp) behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Studenten lär sig teorier och verktyg för att organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges vid Malmö högskola.
Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp) bygger på att studenten gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Studenten kan utgå från redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges vid Malmö högskola. Examinationen består av att skriftligt, muntligt och som utställning presentera ett konkret exempel på ett hållbart stadsutvecklingsprojekt. Kursen utgör ytterligare fördjupning i huvudområdet byggd miljö och fungerar som examensarbete i magisterutbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
  • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
  • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder för att skapa en hållbar utveckling,
  • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
  • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
  • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
  • visa förståelse av komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
  • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
  • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem i dialog med olika grupper.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Byggd miljö.
Master of Science (60 credits) with a Major in Built Environment.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling som är ett samarbete mellan SLU-Alnarp och Malmö Högskola. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.