Tandläkarutbildning

Program - grundnivå - 300 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
OGTDL version 6
Engelsk benämning:
Program in Dentistry
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 februari 2017
Fastställandedatum:
28 januari 2020
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.

Upplägg

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid. Olika situationer eller problem som relaterar till tandvårdens verklighet utgör utgångspunkt för lärandet. Vetenskapsområden som t.ex. biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap integreras i utbildningen för att på djupet förstå och förklara olika tillstånd inom odontologin. Undervisningen är studentcentrerad med arbete i grupper som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Studenterna får själva ta ansvar för sitt lärande och till hjälp finns tydliga studiehandledningar med litteraturhänvisning. Kontextuellt lärande är ett nyckelord, varför teori blandas med klinik, demonstrationer och övningar på laboratorier.
Klinisk färdighetsträning med behandling av egna patienter löper genom hela utbildningen och den kliniska aktiviteten ökar successivt från terminskurs 2 till terminskurs 10. Genom att studenterna arbetar i kliniken parallellt med de områden som de studerar teoretiskt, blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken.
Sekvenseringen av kurserna är bunden och tillåter en progressiv utveckling av de studerandes kompetens genom att mer och mer komplexa problem och sammanhang introduceras allteftersom de studerandes kunskap och erfarenhet ökar. Klinisk färdighetsträning i laboratoriemiljö föregår de kliniska momenten. Under sista studieåret genomförs en del av den kliniska utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Tandläkarutbildningens vetenskapliga del löper genom hela utbildningen och studenterna genomför ett självständigt arbete på masternivå (examensarbete, 30hp) under fjärde och femte året.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Höst 2023 - Termin 7
Vår 2024 - Termin 8
Höst 2024 - Termin 9
Vår 2025 - Termin 10

Lärandemål

Allmänna mål
I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
Tandläkarexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändring SFS 2006:1053, bilaga 2 Examensordning) följande mål för tandläkarexamen:
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa förmåga att självständigt diagnosticera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Lokala mål
För Tandläkarexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård.
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa ambition om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt
 • visa ett kritiskt förhållningssätt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.
Masterexamen i odontologi
Masterexamen i odontologi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 300 högskolepoäng inom tandläkarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng på avancerad nivå är genomfört.
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, kombineras Tandläkarexamen med Masterexamen i odontologi varvid nedanstående mål skall uppnås:
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom odontologi, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • visa fördjupad metodkunskap inom odontologisk vetenskap.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom odontologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För tandläkarexamen och för masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i odontologi om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet odontologi.

Examen

Tandläkarexamen, Masterexamen.

Övrigt

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Prov och bedömning
Till varje kurs finns en examinationsansvarig samt en examinationsgrupp som utses av Utbildningsnämnden. Examinationsgruppen ansvarar för planering och genomförande av examinationen.
En målrelaterad summativ examination hålls i slutet av varje terminskurs. Vid examinationen bedöms kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska moment som färdighetsmoment. Som betyg förekommer godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp, "Formativ bedömning", vilket avser aktivitet i basgrupp och seminarier, godkänt deltagande i och genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingförmåga och förhållningssätt. Kursansvarig ansvarar för denna bedömning. Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Student som underkänts i kliniskt/ praktiskt moment får lov att gå om kursen en gång i enlighet med Högskole­förordningen 6 kap § 21.
Examensarbete, som genomförs på avancerad nivå, bedöms och examineras av examinationsansvarig. Vid bedömningen värderas examensarbetet, samt den studerandes insatser vid det uppsatsseminarium vid vilket examensarbetet examineras. Aktivt deltagande som respondent och opponent krävs för ett godkänt examensarbete.
Examinationstillfällen äger rum enligt följande:
Terminskurs 1, 3, 5, 7 och 9:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i januari
Examinationstillfälle 2: 10 veckor efter ordinarie tentamenstillfälle
Examinationstillfälle 3: i augusti månad.
Terminskurs 2, 4, 6 och 8:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i juni
Examinationstillfälle 2: i augusti månad
Examinationstillfälle 3: 10 veckor efter höstterminens start
Terminskurs 10:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i april/maj
Examinationstillfälle 2: i maj/juni månad
Examinationstillfälle 3: i augusti månad
Examination av självständigt arbete (examensarbete på masternivå):
Examinationsseminarium 1: terminsvecka 9, termin 10
Examinationsseminarium 2: terminsvecka 20, termin 10
Examinationsseminarium 3: augusti månad
Tentamenstillfällen ges endast under angivna tentamensperioder.
Efter andra examinationstillfället kan examinationsansvarig sammankalla en samrådsgrupp bestående av den studerande, examinationsansvarig, programansvarig, samt vid behov kursansvarig, aktuell tutor och studievägledare. Inför det tredje examinationstillfället har den studerande rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till terminskurs 2 finns inga tillträdesbegränsningar under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i obligatoriska moment och med godkänt resultat har deltagit i praktiska moment under terminskurs 1.
Tillträdeskrav till övriga kurser är:

 1. Den studerande får endast restera med summativ examination från närmast föregående terminskurs.
 2. Formativ bedömning från samtliga föregående terminskurser skall vara godkända.
Avsteg från 2 kan göras beträffande kursplacering om endast mindre delar av praktiska moment kvarstår. Beslut om dispens fattas av kurs- och programansvarig i samråd med berörda kliniska ämnesföreträdare.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med kursansvarig och/eller studievägledare. Återupptagande av studier skall skriftligen anmälas för nästkommande termin till Utbildningsnämnden före den 15 maj respektive den 15 november.
Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Efter ny anmälan kan ytterligare ett år medges.
Studieuppehåll godkänns och registreras för maximalt fyra terminer i följd. Ansökan om återupptagande behandlas av Utbildningsnämnden. Om den studerande beviljats studieuppehåll, kan Utbildningsnämnden föreskriva att han/hon skall genomgå kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller förändrade utbildningsavsnitt.
Studieuppehåll med platsgaranti
Om det finns särskilda skäl som gör att du inte kan fortsätta studierna kan du begära studieuppehåll med platsgaranti. Särskilda skäl för att få studieuppehåll kan vara sociala eller medicinska skäl, till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Beslut om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.
Studieuppehåll utan platsgaranti
Studerande som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti har endast rätt att fortsätta studierna i mån av kursplats. Utbildningsnämnden har fastställt prioritetsgrupper som åberopas vid återupptagande av studierna. Studerande som inte anmält studieuppehåll inom föreskriven tid prioriteras inte. Kursplats prövas av Utbildningsnämnden.
Om det finns fler behöriga studerande än antalet tillgängliga kursplatser fördelas platserna enligt nedanstående rangordning. Vid behov företas lottning inom grupperna.
Prioritetsgrupper
 • Övriga synnerliga skäl för studieuppehåll. Studerande som inte fått kursplats på tidigare kurs pga. icke uppfylld behörighet placeras i denna prioritetsgrupp.
 • Behörig sökande från annan studieort som önskar kursplats i Malmö.
 • De som tilldelats kursplats men avbrutit studierna utan giltigt förfall eller utan att lämna anmälan.
Behörig studerande som efter studieuppehåll ansökt om återupptagande av studierna men som ej kunnat beredas plats på önskad termin flyttas inför nästa kurs upp till närmast högre prioritetsgrupp. Om detta gäller flera studerande bibehålls rangordningen inom och mellan prioritetsgrupperna.
Tillträde efter studieuppehåll
Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.
Tillgodoräknande
Studerande kan till Utbildningsnämnden begära att få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper från tidigare genomförd utbildning.
Antagning till senare del av program
Student som vill ansöka om antagning till senare del av program måste uppvisa godkända kurser från tidigare studieort. Antagning medges i mån av lediga kursplatser på aktuell kurs där kursplacering kan bli aktuell.
Det bör observeras att olika lärosäten kan ha olika upplägg och utformning av utbildningarna varför eventuell terminsplacering inte alltid kan motsvara tidigare genomförd utbildning.
Antagning av studerande med påbörjad eller avslutad odontologisk utbildning kan ske enligt nedanstående regler. Huvudansvarig för antagning och kursplacering är Utbildningsnämnden.
Behörighetskrav för studenter med påbörjad eller avslutad utbildning
Sökande skall uppfylla den grundläggande och särskilda behörigheten för tillträde till utbildningen.
Sökande skall med godkända studieresultat minst ha genomgått kurser motsvarande de som ges under termin 1 vid tandläkarutbildningen i Malmö.
Sökande som ej har svenska språket som modersmål skall ha motsvarande kunskaper som krävs för att följa grundutbildningen samt i ansökan kunna styrka sina kunskaper i svenska språket i enlighet med de krav som gäller för grundläggande behörighet.
För antagning krävs godkänt antagningsprov eller motsvarande bedömning. Antagningsprov kan till exempel motsvara slutexamen för den kurs som föregår den kurs till vilken den studerande är aktuellt för en kursplats. Rangordning sker efter resultat på antagningsprov/bedömning.
Studieortsbyte medges ej till termin 1. Till denna kurs kan man enbart bli antagen.
Internationalisering
De studerande har möjlighet att tillbringa en del av sin studietid vid ett utländskt universitet. På grundnivå kan perioden vara kortare i samband med utförande av ett vetenskapligt projekt. På avancerad nivå kan en längre sammanhängande period genomföras under senare delen av utbildningen.
Examensbevis och legitimation
När samtliga kurser inom utbildningen är avklarade inklusive godkänt självständigt arbete (examensarbete på masternivå) kan student ansöka om utfärdande av examensbevis.
Efter avlagd tandläkarexamen ansöker den examinerade om legitimation hos Socialstyrelsen.