Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
SAHSL version 2
Engelsk benämning:
Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
12 november 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- eller naturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen.

Upplägg

Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att man läser två kurser parallellt.

Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.

I magisterutbildningen ingår följande kurser

Stadens utmaningar (15 hp) presenterar de problem som dagens städer står inför och olika perspektiv på hållbar stadsutveckling. Här diskuteras också olika synsätt på vad hållbar stadsutveckling kan innebära för den konkreta stadsutvecklingen. Kursen i ges i huvudsak på SLU Alnarp.
Hållbar utveckling i teori och praktik (15 hp) utgår från ett antal fallstudier som analyseras för att bygga upp en förståelse för vilka faktorer som skapar framgångsrika stadsutvecklingsprojekt som främjar hållbar utveckling. Kursen ges på Malmö högskola och är en avancerad kurs inom byggd miljö.
Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling (15 hp) behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Deltagarna kommer att lära sig teorier och verktyg för att organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges på Malmö högskola.
Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp) bygger på att deltagarna gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Här kan man utgå från redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges på Malmö högskola. Examinationen består av att skriftligt, muntligt och som utställning presentera ett konkret exempel på ett hållbart stadsutvecklingsprojekt. Kursen utgör ytterligare fördjupning i huvudområdet byggd miljö och fungerar som examensarbete i magisterutbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2

Lärandemål

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
  • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
  • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder i att skapa en hållbar utveckling,
  • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
  • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
  • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
  • visa förståelse för komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
  • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
  • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen i byggd miljö.
Master (one year) in Built Environment.

Övrigt

Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling som ges av SLU-Alnarp och Malmö Högskola gemensamt. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.