Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sammanfattning

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval:

Alternativt urval

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng). 10 studenter antas till utbildningen.

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 17 september och 15 oktober 2018.

Senast den 17 oktober ska du även bifoga:

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din tandläkarutbildning rekommenderar vi dig att kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att få en beskrivning av din utländska utbildning. https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/jag-vill-ansoka-om-bedomning/utan-dokument/ Tänk på att detta förfarande tar tid och inte säkert är klart till sista kompletteringsdatum för våren 2019.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 17 oktober 2018. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI:s sida för Kunskapsprovet.

Den sökandes svenskkunskaper bedöms inte i steg 1, men träning i svenska språket torde underlätta såväl förståelsen av frågorna i det teoretiska testet som förmågan att besvara dem”.

Urval

Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

Urvalsprocessen bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Urval till utbildningen sker i tre steg.

 1. Teoretiskt test: 7 november
 2. Praktiskt test: 14 november
 3. Intervju: 21 november

Detaljerad urvalsprocess finns här inom kort. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2019

Programkod:
OAKTL version 2
Engelsk benämning:
Complementary Programme for dentist with a dental degree from outside the EU/EES and Switzerland
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
10 april 2017
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 juli 2017

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Upplägg

Programmet är ett-årigt och fördelat över två terminskurser. Studierna bedrivs på heltid.
Den vetenskapliga grunden för medicin och odontologi undergår snabb utveckling och förändring. Yrkesutövaren behöver därför ha god förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och förmåga att lösa problem. Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande (PBL). Lärandeaktiviteterna utgår från olika professionella kliniska situationer och teori och praktisk färdighetsträning är integrerade med varandra.
Utbildningen är tvärvetenskaplig såtillvida att kunskap från olika ämnesområden integreras. Odontologiska ämnen bearbetas utifrån patientfall som illustrerar en eller flera problemställningar. Utbildningsplanen har en tematisk struktur baserad på orala tillstånd som är vanliga i befolkningen t.ex. karies, parodontit, pulpit/apikal periodontit, tandskada/tandlöshet, funktionsstörningar och sjukdomar. I dessa tillstånd integreras basvetenskaper som t ex biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap och annan generell kunskap som är angelägna i ett tandvårdssammanhang. Seminarier, föreläsningar, demonstrationer och laborationer kompletterar fallbearbetningen.
Parallellt övas färdighet och förmåga i skills lab och i klinisk färdighetsträning med patient under handledning av lärare. Genom att arbeta i kliniken parallellt med de områden som man studerar teoretiskt, blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken. En stor del av den kliniska färdighetsträningen sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med kliniker i regionen.
Principen om självstyrt lärande genomsyrar hela programmet genom att studenten ges ansvar för sitt lärande vilket är en viktig grund för framtida kompetensutveckling. Fakultetens medarbetare ansvarar för att stödja studentens lärande.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2019:
Vår 2019 - Termin 1
Höst 2019 - Termin 2
 • -

Lärandemål

Det övergripande målet med programmet är att studenten ska få sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen förberett dem för.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
 • visa förmåga att självständigt diagnosticera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Lokala mål
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård.
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
 • visa ambition om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt.
 • visa ett kritiskt förhållningssätt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.

Examen

Ingen examen.

Student som genomfört programmet med godkänt resultat erhåller ett utbildningsintyg som utgör underlag för ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen.

Övrigt

Prov och bedömning
En examinationsgrupp, som utses av utbildningsnämnden, ansvarar för planering och genomförande av examinationer. Kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga bedöms efter avslutade moment. Bedömningsformerna är muntliga utvärderingar, praktiska prov och skriftliga prov. Värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms fortlöpande. Som betyg används godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov.
Tentamenstillfällen ges endast under de i kursplanen angivna tentamensperioderna.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i lärandeaktiviteterna under kursen samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Om den studerande inte är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen antingen avseende aktuellt underkänt moment eller i dess helhet. Student som underkänts får lov att gå om momentet/kursen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 21.
Krav för tillträde till ny kurs
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet. För tillträde till kursen TV651A med verksamhetsförlagd utbildning krävs att samtliga praktiska moment på kursen TV650A är godkända. För tillträde till slutlig examination på kursen TV651A krävs att samtliga moment på kursen TV650A är godkända.
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning kommer ske på annan ort än Malmö. Kostnader för resor innebär utgifter för studenten.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med programansvarig och/eller studievägledare. Återupptagande av studier skall skriftligen anmälas för nästkommande termin till Studerandeexpeditionen före den 15 maj respektive den 15 november. Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på institutionen OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration

Programansvarig

Anmälan

07 januari 2019 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-97200

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök

08 januari 2018 Dagtid 100% Malmö