Tandhygienistutbildning

Sammanfattning

Tandhygienistens arbete är en viktig del i den moderna och förebyggande tandvården. Som tandhygienist arbetar du bland annat med information och preventiv behandling för att förhindra uppkomst av tandköttsinflammation och tandlossning.
Tandhygienistutbildningen bedrivs enligt PBL, problembaserat lärande, vilket innebär att studierna baseras på fallstudier och problemlösning. Studierna inleds med en introduktionskurs som ges gemensamt med tandläkar- och tandteknikerutbildningen där du bl a lär dig arbetsformerna för problembaserat lärande. De teoretiska studierna utgår från patientfall och bearbetas i små studentgrupper med eget ansvar för kunskapsinhämtning. Studierna varvas tidigt med egen patientbehandling på fakultetens klinik och lite senare i utbildningen ingår även praktik i Folktandvården. Möjlighet att studera utomlands finns inom ramen för internationellt studentutbyte.
Tandhygienisten tar hand om patienter som har behov av både förebyggande vård och sjukdomsbehandling. Yrkesrollen kräver kunskap om biologiska processer och kommunikation mellan människor samt ett praktiskt handlag. Tandhygienister arbetar både i privata kliniker och inom Folktandvården men även på specialistkliniker, inom sjukhustandvård och med folkhälsoarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 16/A14

Urval:

betyg 64% högskoleprov 36%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
OGTAH version 11,1
Engelsk benämning:
Program in Dental Hygien
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
16 maj 2007
Fastställandedatum:
18 mars 2014
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 juli 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
18 mars 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Upplägg

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid.
Olika tandvårdssituationer eller tandvårdsproblem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för Problembaserat lärande. Det motiverar de studerande att söka basal kunskap utifrån ett upplevt behov av att förklara kliniska fenomen. Vetenskaper som behövs - biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap - för att på djupet förstå och förklara olika tillstånd blir på så sätt integrerade i odontologin.
Klinisk tjänstgöring med behandling av patienter börjar på kurs 1. Samarbete med tandläkarstudenter i slutet av deras utbildning initieras på kurs 3 och fortsätter utbildningen ut. Genom att de studerande arbetar med teoretiska frågeställningar parallellt med den kliniska tjänstgöringen tar man tillvara tandvårdssammanhanget och de studerandes egna praktiska erfarenheter. Vetenskaplig evidens kopplas därmed också till de frågor som uppstår i kliniken.
Sekvenseringen av kurserna är bunden och medger därför en progressiv utveckling av de studerandes kompetens genom att mer och mer komplexa problem och sammanhang introduceras allteftersom de studerandes insikt och erfarenhet ökar. Preklinisk träning i laboratoriemiljö föregår de kliniska momenten. En del av den kliniska utbildningen (verksamhetsförlagd utbildning) är redan från termin 1 förlagd till folktandvårdskliniker i Region Skåne. Kostnader för resor i samband med verksamhetsförlagd utbildning kan tillkomma. I tandhygienistens kliniska kompetens ingår följande: kunskap och förståelse, interpersonell kommunikativ förmåga, problemlösning och kliniskt beslutsfattande, kliniska färdigheter samt teknisk färdighet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4

Lärandemål

Allmänna mål
I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
Tandhygienistexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändring SFS 2006:1053, bilaga 2 Examensordning) följande mål för tandhygienistexamen:
Omfattning
Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
120 högskolepoäng.
Mål
För tandhygienistexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandhygienist.
Kunskap och förståelse
För tandhygienistexamen skall studenten
 • visa kännedom om områdets vetenskapliga grund och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan
 • visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För tandhygienistexamen skall studenten
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl enskilda som grupper av patienter
 • visa förmåga att självständigt utföra undersökningar av karies och parodontit samt att utreda och analysera behov av munhälsovårdande insatser
 • visa förmåga att genomföra och utvärdera insatta åtgärder samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandhygienistexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För tandhygienistexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
Lokala mål
För Tandhygienistexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
För tandhygienistexamen skall studenten
 • ha goda basvetenskapliga kunskaper så att efter hand förmågan att följa basvetenskaplig forskning och förståelse för sambandet mellan humanbiologiska förhållanden och tandsjukdomars kliniska bild utvecklas
 • visa kunskap om utbredningen av karies och parodontit i olika befolkningsgrupper
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård
Färdighet och förmåga
För tandhygienistexamen skall studenten
 • kunna odontologiskt omhänderta patienter i olika åldrar vad gäller karies och parodontit inom tandhygienistens kompetensområde såsom beskrivet av Socialstyrelsen.
 • vara insatt i tandsjukdomarnas (karies och parodontit) epidemiologi för att kunna arbeta med förebyggande åtgärder för grupper av individer inom tandvård och annan hälsovård
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor, samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv, samt kunna tillämpa den
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandhygienistexamen skall studenten
 • bemöda sig om hög kvalitet på egen insats
 • förhålla sig kritisk och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.

Examen

Tandhygienistexamen.

Övrigt

Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Prov och bedömning
Utbildningsnämnden utser en examinationsgrupp, bestående av examinationsansvarig samt 3-4 medlemmar för hela utbildningen. Examinationsgruppen ansvarar för planering och genomförande av examinationen.
En målrelaterad examination hålls i slutet av varje kurs och pågår vanligen under ca 1 vecka. Vid examinationen bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefattar såväl teoretiska moment som färdighetsmoment. Som betyg förekommer godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov.
För tillträde till examination krävs godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt deltagande i och genomförande av färdighetsträning på preklinik och klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Kursansvarig ansvarar för denna bedömning. Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Student som underkänts i kliniskt/praktiskt moment får lov att gå om kursen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 21.
Självständigt arbete, i allmänhet en uppsats, bedöms av examinationsgruppen i samråd med handledare. Vid bedömningen värderas uppsatsen, samt den studerandes insatser vid det uppsatsseminarium vid vilket uppsatsen examineras.
Examinationstillfällen äger rum enligt följande:
Kurs 1 (TV300A) samt kurs 3 (TV303A):
tentamenstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i januari
tentamenstillfälle 2: 10 veckor efter ordinarie tentamenstillfälle
tentamenstillfälle 3: i augusti månad
Kurs 2 (TV302A):
tentamenstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i juni
tentamenstillfälle 2: i augusti månad
tentamenstillfälle 3: 10 veckor efter höstterminens start
Kurs 4 (TV304A):
tentamenstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i april-maj
tentamenstillfälle 2: i juni månad
tentamenstillfälle 3: i augusti månad

Efter andra examinationstillfället kan examinationsansvarig sammankalla en samrådsgrupp bestående av den studerande, examinationsansvarig, programansvarig, samt om så anses erforderligt kursansvarig, aktuell tutor och/eller kurator. Inför det tredje examinationstillfället har den studerande, om examinationen varit muntlig, rätt att begära att annan lärare än vid tidigare examinationstillfällen genomför examinationen.
Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till terminskurs 2 (TV302A) finns inga tillträdesbegränsningar under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i obligatoriska moment och med godkänt resultat har deltagit i praktiska moment under terminskurs 1(TV300A).
Tillträdeskrav till övriga kurser är:

 1. Den studerande får endast restera med examinationen från närmast föregående kurs.
 2. Praktiska moment från samtliga föregående kurser (exempelvis prekliniska/kliniska krav och prov) skall vara godkända.
Avsteg från 2 kan göras beträffande kursplacering om endast mindre delar av praktiska moment kvarstår. Beslut om dispens fattas av kursansvarig och programansvarig.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med kursansvarig och/eller kurator. Alla avbrott i studierna samt anmälan om återupptagande av studierna skall skriftligen anmälas (inlämnas för nästkommande termin till studerandeexpeditionen före den 15 maj respektive den 15 november).
Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Efter ny anmälan kan ytterligare ett år medges. Studieuppehåll godkänns och registreras för maximalt fyra terminer i följd. Ansökan om återupptagande skall därefter behandlas av Utbildningsnämnden. Om den studerande beviljats studieuppehåll, kan Utbildningsnämnden föreskriva att han/hon skall genomgå kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller förändrade utbildningsavsnitt.
Studieuppehåll med platsgaranti
Om det finns särskilda skäl till att den studerande inte kan fortsätta studierna kan studieuppehåll med platsgaranti begäras. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala eller medicinska skäl, till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Beslut om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.
Studieuppehåll utan platsgaranti
Studerande som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti har endast rätt att fortsätta studierna i mån av kursplats. Utbildningsnämnden fastställer prioritetsgrupper som åberopas vid återupptagande av studierna. Studerande som inte anmält studieuppehåll inom föreskriven tid prioriteras inte. Kursplats prövas av Utbildningsnämnden.
Om det finns fler behöriga studerande än antalet tillgängliga kursplatser fördelas platserna enligt nedanstående rangordning. Vid behov företas lottning inom grupperna.
Prioritetsgrupper
1. Övriga synnerliga skäl för studieuppehåll. Studerande som inte fått kursplats på tidigare kurs pga. icke uppfylld behörighet placeras i denna prioritetsgrupp.
2. Behörig sökande från annan studieort som önskar kursplats i Malmö.
3. De som tilldelats kursplats men avbrutit studierna utan giltigt förfall eller utan att lämna anmälan.
Behörig studerande som efter studieuppehåll ansökt om återupptagande av studierna men som ej kunnat beredas plats på önskad termin flyttas inför nästa kurs upp till närmast högre prioritetsgrupp. Om detta gäller flera studerande bibehålls rangordningen inom och mellan prioritetsgrupperna.
Tillträde efter studieuppehåll
Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.
Tillgodoräknande
Studerande kan hos Utbildningsnämnden begära att få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper från tidigare genomförd utbildning.
Antagning till senare del av program
Student som vill ansöka om antagning till senare del av program måste uppvisa godkända kurser från tidigare studieort. Antagning medges i mån av lediga kursplatser på aktuell kurs där kursplacering kan bli aktuell.
Det bör observeras att olika lärosäten kan ha olika upplägg och utformning av utbildningarna varför eventuell terminsplacering inte alltid kan motsvara tidigare genomförd utbildning.
Behörighetskrav för studenter med påbörjad eller avslutad utbildning
Sökande skall uppfylla den grundläggande och särskilda behörigheten för tillträde till utbildningen.
Sökande skall med godkända studieresultat minst ha genomgått kurser motsvarande de som ges under terminskurs 1 (TV300A) vid tandhygienistutbildningen i Malmö.
Sökande som ej har svenska språket som modersmål skall ha motsvarande kunskaper som krävs för att följa grundutbildningen samt i ansökan kunna styrka sina kunskaper i svenska språket i enlighet med de krav som gäller för grundläggande behörighet.
För antagning krävs godkänt antagningsprov eller motsvarande bedömning. Antagningsprov kan till exempel motsvara slutexamen för den kurs som föregår den kurs till vilken den studerande är aktuellt för en kursplats. Rangordning sker efter resultat på antagningsprov/bedömning.
Studieortsbyte medges ej till Terminskurs 1 (TV300A). Till denna kurs kan man enbart bli antagen.
Internationalisering
De studerande har möjlighet att tillbringa en del av sin studietid vid ett utländskt universitet. Studenter från andra tandhygienistutbildningar i världen kan få en del av sin utbildning i Malmö.
Examensbevis och legitimation
När samtliga kurser inom utbildningen är avklarade inklusive ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) kan student ansöka om utfärdande av examensbevis.
Efter avlagd tandhygienist examen ansöker den examinerade om legitimation hos Socialstyrelsen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på institutionen OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Anna Karlbrink, programansvarig
Nisha Pather Olofsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658448
Lena Eleonora Bäckström, studievägledare
Telefon: 040-6658461

Anmälan

27 augusti 2018 Dagtid 100% Malmö Schema